reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/168/2013 Rady Miejskiej w Maszewie

z dnia 12 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/142/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21,poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: tj. Dz. U. z 2012 r . poz. 391, 951, z 2013 r . poz. 21, 228), Rada Miejska w Maszewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXIII/142/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r. poz. 499) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera się następujące frakcje odpadów komunalnych:

a) zmieszane odpady komunalne,

b) selektywnie zbierane odpady komunalne:

- papier,

- tworzywa sztuczne,

- szkło,

- metale,

- opakowania wielomateriałowe,

- odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,

- odpady wielkogabarytowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,";

2) § 1 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

Odbieranie od właściciela nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych prowadzone będzie zgodnie z częstotliwością określoną w uchwale Rady Miejskiej w Maszewie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Maszewo, zwanego dalej regulaminem".


3. Odbieranie od właściciela nieruchomości następujących frakcji odpadów selektywnie zbieranych:

a) papieru,

b) tworzyw sztucznych,

c) szkła,

d) metali,

e) opakowań wielomateriałowych,

f) odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych,

g) odpadów wielkogabarytowych,

h) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- będzie prowadzone zgodnie z częstotliwością określoną w regulaminie.";

3) § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

a) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia, w ilości nieograniczonej,

b) zużyte baterie i akumulatory, w ilości nieograniczonej,

c) odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilości nieograniczonej,

d) zużyte opony, w ilości nieograniczonej,

e) odzież, w ilości nieograniczonej,

f) tekstylia, w ilości nieograniczonej,

g) odpady wielkogabarytowe, w ilości nieograniczonej,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w ilości nieograniczonej.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Maszewa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r., jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Rojek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama