reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIII/240/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej - sołectwu Trzechel

Na podstawie art.35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz.153) - Rada Miejska w Nowogardzie uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Trzechel stanowi samorząd mieszkańców wsi.

2. Nazwa sołectwa brzmi: Sołectwo Trzechel.

1)

§ 2. Sołectwo Trzechel obejmuje swoim obszarem działania miejscowość Trzechel. Sołectwo zajmuje obszar 2400,3086 ha

§ 3. 1. Sołectwo Trzechel, zwane dalej "sołectwem" jest jednostką pomocniczą gminy Nowogard zwanej dalej "gminą".

2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn.zm.);

2) Statutu Gminy Nowogard;

3) niniejszego statutu.

§ 4. 1. Sołectwo tworzy, łączy, dzieli i znosi Rada Miejska z inicjatywy własnej, Burmistrza lub mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji z nimi podczas zebrania wiejskiego zwołanego przez Burmistrza.

2. Wymóg przeprowadzenia konsultacji nie jest wymagany jeśli z inicjatywą , o której mowa w ust. 1 wystąpią mieszkańcy.

§ 5. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

Rozdział 2.
Cele i zadania sołectwa

§ 6. Celem sołectwa jest podejmowanie działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa.

§ 7. Do zadań sołectwa należą wszystkie sprawy istotne dla jego mieszkańców dotyczące zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w szczególności:

1) rozpatrywanie spraw istotnych dla funkcjonowania sołectwa,

2) gospodarowanie mieniem gminnym - o ile zostało ono przekazane sołectwu - i jego właściwe wykorzystanie,

3) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania zwłaszcza w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, utrzymania porządku, upowszechniania sportu i kultury.

§ 8. Zadania określone w § 7 sołectwo realizuje poprzez:

1) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,

2) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,

3) występowanie z wnioskami do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwość mieszkańców sołectwa,

4) współpracę z radnymi w zakresie organizacji spotkań z mieszkańcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa.

5) wykonywanie prac społecznych na rzecz sołectwa,

Rozdział 3.
Organy sołectwa

§ 9. Organami sołectwa są:

1) zebranie wiejskie,

2) sołtys.

§ 10. 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie.

2. Zebranie wiejskie tworzą zamieszkujący stale mieszkańcy uprawnieni do głosowania, o których mowa w § 18 statutu.

§ 11. 1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do sołectwa.

2. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:

1) wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwołanie;

2) ustalenie liczby rady sołeckiej na kadencję;

3) dokonywanie okresowych ocen pracy sołtysa i rady sołeckiej;

4) wyrażanie stanowiska, opinii w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska wystąpi organ Gminy, składanie wniosków;

5) określenie zasad korzystania z mienia gminnego (o ile mienie zostało przekazane sołectwu);

6) określenie potrzeb finansowych sołectwa na rok budżetowy w celu realizacji potrzeb z zakresu edukacji, ochrony zdrowia, kultury, sportu i wypoczynku oraz innych związanych z miejscem zamieszkania.

§ 12. W celu rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie oraz zapewnienia łączności sołectwa z Radą Miejską i Burmistrzem mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego grona sołtysa i radę sołecką.

§ 13. 1. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys.

2. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

3. Pełnienie funkcji sołtysa oraz członka rady sołeckiej ma charakter społeczny.

§ 14. Do obowiązków i kompetencji sołtysa należy:

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej;

2) zwoływanie zebrań wiejskich i przewodniczenie ich obradom z zastrzeżeniem § 26 ust. 1;

3) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;

4) kierowanie realizacją uchwał zebrania wiejskiego, uchwał i zarządzeń organów gminy;

5) współdziałanie z Burmistrzem w zakresie wykonywania zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,

6) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Burmistrza;

7) składanie zebraniu wiejskiemu i Burmistrzowi sprawozdania ze swojej działalności w terminie do 1 miesiąca przed zakończeniem kadencji,

8) występowanie do Burmistrza z wnioskami dotyczącymi poprawy funkcjonowania życia społeczności wiejskiej;

9) prowadzenie dokumentacji z działalności sołectwa,

10) udział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych w tym z Unii Europejskiej.

§ 15. 1. Sołtys uprawniony jest:

1) do uczestniczenia w sesjach Rady Miejskiej bez prawa głosowania,

2) zabierania głosu na sesjach Rady Miejskiej - po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Rady.

2. Rada Miejska, w drodze odrębnej uchwały, może ustanowić zasady na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

4. Burmistrz zaprasza sołtysa na posiedzenia, na których rozpatrywane są sprawy sołectwa.

§ 16. Rada sołecka ma charakter wspomagający, opiniodawczo- doradczy i składa się z 3 - 5 osób.

§ 17. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata od dnia wyboru.

Rozdział 4.
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał

§ 18. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa. Prawo do głosowania posiadają mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa, którzy ukończyli 18 lat.

§ 19. 1. Zebranie wiejskie jest zwoływane z inicjatywy sołtysa, Burmistrza, Rady Miejskiej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu. Zebranie winno zostać zwołane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

3. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej na 7 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać informację na czyj wniosek jest zwoływane, określenie daty, godziny, miejsca zebrania, podanie proponowanego porządku obrad. Drugi termin zebrania wyznacza się 15 minut po pierwszym terminie.

4. Zawiadomienie o zebraniu podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

§ 20. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej:

1) dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa,

2) wymóg określony w pkt 1 nie obowiązuje gdy zebranie odbywa się w drugim terminie,

3) uchwały zebrania wiejskiego zapadają jawnie, zwykłą większością głosów.

§ 21. 1. Zebranie wiejskie z zastrzeżeniem § 26 ust. 1 prowadzi sołtys. W przypadku obecności na zebraniu Burmistrza, zebranie prowadzi Burmistrz.

2. W przypadku nieobecności sołtysa trwającej dłużej niż miesiąc zebranie wiejskie prowadzi z zastrzeżeniem § 26 ust. 1 członek rady sołeckiej wskazany przez Burmistrza.

3. Sołtys lub członek rady sołeckiej składa zebraniu wiejskiemu sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków i opinii poprzedniego zebrania.

§ 22. 1. W głosowaniu udział biorą jedynie uprawnieni mieszkańcy sołectwa, o których mowa w § 18.

2. Wynik głosowania ogłasza niezwłocznie przewodniczący zebrania.

§ 23. W zebraniu wiejskim mogą brać udział radni Rady Miejskiej, Burmistrz lub upoważnione przez niego osoby do referowania spraw i udzielania wyjaśnień. Ponadto w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji, urzędów i organizacji, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.

§ 24. Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który winien zawierać:

1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie, w przypadku zebrania wyborczego, w którym terminie zebranie się odbywa;

2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, nazwisko i imię przewodniczącego, protokolanta;

3) nazwiska osób zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich funkcji;

4) sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał, wniosków, zajętego stanowiska z poprzedniego zebrania,

5) przebieg obrad, zwięzłe streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych wniosków i podjętych uchwał oraz stanowisk;

6) uchwały podjęte w trakcie zebrania;

7) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.

§ 25. Protokół z zebrania sołtys przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni po odbyciu zebrania.

Rozdział 5.
Tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej

§ 26. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza i zwołuje Burmistrz. Zebraniu przewodniczy Burmistrz lub jego zastępca bądź osoba wskazana przez Burmistrza.

2. Zawiadomienie Burmistrza o zwołaniu wyborczego zebrania wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa w sposób określony w § 19 ust. 3 i 4.

§ 27. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność, co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym jest mniej niż 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu, zwołanym po upływie 15 minut od pierwszego terminu zebrania.

3. Listę pomocniczą mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania określa Burmistrz na podstawie dokumentacji ewidencji ludności.

4. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego, po podpisaniu listy obecności, otrzymują karty do głosowania (dla wyboru sołtysa i wyboru rady sołeckiej) opatrzone pieczęcią Urzędu Miejskiego.

§ 28. Prawomocność wyborczego zebrania wiejskiego stwierdza jego przewodniczący.

§ 29. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszenia kandydatów;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników głosowania;

4) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;

5) ogłoszenie wyników wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 30. 1. Komisja skrutacyjna w pierwszej kolejności przeprowadza wybory sołtysa i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów. Kandydaci na sołtysa mogą zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez uczestników uprawnionych do głosowania (kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie) spośród mieszkańców sołectwa posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.

2. Karta do głosowania w wyborach sołtysa ma pośrodku w górnej części karty napis: "Karta do głosowania w wyborach sołtysa sołectwa Trzechel". Kandydaci na sołtysa sołectwa Trzechel.

3. Nazwiska i imiona kandydatów umieszczone są na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej i poprzedzone są kolejnym numerem i kratką przeznaczoną na postawienie znaku "X" oznaczającego głos oddany na danego kandydata.

4. Głosowanie jest tajne. Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego wyborca głosuje. W razie postawienia znaku "X" w kratce przed nazwiskiem więcej niż jednego kandydata lub niepostawienia tego znaku w kratce przed nazwiskiem któregokolwiek kandydata, głos jest nieważny.

5. Nieważne są karty do głosowania: przedarte lub inne niż ustalono.

6. Za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów.

7. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą największą liczbę głosów ważnych, Komisja skrutacyjna przeprowadza pomiędzy nimi ponowne głosowanie w trybie określonym w ust. 2 -5.

§ 31. 1. Komisja skrutacyjna w drugiej kolejności przeprowadza wybory rady sołeckiej i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów. Kandydaci na członka rady sołeckiej mogą zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez uprawnionych uczestników zebrania (kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na członka rady sołeckiej) spośród mieszkańców sołectwa posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.

2. Karta do głosowania w wyborach rady sołeckiej ma pośrodku w górnej części karty napis: "Karta do głosowania w wyborach rady sołeckiej sołectwa Trzechel". Kandydaci do rady sołeckiej sołectwa Trzechel.

3. Nazwiska i imiona kandydatów umieszczone są na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej i poprzedzone są kolejnym numerem i kratką przeznaczoną na postawienie znaku "X" oznaczającego głos oddany na danego kandydata.

4. Głosowanie jest tajne. Głosować można na tylu kandydatów, ilu członków liczy rada sołecka stawiając znak "X" w kratce z lewej strony obok nazwisk kandydatów, na których wyborca głosuje. W razie postawienia znaku "X" w kratce przed nazwiskami więcej niż liczebność rady sołeckiej lub niepostawienia tego znaku w kratce przed nazwiskami któregokolwiek z kandydatów, powoduje nieważność głosu.

5. Nieważne są karty do głosowania: przedarte lub inne niż ustalono.

6. Członkami rady sołeckiej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów ważnych.

7. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwóch lub więcej kandydatów, Komisja skrutacyjna przeprowadza ponowne głosowanie dla tych kandydatów w trybie określonym w ust. 2 - 5.

§ 32. 1. Druki protokołów głosowania dla komisji skrutacyjnej oraz karty do głosowania zapewnia Burmistrz.

2. Protokół komisji skrutacyjnej powinien zawierać:

1) skład osobowy;

2) datę przeprowadzonych wyborów;

3) liczbę osób uczestniczących w wyborczym zebraniu wiejskim;

4) nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów;

5) liczbę oddanych głosów ważnych i nieważnych;

6) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów;

7) stwierdzenie wyniku głosowania.

3. Protokół głosowania podpisują przewodniczący zebrania i członkowie komisji skrutacyjnej.

§ 33. 1. Z wyborczego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, którego integralną część stanowią protokoły komisji skrutacyjnej, uchwały podjęte przez zebranie wiejskie, karty do głosowania, lista obecności.

2. Protokół podpisuje przewodniczący wyborczego zebrania wiejskiego i protokolant.

3. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego protokolant przekazuje Burmistrzowi.

Rozdział 6.
Wybory uzupełniające

§ 34. 1. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.

2. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku:

1) śmierci;

2) zrzeczenia się pełnienia funkcji sołtysa lub członka rady sołeckiej;

3) odwołania przed upływem kadencji;

4) utraty prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego).

3. Z wnioskiem o odwołanie sołtysa może wystąpić grupa co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa, którym przysługuje prawo wybierania do Rady Miejskiej lub Burmistrz. Wniosek wymaga formy pisemnej i winien zawierać uzasadnienie.

4. Uchwała w sprawie odwołania z zajmowanej funkcji jest podejmowana w głosowaniu tajnym - po wysłuchaniu osoby, której dotyczy, chyba, że osoba ta nie uczestniczy w posiedzeniu.

5. Wybory uzupełniające sołtysa przeprowadza się analogicznie jak w § 26 - 33 niniejszego statutu.

6. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa.

§ 35. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających upływa z dniem upływu kadencji organu wykonawczego sołectwa wybranego w wyborach zarządzonych na podstawie § 26.

Rozdział 7.
Mienie gminne

§ 36. 1. Na wniosek sołectwa Burmistrz może przekazać sołectwu część mienia gminnego znajdującego się na terenie sołectwa.

2. Sołectwo poprzez swoje organy wykonuje bieżący zarząd przekazanym mieniem gminnym.

3. Sołectwo ponosi odpowiedzialność za stan powierzonego mienia gminnego oraz właściwe jego wykorzystanie.

Rozdział 8.
Gospodarka finansowa

§ 37. Potrzeby finansowe sołectwa, o których mowa w § 11 ust.2 pkt 6, będą ujęte w budżecie Gminy każdego roku budżetowego na podstawie wniosku sołectwa złożonego do dnia 30 września roku poprzedzającego uchwalenie budżetu.

Rozdział 9.
Nadzór i kontrola nad sołectwem

§ 38. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz dokonując przynajmniej raz w trakcie kadencji kontroli gospodarki finansowej, o ile sołectwu przekazano część mienia gminnego i środki budżetowe.

2. Rada Miejska dokonuje co najmniej raz w kadencji oceny funkcjonowania sołectwa.

3. Kontrolę nad bieżącą działalnością sołectwa na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności sprawuje Burmistrz.

4. Sołtys, raz w roku, w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu i Burmistrzowi z wykonania wpływów i wydatków finansowych.

§ 39. Organy nadzoru i kontroli mają prawo żądania niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa.

Rozdział 10.
Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 40. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Statutu Gminy oraz obowiązujących ustaw.

2. Zmian statutu dokonuje Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały.

3. Kadencja organów sołectwa wybranych przed i po wejściu w życie niniejszego statutu upływa 31 marca 2015 roku.

4. Traci moc uchwała Nr 220/XXVIII/96 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 14 listopada 1996 roku w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Trzechel.

§ 41. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Antoni Bielida

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama