reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/305/13 Rady Miejskiej w Łobzie

z dnia 27 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIV/186/12 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228) Rada Miejska w Łobzie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/186/12 Rady Miejskiej w Łobzie z 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 191 i 1147), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmuje:

1) odbiór do 165 l miesięcznie odpadów komunalnych zebranych w systemie pojemnikowo-workowym tj. odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, metalu, papieru, szkła, biodegradowalnych i innych niewymienionych frakcji zbieranych w sposób selektywny;

2) odbiór do 55 kg rocznie odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych, gruzu z remontów i innych (np. opony),

3) odbiór do 5 kg odpadów niebezpiecznych (np. leki, baterie, akumulatory),

4) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.";

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łobez, określonym odrębną uchwałą, traktowane będą jako zmieszane odpady komunalne .".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Chojnacki


Uzasadnienie

Burmistrz Łobza, biorąc pod uwagę interes mieszkańców Gminy Łobez, korzystając z rozwiązań ustawowych wchodzących w życie z dniem 6 marca br., proponuje wprowadzenie następujących zmian w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

- przejęcie przez gminę obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpaów komunalnych,

- podwyższenie ilości odpadów komunalnych zbieranych w systemie pojemnikowo-workowym z 110 litrów na osobę do 165 litrów na osobę.

Ponadto proponuje się korektę zapisu w § 3 ust. 2 określającego odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łobez, które należy traktować nie jako inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny, ale jako zmieszane odpady komunalne.

Uzasadnienie z upoważnienia Burmistrza Łobza podpisał Ireneusz Kabat Zastępca Burmistrza.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama