reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.3.4131.199.2013.SA Wojewody Zachodniopomorskiego

z dnia 3 kwietnia 2013 r.

stwierdzające nieważność § 6 uchwały Nr XXXIX/517/13 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat, a także załącznika nr 2

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567, z 2013 r., poz. 153),

stwierdzam nieważność

§ 6. uchwały Nr XXXIX/517/13 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 lutego 2013 r.w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat,a takżezałącznika nr 2do ww. aktu.

Uzasadnienie

W dniu 22 lutego 2013 r. Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim podjęła uchwałę Nr XXXIX/517/13w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat.

Jako materialnoprawną podstawę kwestionowanego aktu przywołano przepis art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182), zgodnie z którymrada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

W § 6 uchwały Nr XXXIX/517/13 Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim postanowiła, żezakres pomocy w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku tym dousług opiekuńczychzaliczono:

1) Pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych:

a) dokonywanie i dostarczanie zakupów,

b) realizacja recept,

c) zakup środków higienicznych,

d) przynoszenie opału,

e) palenie w piecu,

f) wynoszenie popiołu,

g) bieżące sprzątanie (odkurzanie, mycie podłóg),

h) mycie okien,

i) pranie,

j) prasowanie,

k) pomoc w przygotowywaniu gorących posiłków lub dostarczenie ich z placówek

gastronomicznych,

l) karmienie,

m) załatwianie spraw w urzędach (regulowanie opłat),

n) załatwianie pilnych spraw bieżących (wzywanie lekarza lub pielęgniarki, zgłaszanie napraw urządzeń domowych),

o) pomoc w zorganizowaniu wizyty w placówkach służby zdrowia.

2) Opieka higieniczna:

a) prześcielanie łóżka,

b) toaleta lub kąpiel chorego,

c) zmiana bielizny pościelowej i osobistej,

d) pampersowanie,

e) układanie chorego w łóżku i pomaganie przy zmianie pozycji, mycie, kąpanie, ubieranie chorego.

3) Pielęgnacja zalecana przez lekarza:

a) podawanie leków,

b) wykonywanie drobnych opatrunków,

c) pomoc przy usprawnieniu ruchów,

d) zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,

4) Zapewnienie kontaktów z otoczeniem:

a) spacery,

b) rozmowy

c) czytanie prasy,

d) podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań.

Z kolei, w składspecjalistycznych usług opiekuńczychwchodzą:

1) Szczególny rodzaj usług dostosowany do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności:

a) pielęgnacja wspierająca proces leczenia,

b) rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub innych specjalistów,

c) pomoc mieszkaniowa w zakresie niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania

świadczeniobiorcy.

Natomiast,praca socjalna -z woli Rady - polega w szczególności na:

- dokonywaniu analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

- udzielaniu informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.

Dokonując oceny zgodności z prawem przepisów przedmiotowej uchwały, stwierdzić należy, że§ 6orazzałącznik nr 2do uchwały Nr XXXIX/517/13 nie mogą być uznane za prawidłową realizację kompetencji przyznanej organowi stanowiącemu gminy mocą art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej, co uzasadnia stwierdzenie ich nieważności.

W ocenie organu nadzoru, Rada, określając w załączniku zakres świadczonych usług w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, wykroczyła poza granice delegacji określone w przywołanym unormowaniu. Przepis ten nie zawiera upoważnienia do konkretyzowania i specyfikacji zakresu świadczonych usług opiekuńczych. Należy bowiem zauważyć, że prawodawca w ust. 3 art. 50 ww. ustawy wskazał, co należy rozumieć pod pojęciem usług opiekuńczych, a w ust. 4 zawarł definicję specjalistycznych usług opiekuńczych. Zdaniem organu nadzoru ustawodawca celowo usługi te określił w sposób ogólny, i - co istotne - nie przyznał przy tym radzie gminy upoważnienia do ich zawężania.

Ponadto, wskazania wymaga, że pracą socjalną zgodnie z przepisem art. 6 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej, jest działalność zawodowa mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Przepisy ustawy nie pozostawiają organowi stanowiącemu gminy możliwości swobodnego kształtowania treści uchwały w przedmiocie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat.

Tworząc regulacje prawne należy mieć na uwadze treść art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa (zasada legalności). W myśl natomiast art. 94 ustawy zasadniczej gminny samorząd terytorialny, będąc adresatem uprawnienia do stanowienia aktów prawa miejscowego, jest legitymowany do wydawania tych aktów tylko wówczas i tylko w takim zakresie, który wynika bezpośrednio i wprost z woli prawodawcy, wyrażonej w upoważnieniu ustawowym. Z przywołanych unormowań wynika, że uchwała organu stanowiącego gminy, która stanowi akt prawa miejscowego, musi zawierać odniesienie do zagadnień wymienionych w przepisie upoważniającym do jej podjęcia i jednocześnie nie może zawierać postanowień, które wykraczają poza jego ramy.

Mając na uwadze wskazane wyżej nieprawidłowości, w świetle zaprezentowanej w niniejszym rozstrzygnięciu argumentacji uznać należy, że stwierdzenie nieważności§ 6orazzałącznika nr 2do uchwały Nr XXXIX/517/13 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 lutego 2013 r.w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania tych opłat,jest konieczne i uzasadnione.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
WICEWOJEWODA


Ryszard Mićko

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Premiere Design

Architektura Wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama