reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.3.4131.207.2013.AB Wojewody Zachodniopomorskiego

z dnia 11 kwietnia 2013 r.

stwierdzające nieważność w części załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXVI/252/13 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175 poz.1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567, z 2013 r., poz. 153)

stwierdzam nieważność

§ 11. ust. 1 pkt 2 i 3, §12 - 14, §15 ust. 2-4, §16, §18, §20 - 24załącznika Nr 1 do uchwałyNr XXVI/252/13Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 15 marca 2013 r.w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach.

Uzasadnienie

W dniu 15 marca 2013 r. Rada Miejska w Bobolicach podjęła uchwałę Nr XXVI/252/13w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach.W toku postępowania nadzorczego prowadzonego w odniesieniu do ww. aktu stwierdzono, iż brzmienie wskazanych na wstępie regulacji w stopniu istotnym narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W podstawie prawnej kwestionowanej uchwały przywołano m.in. art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406), wedle któregoinstytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora. Z kolei, w ust. 2 ww. regulacji ustawodawca wskazał, iżStatut zawiera:

1) nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury;

2) zakres działalności;

3) organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania;

4) określenie źródeł finansowania;

5) zasady dokonywania zmian statutowych;

6) postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką prowadzić.

Nie budzi zatem wątpliwości kompetencja rady gminy do podjęcia uchwały w powyższym zakresie, istotne jest jednak to, że organ jednostki samorządu terytorialnego podejmując prawotwórcze działanie, a więc wydając akty prawa miejscowego, w tym nadając statuty instytucjom kultury (zgodnie z orzecznictwem sądowoadministracyjnym uchwały w tym przedmiocie zawierają przepisy powszechnie obowiązujące - zob. wyrok NSA z dnia 20 marca 2009 r., sygn. akt II OSK 1526/08) zobowiązany jest czynić to wyłącznie na podstawie iw granicachupoważnień zawartych w ustawie (art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). W konsekwencji, uchwała wydana w oparciu o przepis prawa ujęty w akcie wyższego rzędu, nie może naruszać norm wynikających z innych regulacji ustawowych, jak teżwykraczać poza ramy zakreślone przez ten przepis. Szczególnego podkreślenia wymaga, iż jedną z naczelnych zasad prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji, a interpretacja norm upoważniających winna być przeprowadzana w sposób ścisły, literalny. Jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów tego rodzaju oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii (por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2010 r., sygn. aktIV SA/Wr 593/09).

Uwzględniając powyższe, zasadnym jest zatem stwierdzenie, iż nadanie statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Bobolicach na podstawie przywołanych wyżej regulacji winno nastąpić zgodnie z dyspozycją norm w nich zawartych. Przede wszystkim więc, rada określając statut samorządowej instytucji kultury, uprawniona jest do normowania wyłącznie kwestii w nim wskazanych, wymienione bowiem w treści art. 13 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej elementy statutu stanowią katalog zamknięty, brak jest wobec tego uzasadnienia dla wprowadzania w nim innych - nie wskazanych przez ustawodawcę - zagadnień. Tym samym, uznać należy, iż postanowienia § 11 ust. 1 pkt 2 i 3, §12 i §13 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXVI/252/13 Rady Miejskiej w Bobolicach, określające odpowiednio przełożonego służbowego dyrektora, tryb wydawania decyzji przez dyrektora oraz zakres jego działania, a także organy nadzorujące Ośrodek, wykraczają poza ramy delegacji ustawowej. Rada posiada bowiem uprawnienie do wskazania w statucie organów zarządzających, doradczych oraz sposobu ich powoływania.

Z kolei, w rozdziale IV. zatytułowanym "Zasady gospodarki finansowej i zarządzanie mieniem" zawarła w §14, §15 ust. 2-4, §16, §18, §20, §21, §22 oraz §23 unormowania, które także nie mieszczą się w katalogu spraw przekazanych organowi stanowiącemu gminy do uregulowania w statucie instytucji kultury. Otóż w akcie tym, stosownie do brzmienia art. 13 ust. 2 pkt 4 powołanej ustawy, rada określaźródła finansowania,nie ma więc żadnego uzasadnienia dla wprowadzania na tej podstawie szczegółowych przepisów rozstrzygających o innych kwestiach dotyczących gospodarki finansowej instytucji kultury (w tym wskazywania sposobu wydatkowania środków, miejsca ich gromadzenia, uprawnień dyrektora w zakresie spraw finansowych), w szczególności w sytuacji, gdy są one zawarte w aktach wyższego rzędu. Podkreślenia w tym miejscu wymaga, iż powtórzenie regulacji ustawowych w wydanym przez jednostkę samorządu terytorialnego akcie prawa miejscowego, zgodnie z linią orzecznictwa sądowoadministracyjnego, prezentowaną m.in. w wyrokach WSA w Olsztynie z dnia 20 stycznia 2011 r., sygn. akt II SA/Ol 1022/10, WSA w Bydgoszczy z dnia 9 marca 2011 r., sygn. akt II SA/Bd 36/11, WSA w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2010 r., sygn. akt II SA/Gd 212/10, jest normatywnie zbędne i grozi w procesie wykładni wywołaniem błędu co do rangi przepisu.

Podobnie, za nie znajdujące oparcia w przepisach prawa uznać należy postanowienie §24 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXVI/252/13, zgodnie z którym "Likwidacja MGOK może nastąpić na mocy uchwały Rady. Informacja o zmianie i przyczynach likwidacji MGOK zostanie podana do publicznej wiadomości na sześć miesięcy przed podjęciem stosownej uchwały przez Radę". Przepis ten bowiem wykracza poza ramy delegacji ustawowej wynikającej z cyt. na wstępie regulacji, poza tym - co istotne - stanowi on modyfikację treści normy prawnej zawartej w art. 22 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która przyznaje organizatorowi kompetencję do zlikwidowania instytucji kultury, jednak możliwość tę ogranicza wyłącznie do szczególnie uzasadnionych przypadków.

Biorąc zatem pod uwagę przedstawioną w niniejszym rozstrzygnięciu argumentację, stwierdzenie nieważności §11 ust. 1 pkt 2 i 3, §12-14, §15 ust. 2-4, §16, §18, §20-24 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXVI/252/13 Rady Miejskiej w Bobolicachw sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bobolicach, jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
WICEWOJEWODA


Ryszard Mićko

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama