reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/304/13 Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 27 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIV/185/12 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łobez

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228) Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/185/12 Rady Miejskiej w Łobzie z 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łobez (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 275 i 1146), wprowadza się następujące zmiany

1) § 11 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do podpisania umowy na odbiór nieczystości ciekłych z podmiotem posiadającym odpowiednie zezwolenia w tym zakresie;

2) opróżnianie zbiorników na nieczystości płynne musi odbywać się z częstotliwością gwarantującą zabezpieczenie ich przed przepełnieniem, wylewaniem się nieczystości, zanieczyszczeniem i skażeniem powierzchni ziemi i wód podziemnych;

3) częstotliwość wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych powinna wynosić minimum raz na trzy miesiące.

2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.";

2) w § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Ilość odpadów podobnych do komunalnych ustala się ustala się w oparciu o średnie tygodniowe wskaźniki ich nagromadzenia, które przedstawiono w tabeli:

Lp.

Rodzaj lokalu lub działalności

Nagromadzenie tygodniowe (w litrach)

1

Sklepy:
- branży spożywczej i owocowo-warzywnej - na każde 10 m2powierzchni całkowitej,
- branży spożywczej - na każde 10 m2powierzchni całkowitej


30
15

2

Sklepy pozostałe - na każde 10 m2powierzchni całkowitej

10

3

Punkty handlowe poza lokalem - na każdego zatrudnionego

50

4

Lokale gastronomiczne:
- do 10 miejsc konsumpcyjnych za jedno miejsce,
- powyżej 10 miejsc konsumpcyjnych za każde następne miejsce.


10
5

5

Całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze - na jedną osobę (dziecko, personel)

3

6

Szkoły różnego typu, żłobki, przedszkola - średnio na jedna osobę (uczeń, personel)

2

7

Przychodnie i gabinety lekarskie - na jednego pacjenta

1

8

Obiekty hotelarskie - na jedno miejsce noclegowe

5

9

Zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne i urzędy - na 1 osobę zatrudnioną

10

10

Ogrody działkowe - w okresie IV-IX na jedną użytkowaną działkę

2

11

Garaże zlokalizowane poza budynkami mieszkalnymi

2

12.

Budownictwo letniskowe - na jedną osobę w okresie pobytu

20

13.

Cmentarze - na jedną osobę pochowaną

1,5

14.

Targowiska - na stanowisko handlowe

50

15.

Kwiaciarnie - na każde 10 m2powierzchni całkowitej

20

".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łobzie


Kazimierz Chojnacki


Uzasadnienie

Na podstawie art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska w Łobzie uchwaliła 28 listopada 2012 r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łobez. Na wniosek Burmistrza Łobza Regulamin ten został zmieniony uchwałą Nr XXVI/2020/13 z dnia 6 lutego 2013 r. (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 1146) w zakresie uszczegółowienia zasad zbiórki selektywnej. Obecnie Burmistrz Łobza proponuje kolejną zminę Regulaminu w dwóch zasadniczych sprawach:

- wprowadzenia minimalnej częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych,

- zmniejszenia średnio tygodniowych wskaźników nagromadzenia odpadów w lokalach gastronomicznych i na cmentarzach.

Burmistrz Łobza w trakcie szacowania kosztów wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych uznał, że wskaźniki nagromadzenia odpadów dla dwóch ww. pozycji są zbyt wysokie. Wprowadzenie zaś minimalnej częstotliwości wywozu nieczystości ciekłych wynika z dążenia do uporządkowania gospodarki nieczystościami ciekłymi.

Wobec powyższego Burmistrz Łobza przedkłada projekt niniejszej uchwały.

Uzasadnienie z upoważnienia Burmistrza Łobza podpisał Ireneusz Kabat Zastępca Burmistrza.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama