reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIX/186/2013 Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Golczewo w 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) ) oraz art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.[2]) ) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Golczewo w 2013 r." w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Beata Pastryk


Załącznik

do uchwały Nr XXIX/186/2013
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 22 marca 2013 r.

PROGRAM
OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY GOLCZEWO W 2013 r.

§ 1. "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Golczewo w 2013 r.", zwany dalej "Programem", ma zastosowanie do wypełniania przez Gminę Golczewo zadań własnych polegających na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Golczewo;

2) koordynatorze Programu - należy przez to rozmieć Burmistrza Golczewa, za pośrednictwem pracownika zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Golczewie, zajmującego się sprawami opieki nad bezdomnymi zwierzętami;

3) Schronisku - należy przez to rozumieć Komunalne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach;

4) szkołach - należy przez to rozumieć szkoły prowadzone przez Gminę;

§ 3. Wypełnianie obowiązku, o którym mowa w § 1, następuje przede wszystkim poprzez:

1) zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności obejmujące sterylizację i kastrację bezdomnych kotów i psów, a także usypianie w uzasadnionych przypadkach ślepych miotów, zgodnie z odrębnymi przepisami;

2) umieszczanie w schronisku dla zwierząt:

a) odłowionych zwierząt zagubionych i błąkających się,

b) zwierząt domowych z wypadków samochodowych - na zgłoszenie mieszkańców i innych służb porządkowych;

3) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, z zastosowaniem działań promocyjno- informacyjnych;

4) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach, w szczególności kotów i psów;

5) podejmowanie interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie z przepisami ustawy.

§ 4. 1. Realizacja Programu przez Gminę Golczewo odbywa się:

1) przy wykorzystaniu własnych sił i środków:

a) Schroniska,

b) Zakładu Usług Publicznych w Golczewie,

c) szkół;

2) na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej;

3) we współpracy z:

a) organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt,

b) sołtysami sołectw w Gminie,

c) społecznymi opiekunami zwierząt.

2. Osoba zamierzająca pełnić funkcję społecznego opiekuna zobowiązana jest złożyć koordynatorowi Programu deklarację według wzoru stanowiącego załącznik do Programu.

3. Koordynator Programu prowadzi rejestr społecznych opiekunów zwierząt (obejmujący imię i nazwisko oraz adres zamieszkania) i udostępnia jego dane, w zależności od potrzeb, innym realizatorom Programu.

§ 5. 1. Osoby i jednostki, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 3 lit b i c, a także koordynator programu przyjmują zgłoszenia w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

2. Zgłoszenie może mieć formę ustną lub pisemną. Powinno w szczególności zawierać:

1) oznaczenie zgłaszającego (imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwę jednostki organizacyjnej) oraz adres zamieszkania (lub odpowiednio siedziby);

2) ewentualnie numer telefonu do kontaktu;

3) określenie liczby i rodzajów zwierząt do objęcia opieką;

4) określenie miejsca przebywania zwierząt;

5) inne dodatkowe informacje (np. agresywne, głodne, o słabej kondycji fizycznej).

3. Zgłoszenie ustne wymaga potwierdzenia zgłoszenia na piśmie na etapie jego weryfikacji przed podjęciem czynności sprawowania opieki, w tym wiążącymi się z odławianiem zwierząt.

§ 6. 1. Schronisko zapewnia całodobową opiekę (karmę, pomieszczenia, usługi weterynaryjne) nad zwierzętami umieszczonymi na jego terenie, a także obligatoryjną ich sterylizację albo kastrację.

2. Gmina zapewnia zakup karmy dla wolno żyjących kotów i wraz z realizatorami Programu, wymienionymi w § 4 ust. 2, współdziała w celu:

1) ustalenia miejsc (w tym obiektów budowlanych) ich przebywania;

2) zapewnienia dostarczania pożywienia (karmy i wody pitnej) oraz w miarę możliwości miejsca schronienia, zwłaszcza w okresie zimowym.

§ 7. Całodobowa opieka weterynaryjna obejmuje świadczenie usług weterynaryjnych na warunkach określonych w umowach cywilnoprawnych zawartych pomiędzy Gminą a przedsiębiorcami. posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami prawa, obejmujących w szczególności:

1) badanie i leczenie chorych zwierząt objętych opieką;

2) wykonywanie zabiegów sterylizacji albo kastracji zwierząt;

3) udzielanie doraźnej pomocy na miejscu i zabranie do lecznicy w celu dalszego leczenia albo do Schroniska - po otrzymaniu zgłoszenia (np. od policji i straży pożarnej) w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§ 8. Wskazuje się Gospodarstwo Rolne AGROMAX Sp. z o.o. w Ronicy jako miejsce dla zwierząt gospodarskich.

§ 9. 1. Gmina pokrywa całkowity koszt sterylizacji lub kastracji zwierząt.

2. Bezpośrednio po wykonaniu zabiegu koty będą, w razie konieczności, przebywać pod opieką osoby przeprowadzającej zabieg, a następnie wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia lub (w ramach możliwości) umieszczane w Schronisku.

§ 10. Środki finansowe na realizację Programu ujęte są w budżecie Gminy Golczewo na 2013 r. w wysokości 223.400 zł i obejmują wydatki na:

1) utrzymanie Schroniska - 204.800,00 zł;

2) odławianie zwierząt - 2.500,00 zł;

3) interwencje weterynaryjne - 4.600,00 zł;

4) karmę dla zwierząt - 7.000,00 zł;

5) sterylizację lub kastrację kotów wolno żyjących - 4.500,00 zł.


Załącznik do Programu

DEKLARACJA

…………………………………………….

(imię i nazwisko)

…………………………………………….

(adres zamieszkania)

Burmistrz Golczewa

ul. Zwycięstwa 23

72-410 Golczewo

DEKLARACJA

Ja niżej podpisany/a deklaruję dobrowolne przyjęcie funkcji społecznego opiekuna zwierząt,
o którym mowa w uchwale nr XXIX/186/2013 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Golczewo w 2013 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Golczewo zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

….....................……….. ...................................................

miejscowość, data podpis


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIX/186/2013

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 22 marca 2013 r.

Przedstawiony projekt uchwały ma na celu realizację przepisów ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)
w brzmieniu uwzględniającym nowelizację ustawy, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 roku. Nowelizacja ustawy rozszerzyła obowiązki ciążące na gminie o szereg dodatkowych czynności, mieszczących się w obrębie zadań własnych gminy wykonywanych na podstawie art. 11 ust.1 i art. 11a przedmiotowej ustawy.

Podkreślić należy, że dodatkowe działania ciążące na gminie są zgodne z ogólnymi postulatami poszerzenia humanitarnej ochrony zwierząt, a sposób redagowania ustawy wskazuje na ogólną intencję skierowania dostępnych środków na jak najbardziej efektywne działania związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt. Przewidziane w programie procedury działań na wypadek pojawienia się zwierząt bezdomnych zmierzają do jak najszybszego rozwiązania problemu przy użyciu jak najmniejszych środków, obowiązujących zasad humanitaryzmu oraz zgodności działań z przepisami prawa. Istotny nacisk położono również na kwestię współpracy z odpowiednimi instytucjami i organizacjami zajmującymi się tym problemem.

Projekt "Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Golczewo w 2013 r." został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim i przez Koło Łowieckie "Jeleń" w Kamieniu Pomorskim.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668 i Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 230, poz. 1373 oraz z 2012 r. poz. 908 i 985.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Weronika Sierant

HR Manager w firmie Smart MBC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama