reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/167/2013 Rady Miejskiej w Maszewie

z dnia 12 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/137/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: tj. Dz. U. z 2012 r . poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21 i 228) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21,poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) Rada Miejska w Maszewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXII/137/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r. poz. 497 i 498) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Urządzenia - pojemniki i worki odpowiednio oznakowane do prowadzenia selektywnej zbiórki, zostaną dostarczone właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę odbierającego odpady. W zakresie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne urządzenia - pojemniki i worki odpowiednio oznakowane do prowadzenia selektywnej zbiórki, zostaną dostarczone właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę odbierającego odpady w przypadku postanowienia przez Radę Miejską o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.";

2) § 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Odpady zielone (trawa, liście) z ogrodów i parków, jeśli nie będą gromadzone w przydomowych kompostownikach mogą być zbierane do worka koloru brązowego lub przeznaczonego do tego celu pojemnika, bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której powstał ten rodzaj odpadu.";

3) w § 3 dodaje się ust. 16-19 w brzmieniu:

Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych nie wolno wrzucać:

1) opakowań z zawartością (np. żywności, wapna, cementu) ;

2) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego oraz mokrych folii;

3) styropianu, worków po nawozach;

4) opakowań po olejach silnikowych i smarach,

5) opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych;

6) puszek po farbach i lakierach;

7) metali łączonych z innymi materiałami, np. z gumą, drewnem czy szkłem.

17. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego i nie opakowaniowego nie wolno wrzucać:

1) ceramiki (porcelana, fajans, naczynia typu: arco, talerze, doniczki) ;

2) luster;

3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości;

4) zużytych żarówek, lamp jarzeniowych;

5) szyb samochodowych;

6) szkła okiennego, stłuczki szklanej.

18. Do przydomowych kompostowników, pojemników oraz worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji nie wolno wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone.

19. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.";

4) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy stosować należy pojemniki wykonane z blachy ocynkowanej lub z tworzywa sztucznego, o pojemności 55, 110, 240 lub 1100 litrów.";

5) w § 6 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, należy dostosować pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, według załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu, uwzględniając następujące podstawy doboru pojemników, dla:

1) lokali handlowych - branża spożywcza, dla:

a) zmieszanych odpadów komunalnych - 5 l na 1 m2powierzchni handlowej;

b) szkła - 5 l na 1 m2powierzchni handlowej;

c) papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych - 5 l na 1 m2powierzchni handlowej,

d) odpady ulegające biodegradacji - 3,5 l na 1 m2powierzchni handlowej;

2) lokali handlowych - innych niż branża spożywcza, dla:

a) zmieszanych odpadów komunalnych - 3 l na 1 m2powierzchni handlowej;

b) szkła - 3 l na 1 m2powierzchni handlowej;

c) papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych - 7 l na 1 m2powierzchni handlowej;

3) rynków handlowych, bazarów, targowisk, dla:

a) zmieszanych odpadów komunalnych - 3 l na 1 m2powierzchni handlowej;

b) szkła - 3 l na 1 m2powierzchni handlowej;

c) papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych - 3 l na 1 m2powierzchni handlowej;

d) odpady ulegające biodegradacji - 1,5 l na 1 m2powierzchni handlowej;

4) obiektów oświaty, kultury, gabinetów lekarskich i służby zdrowia, dla:

a) zmieszanych odpadów komunalnych - 6 l na każdego pracownika, ucznia, dziecko;

b) szkła - 6 l na każdego pracownika, ucznia, dziecko;

c) papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych - 10 l na każdego pracownika, ucznia, dziecko;

d) odpady ulegające biodegradacji - 6 l na każdego pracownika, ucznia, dziecko;

5) urzędów, biur, banków, dla:

a) zmieszanych odpadów komunalnych - 12 l na każdego pracownika;

b) szkła - 12 l na każdego pracownika;

c) papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych - 12 l na każdego pracownika;

6) podmiotów usługowych, produkcyjnych, rzemieślniczych, dla:

a) zmieszanych odpadów komunalnych - 10 l na każdego pracownika;

b) szkła - 6 l na każdego pracownika;

c) papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych - 10 l na każdego pracownika;

7) lokali gastronomicznych, dla:

a) zmieszanych odpadów komunalnych - 8 l na każde miejsce konsumpcyjne;

b) szkła - 5 l na każde miejsce konsumpcyjne;

c) papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych - 8 l na każde miejsce konsumpcyjne;

d) odpady ulegające biodegradacji - 8 l na każde miejsce konsumpcyjne;

8) obiektów zakwaterowania, dla:

a) zmieszanych odpadów komunalnych - 6 l na każde miejsce noclegowe;

b) szkła - 4 l na każde miejsce noclegowe;

c) papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych - 6 l na każde miejsce noclegowe;

d) odpady ulegające biodegradacji - 4 l na każde miejsce noclegowe;

9) campingów, pól namiotowych, dla:

a) zmieszanych odpadów komunalnych - 0,25 l na każdy m2powierzchni przeznaczonej pod nocowanie;

b) szkła - 0,15 l na każdy m2powierzchni przeznaczonej pod nocowanie;

c) papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych - 0,25 l na każdy m2powierzchni przeznaczonej pod nocowanie;

d) odpady ulegające biodegradacji - 0,15 l na każdy m2powierzchni przeznaczonej pod nocowanie;

10) cmentarzy, dla:

a) zmieszanych odpadów komunalnych - 0,35 l na każdy m2powierzchni cmentarza;

b) odpady ulegające biodegradacji - 0,15 l na każdy m2powierzchni cmentarza.";

6) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Określa się rodzaje worków oraz pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości:

1) czyste opakowania szklane kolorowe i bezbarwne takie jak: szklane butelki po napojach, słoiki i inne naczynia szklane należy zbierać do worka koloru zielonego, lub przeznaczonego do tego celu wspólnego pojemnika, bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której powstał ten rodzaj odpadu;

2) papier i tekturę (w tym papier, tekturę, opakowania z papieru, tektury i kartonu, gazety, czasopisma, katalogi, zeszyty, papierowe torby, worki, opakowania papierowe pozostałe, papier szkolny i biurowy itd.), czyste tworzywo sztuczne (opakowania z tworzyw sztucznych po napojach, opakowania po kosmetykach tj. po szamponach, odżywkach, itp., opakowania po środkach czystości tj. po płynach do prania, płukania, itp., opakowania po żywności tj. po mleku, jogurtach, serkach, itp., folia opakowaniowa tj. woreczki, worki, reklamówki, itp., niezależnie czy zostały wykonane z PE, PP, PE, PEHD, PS i pozostałych tw. sztucznych), metal (opakowania z metali żelaznych i nieżelaznych: puszka aluminiowa i stalowa po napojach, opakowania metalowe po konserwach, produktach itp. złom metali żelaznych i nieżelaznych: armatura, przedmioty metalowe itp.), opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku, sokach) należy zbierać do worka przezroczystego lub przeznaczonego do tego celu wspólnego pojemnika, bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której powstał ten rodzaj odpadu;

3) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone należy gromadzić w kompostownikach lub zbierać do worka koloru brązowego lub przeznaczonego do tego celu pojemnika, bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której powstał ten rodzaj odpadu.";

7) w § 10 skreśla się ust. 3-7;

8) § 12 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców oraz niezamieszkałych (podając do ich wiadomości harmonogram):

1) z obszarów zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej, terenów i posesji będących pod zarządem gminnym oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) odpady zmieszane - co dwa tygodnie;

b) odpady zbierane selektywnie w workach i pojemnikach - co 4 tygodnie;

c) pozostałe odpady zbierane selektywnie - w wyznaczonych terminach w/g harmonogramu i w razie potrzeby z punktu PSZOK.

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne takich jak: obiekty oświatowe i służące ochronie zdrowia, obiekty gastronomiczne, obiekty handlowe i produkcyjne o profilu gastronomicznym lub produkcji albo sprzedaży żywności:

a) odpady zmieszane - co tydzień;

b) odpady zbierane selektywnie w workach i pojemnikach - co 4 tygodnie;

c) pozostałe odpady zbierane selektywnie - w wyznaczonych terminach w/g harmonogramu i w razie potrzeby z punktu PSZOK.

3) z nieruchomości zamieszkałych czasowo - odpady będą zbierane w okresie od 01 kwietnia do 30 września:

a) odpady zmieszane - co dwa tygodnie;

b) odpady zbierane selektywnie w workach i pojemnikach - co 4 tygodnie;

2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych biodegradowalnych i zielonych selektywnie zebranych w workach i pojemnikach";

a) dla terenu miejskiego co dwa tygodnie,

b) z obszarów zabudowy wielorodzinnej co tydzień,

c) dla pozostałych rodzajów zabudowy na terenie wiejskim co 4 tygodnie.";

9) wprowadza się załącznik Nr 1 do zmienianej uchwały w następującym brzmieniu:

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/137/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Maszewo Tabela konfiguracyjna dotyczące wymaganej ilości i pojemności pojemników na odpady komunalne dla nieruchomości niezamieszkałych w stosunku do wyliczonej za pomocą podstawy obliczeniowej pojemności pojemników

WYLICZONA POJEMNOŚĆ ODPADÓW W LITRACH

WYMAGANA ILOŚC
I POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW

ILOŚĆ POJEMNIKÓW

POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW

Do 55

1

55 l

61 - 179

1

110 l

180 - 359

1

240 l

360 - 599

2

240 l

600 - 1650

1

1 100 l

1 651 - 2 750

2

1 100 l

2 751 - 3 850

3

1 100 l

3 851 - 4 950

4

1 100 l

4 951 - 6 050

5

1 100 l

6 051 - 7 150

6

1 100 l

7 151 - 8 250

7

1 100 l

8 251 - 9 350

8

1 100 l

9 351 - 10 450

9

1 100 l

powyżej, za każde następne 1 100

+ 1

1 100 l

".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z wyjątkiem § 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 9 które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Adam Rojek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Łozińska

Dyrektor Generalna Paragony

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama