reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-3.4131.191.2013.KJ Wojewody Zachodniopomorskiego

z dnia 5 kwietnia 2013 r.

stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXXVI/370/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567, z 2013 r., poz. 153)

stwierdzam nieważność

§ 4. ust. 2, 3 i 5, §5oraz§6uchwały Nr XXXVI/370/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 14 marca 2013 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uzasadnienie

W dniu 14 marca 2013 r. Rada Miejska w Pyrzycach podjęła uchwałę Nr XXXVI/370/13w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jako materialnoprawną podstawę podjęcia przedmiotowego aktu Rada Miejska przywołała, m.in. przepis art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 r., poz. 391 ze zm.), zgodnie z którymrada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W cytowanym unormowaniu prawodawca nałożył na organ stanowiący gminy obowiązek podjęcia uchwały, której przedmiotem ma być określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, który Rada Miejska w Pyrzycach wykonała w uchwale Nr XXXVI/370/13. W wyniku analizy postanowień tego aktu organ nadzoru stwierdził jednak, iż przepisy §4 ust. 2, 3 i 5, §5 oraz §6 naruszają obowiązujący porządek prawny w sposób uzasadniający skorzystanie z uprawnienia przewidzianego w art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, tj. stwierdzenie ich nieważności.

Zaznaczenia wymaga, iż uchwała podjęta na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na co również wskazał ustawodawca, stanowi akt prawa miejscowego. Pomimo, iż brak jest legalnej definicji pojęcia "akt prawa miejscowego", to w orzecznictwie i doktrynie ugruntował się pogląd, że aktem prawa miejscowego jest akt, skierowany do szerokiego kręgu adresatów (którzy mogą być jednak w jakiś sposób określeni) oraz wydany na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 2005 r., sygn. akt I OSK 971/2005 oraz z dnia 3 października 2006 r., sygn. akt I OSK 908/06). Z kolei, przepis art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, żeorgany samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa, a z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że ustawodawca przyznał radzie gminy kompetencję stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy, na podstawie upoważnień ustawowych. W rozpatrywanej sprawie takie uprawnienie stworzył dla rady gminy przepis art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Skoro zatem w uchwale Nr XXXVI/370/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach nastąpiła konkretyzacja regulacji ustawy i odnosi się ona do wszystkich mieszkańców Gminy to uchwała ta ma przymiot aktu prawa miejscowego. Dla kwalifikacji danego aktu prawa miejscowego znaczenie decydujące ma charakter norm prawnych i kształtowania przez te normy sytuacji prawnej adresatów. W przypadku bowiem uznania, że uchwała zawiera przynajmniej jedną normę postępowania o charakterze generalnym i abstrakcyjnym jest ona aktem prawa miejscowego i podlega obowiązkowi publikacji w dzienniku urzędowym danego województwa (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lipca 2007 r., sygn. akt I OSK 669/06).

Takie normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym zawiera kwestionowana uchwała, bowiem ich dyspozycja ma zastosowanie w wielu powtarzalnych okolicznościach i odnosi się do szeregu mieszkańców Gminy Pyrzyce. W związku z tym, bezspornym pozostaje fakt, że uchwała podjęta na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie może wykraczać poza materię przewidzianą w tejże regulacji, stanowi ona bowiem delegację ustawową dla wydania aktu prawa niższej rangi, ściśle określając zakres spraw, które mogą zostać unormowane w uchwale rady gminy. Nie przyznaje on kompetencji organowi stanowiącemu gminy ani do uchwalania aktów prawa miejscowego obejmujących zagadnienia inne niż wymienione w cytowanym przepisie, ani stanowienia regulacji w inny sposób niż wskazany przez ustawodawcę, ponieważ oznaczałoby to wykroczenie poza zakres delegacji ustawowej.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt uchwały Nr XXXVI/370/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi., stwierdzić należy, że Rada Miejska w §4 ust. 2, 3 i 5, §5 oraz §6 przedmiotowego aktu wykroczyła poza delegację wynikającą z art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, co należy ocenić jako istotne naruszenie prawa. Zawarte w kwestionowanym przepisie normy nie stanowią bowiem "szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów", a tylko do tego organ stanowiący jest upoważniony na podstawie ww. regulacji. W §4 ust. 2 i 3, §5 i §6 uchwały Nr XXXVI/370/13 Rada Miejska w Pyrzycach nałożyła na właścicieli nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w §4 ust. 5 wprowadziła zakazy gromadzenia w pojemnikach na odpady wskazanych w tych przepisach produktów i substancji. Powyższe postanowienia w sposób rażący naruszają art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podkreślenia wymaga, że rada gminy, chcąc prawidłowo zrealizować upoważnienie wynikające z przywołanego przepisu, musi sprecyzować, czego właściciel nieruchomości może w istocie oczekiwać z tytułu uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadzanie zaś innych unormowań traktować trzeba jako przekroczenie granic ustawowej delegacji - co z kolei kwalifikować należy, jako istotnie naruszające prawo.

Z tego względu, stwierdzenie nieważności §4 ust. 2, 3 i 5, §5 oraz §6 uchwały Nr XXXVI/370/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 14 marca 2013 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przedmiotowego rozstrzygnięcia.

wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
WICEWOJEWODA


Ryszard Mićko

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FSG Podatki Sp. z o.o.

FSG Podatki Sp. z o.o. stanowi część grupy FSG, specjalizując się w świadczeniu kompleksowych usług doradztwa podatkowego. Misją naszej firmy jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama