reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIX/517/13 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

z dnia 22 lutego 2013 r.

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 poz. 182) Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim uchwala co następuje:

§ 1. Decyzję wydaje się na wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego w oparciu o informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.

§ 2. 1. W wywiadzie środowiskowym pracownik socjalny stwierdza czy świadczeniobiorca wymaga udzielenia pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, bądź stwierdza czy są inne osoby mogące te usługi zapewnić.

2. W przypadku posiadania rodziny pracownik socjalny w wywiadzie stwierdza, czy rodzina jest w stanie zapewnić opiekę.

3. W wywiadzie pracownik socjalny ponadto zamieszcza propozycje liczby godzin usług opiekuńczych jaka jest niezbędna dla danego świadczeniobiorcy oraz ustala dochody świadczeniobiorcy bądź jego rodziny w celu ustalenia odpłatności za usługi.

§ 3. 1. Wysokość miesięcznych opłat ustala Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w oparciu o karty czasu pracy opiekunki.

2. Opłaty za usługi pobiera się z dołu do 16 dnia każdego miesiąca, po każdym miesiącu, w którym zostały wykonane usługi opiekuńcze.

3. Należność za świadczone usługi wpłacana jest do kasy Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim za pośrednictwem opiekunki świadczącej usługi. Należność za świadczone usługi może być także wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc lub jej opiekunkę na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim. Dowód wpłaty opiekunka zobowiązana jest przekazać świadczeniobiorcy w czasie kolejnego terminu świadczenia usług.

§ 4. 1. W przypadku przewidzianym w ustawie, a w szczególności: jeżeli świadczeniobiorca poniósł szkodę w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej, w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia świadczeniobiorcy, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim może częściowo bądź całkowicie zwolnić świadczeniobiorcę od obowiązku uiszczania opłaty za usługi opiekuńcze w wysokości określonej w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Odstąpienie w całości bądź w części od obowiązku uiszczenia opłaty za świadczone usługi następuje na wniosek świadczeniobiorcy bądź pracownika socjalnego po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

3. Całkowite bądź częściowe zwolnienie świadczeniobiorcy od obowiązku uiszczania opłat za świadczone usługi Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim może przyznać na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 5. 1. Ustala się cenę za jedną godzinę usług opiekuńczych w kwocie 17,00 zł.

2. Odpłatność za świadczone usługi będzie naliczana zgodnie z tabelą, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zakres pomocy w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Traci moc Uchwała nr XXI/157/08 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalania zasad przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego bądź całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat.

§ 8. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Kazimiera Szymańska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/517/13
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 22 lutego 2013 r.

Tabela stawek odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Procentowy stosunek do kryterium określonego w art.8 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej

Wskaźniki odpłatności w procentach
ustalone od ceny usługi
za 1 godz. na:

osoby samotnie gospodarującej

osoby w rodzinie

1

2

3

DO 100%

NIEODPŁATNIE

NIEODPŁATNIE

powyżej 100% do 150%

10%

20%

powyżej 150% do 200%

20%

30%

powyżej 200% do 250%

30%

40%

powyżej 250% do 300%

50%

60%

powyżej 300% do 350%

70%

80%

powyżej 350% do 400%

90%

100%

powyżej 400%

100%

100%


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/517/13
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 22 lutego 2013 r.

Zakres pomocy dla świadczeniobiorców w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

I. Usługi opiekuńcze:

1) Pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych:

a) dokonywanie i dostarczanie zakupów,

b) realizacja recept,

c) zakup środków higienicznych,

d) przynoszenie opału,

e) palenie w piecu,

f) wynoszenie popiołu,

g) bieżące sprzątanie (odkurzanie, mycie podłóg),

h) mycie okien,

i) pranie,

j) prasowanie,

k) pomoc w przygotowywaniu gorących posiłków lub dostarczenie ich z placówek gastronomicznych,

l) karmienie,

m) załatwianie spraw w urzędach (regulowanie opłat),

n) załatwianie pilnych spraw bieżących (wzywanie lekarza lub pielęgniarki, zgłaszanie napraw urządzeń domowych),

o) pomoc w zorganizowaniu wizyty w placówkach służby zdrowia.

2) Opieka higieniczna:

a) prześcielanie łóżka,

b) toaleta lub kąpiel chorego,

c) zmiana bielizny pościelowej i osobistej,

d) pampersowanie,

e) układanie chorego w łóżku i pomaganie przy zmianie pozycji, mycie, kąpanie, ubieranie chorego.

3) Pielęgnacja zalecana przez lekarza:

a) podawanie leków,

b) wykonywanie drobnych opatrunków,

c) pomoc przy usprawnieniu ruchów,

d) zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,

4) Zapewnienie kontaktów z otoczeniem:

a) spacery,

b) rozmowy

c) czytanie prasy,

d) podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań.

II. Specjalistyczne usługi opiekuńcze:

1) Szczególny rodzaj usług dostosowany do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności:

a) pielęgnacja wspierająca proces leczenia,

b) rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub innych specjalistów,

c) pomoc mieszkaniowa w zakresie niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania świadczeniobiorcy.

III. Praca socjalna w szczególności polegająca na:

1) Dokonywaniu analizy i oceny zjawisk , które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.

2) Udzielaniu informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama