reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/200/2013 Rady Miejskiej w Mieszkowicach

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/176/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieszkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591; zm.: Dz. U. z r.2002 Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z r.2003 Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z r.2002 Nr 153, poz.1271; z r.2004 Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z r.2002 Nr 214, poz.1806; z r.2005 Nr 172, poz.1441; z r.2006 Nr 17, poz.128; z r.2005 Nr 175, poz.1457; z r.2006 Nr 181, poz.1337; z r.2007 Nr 48, poz.327,Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z r.2008 Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z r.2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z r.2010 Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230; z r.2011 Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887; z r.2012, poz.567 ) oraz art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 poz. 391, zm.: Dz. U. z 2013, poz. 228), Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. § 1 . W Załączniku do Uchwały Nr XXIII/176/2012 z dnia 20 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieszkowice wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

zarządzającym systemem gospodarowania odpadami (dalej - zarządzający) - rozumie się przez to Gminę Mieszkowice, realizującą zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze gminy";

2) § 2 ust. 17 otrzymuje brzmienie:

"stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - należy przez to rozumieć stawki ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Mieszkowicach na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6k ust. 1 ustawy.";

3) w § 2 po punkcie 18 dodaje się punkt 19 w brzmieniu:

zróżnicowanych stawkach należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 6k ust. 4 ustawy metodę obliczania stawek opłat dopuszczającą wprowadzanie zwolnień przedmiotowych, ustanawiającą dopłaty dla właścicieli nieruchomości o których mowa w art. 6 c ust. 1., spełniających ustalone kryteria";

4) w § 4 pkt. 2 lit. a, otrzymuje brzmienie:

do zbierania odpadów zmieszanych - pojemniki o minimalnej pojemności 60 l";

5) w § 6 pkt. 3, otrzymuje brzmienie:

dla lokali handlowych - 3 l na każdy 1 m2 powierzchni całkowitej lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l na lokal";

6) § 6, po pkt. 11 dodaje się pkt. 12 o następującym brzmieniu:

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są do przekazywania odpadów na podstawie odrębnej umowy zawartej z przedsiębiorącą wpisanym do rejestru działalności regulowanej . Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach";

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

Właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałąa w części nieruchomość niezamieszkałą, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest do wyposażenia tej nieruchomości w co najmniej jeden dodatkowy pojemnik o minimalnej pojemności 60l.";

8) § 10.1 otrzymuje brzmienie:

Właściciel nieruchomości, który zamierza prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji do własnego kompostownika, ma obowiązek wykazać go w składanej do zarządzającego deklaracji, o której mowa w uchwale Rady Miejskiejw Mieszkowicach w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, wraz ze zobowiązaniem, iż będzie realizował indywidualnie selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji oraz będzie wykorzystywał uzyskany materiał dla własnych potrzeb lub przekazywał do wykorzystania przedsiębiorcy";

9) § 13 otrzymuje brzmienie: Pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych może dostarczyć właścicielowi nieruchomości zarządzający, za pośrednictwem przedsiębiorcy, zgodniez uchwałą Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościi zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłat za te usługi.

10) § 18 otrzymuje brzmienie:

Odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe powinny być gromadzonew pojemnikach przeznaczonych do tego rodzaju odpadów. Właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zgłosić zapotrzebowanie na podstawienie takiego pojemnika u zarządzającego, w sposób określony w uchwale Rady Miejskiej w Mieszkowicach w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłaty za te usługi";

11) § 31 otrzymuje brzmienie: Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu sprawuje Burmistrz Mieszkowic.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Krzysztof Karolak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama