reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja Nr OSZ-4210-24(5)/2013/389/XI/JC Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie przedłużenia okresy obowiązywania taryfy dla ciepła SEC Myślibórz Spółka z o. o.z siedzibą w Myśliborzu

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 30 ust. 1, art. 45 i 47 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059) po rozpatrzeniu wniosku

SEC Myślibórz Spółka z o. o.
z siedzibą w Myśliborzu
zwanej w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem energetycznym"

zawartego w piśmie z dnia 18 kwietnia 2013 r., które wpłynęło do Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie w dniu 19 kwietnia 2013 r., w sprawie zmiany taryfy dla ciepła, poprzez przedłużenie okresu jej obowiązywania

postanawiam

zmienić moją decyzję z dnia 1 marca 2012 r. Nr OSZ-4210-60(11)/2011/2012/389/XI/JC, zmienioną decyzją z dnia 6 sierpnia 2012 r. Nr OSZ-4210-38(6)/2012/389/XI/JC poprzez przedłużenie okresu obowiązywania taryfy do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Uzasadnienie

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany w dalszej części decyzji "Prezesem URE") decyzją z dnia 1 marca 2012 r. Nr OSZ-4210-60(11)/2011/2012/389/XI/JC, zmienioną decyzją z dnia 6 sierpnia 2012 r. Nr OSZ-4210-38(6)/2012/389/XI/JC zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, które posiada koncesje udzielone w dniu 7 września 1998 r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/42/389/U/3/98/KW (ze zm.) oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/44/389/U/3/98/KW (ze zm.). Termin obowiązywania taryfy ustalono do dnia 30 kwietnia 2013 r.

Pismem z dnia 18 kwietnia 2013 r. Przedsiębiorstwo energetyczne wystąpiło z wnioskiem o zmianę terminu obowiązywania taryfy zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 1 marca 2012 r., uzasadniając wniosek potrzebą wstrzymania wzrostu cen ciepła dostarczanego odbiorcom. Przedsiębiorstwo energetyczne zostało poinformowane o zakończeniu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym. Przedsiębiorstwo energetyczne pismem z dnia 22 kwietnia 2013 r. poinformowało Prezesa URE, że rezygnuje z przysługującego mu prawa do zapoznania się z materiałem dowodowym.

Biorąc pod uwagę powyższe Prezes URE uznał, że istnieje podstawa do przedłużenia okresu obowiązywania taryfy.

Należy zaznaczyć, iż przedłużenie terminu obowiązywania dotychczasowej taryfy gwarantuje odbiorcom ciepła stały poziom cen i stawek opłat za ciepło.

Przedsiębiorstwo składając wniosek o częściową zmianę obowiązującej taryfy dla ciepła, poprzez jej przedłużenie, skorzystało z przewidzianej w art. 155 Kpa możliwości wzruszenia decyzji ostatecznej.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy, której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczegółowe nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W powyższej sprawie uznaję, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanawiam zatem orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje Przedsiębiorstwu energetycznemu odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne, w związku z art. 47946pkt 1 i art. 47947§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego /Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296/).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego


Anna Bródka

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art 4 ustawy o opłacie skarbowej, w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt. 53).

Główny specjalista Jerzy Catewicz

Otrzymują:

1. SEC Myślibórz Sp. z o.o.

ul. Lipowa 13, 74-300 Myślibórz

2. Wojewoda Zachodniopomorski

Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

3. a/a.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama