reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVI/370/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 14 marca 2013 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z 2013r., poz. 21, poz. 228), art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Pyrzyce, w szczególności:
1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,
2) częstotliwość ich odbierania,
3) sposób świadczenia usług przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwane dalej PSZOK.
§ 2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości będą odbierane, następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) zmieszane odpady komunalne zebrane w przeznaczonych do tego celu pojemnikach,
2) zebrane selektywnie, w oddzielnych pojemnikach lub workach, frakcje odpadów:
a) papier, tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania;
b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;
c) tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak;
d) metal, w tym odpady opakowaniowe, z możliwością umieszczenia w pojemniku lub worku przeznaczonym do zbierania tworzyw sztucznych;
e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone;
3) oraz pozostałe odpady zbierane selektywnie:
a) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
b) przeterminowane leki i opakowania po lekach;
c) chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.;
d) zużyte baterie i akumulatory;
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
f) wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki;
g) zużyte opony.
§ 3. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda ilość odpadów komunalnych zebrana w przeznaczonych do tego celu workach lub pojemnikach.
§ 4. 1. Za selektywne zbieranie odpadów komunalnych uznaje się oddzielne gromadzenie na terenie nieruchomości odpadów wymienionych w § 2 pkt 1 i 2 w co najmniej pięciu przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach.
2. W przypadku, gdy odpady szkła, papieru, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, metalu i odpadów ulegających biodegradacji są zbierane w sposób selektywny, z zastrzeżeniem ust. 3, powinny być gromadzone:
1) w workach - na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, przy czym worki te mogą być umieszczane w pojemnikach;
2) w pojemnikach - na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej,
3) w pojemnikach - na terenie pozostałych nieruchomości zamieszkałych.
3. Właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej do selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, może korzystać z przydomowego kompostownika, który zobowiązany jest wykazać w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale, traktowane będą jako odpady zmieszane.
5. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, gruzu budowlanego, szlamu, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, także odpadów poprodukcyjnych z działalności gospodarczej.
§ 5. 1. Odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe gromadzone są w pojemnikach do tego przeznaczonych. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłosić u operatora, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem zapotrzebowanie na podstawienie takiego pojemnika.
2. W przypadku, gdy ilość zebranych odpadów budowlano-remontowych przekroczy ilość 150 kg na osobę w gospodarstwie domowym w ciągu roku, właściciel zobowiązany jest zawrzeć z operatorem odrębną umowę na wywóz tych odpadów, lub przekazać te odpady do PSZOK za dodatkową opłatą.
§ 6. Właściciel nieruchomości, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemników, kierując się normatywami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pyrzyce.
§ 7. 1. Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej prowadzone jest na terenie miejskim jeden raz w tygodniu, a na terenie wiejskim jeden raz na dwa tygodnie.
2. Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej odbywa się z częstotliwością dwa razy w tygodniu.
3. Odbieranie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych wymienionych w § 2 pkt 2 prowadzone jest jeden raz na dwa tygodnie.
4. Pozostałe odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 2 pkt 3, odbierane są z nieruchomości co najmniej dwa razy w roku, według harmonogramu ogłoszonego przez Burmistrza Pyrzyc, bądź dostarczane przez właściciela nieruchomości w sposób ciągły bezpośrednio do PSZOK.
§ 8. 1. PSZOK świadczy usługi na rzecz mieszkańców w zakresie przyjmowania następujących frakcji odpadów:
1) pozostałe odpady zbierane selektywnie:
a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
b) przeterminowane leki i opakowania po lekach;
c) chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.;
d) zużyte baterie i akumulatory;
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
f) wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki;
g) zużyte opony,
h) odpady budowlano- remontowe do wysokości 150 kg /na rok w przeliczeniu na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym,
2) zebrane selektywnie w oddzielnych pojemnikach lub workach frakcje odpadów:
a) papier, tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,
b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;
c) tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak;
d) metal, w tym odpady opakowaniowe, z możliwością umieszczenia w pojemniku lub worku przeznaczonym do zbierania tworzyw sztucznych;
e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone.
2. Adres i godziny otwarcia PSZOK udostępnione są na stronie internetowej Gminy Pyrzyce.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady

Ryszard Grzesiak
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama