reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXII/401/2013 Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych w Gminie Gryfice na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1])) i art. 11 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz.U. 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.[2])) Rada Miejska w Gryficach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych w Gminie Gryfice na rok 2013", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, określający opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz rozwiązanie problemu bezdomności zwierząt w gminie Gryfice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Tokarczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/401/2013
Rady Miejskiej w Gryficach
z dnia 27 marca 2013 r.

Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych w gminie Gryfice na rok 2013.

§ 1. 1. Rada Miejska ustala, że celem programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w Gminie jest:

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Gryfice poprzez znalezienie nowych nowych właścicieli oraz uruchomienie mechanizmów finansowych zachęcających mieszkańców do dokonywania adopcji,

2) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację dzięki uruchomieniu mechanizmów finansowych zachęcających właścicieli do ich dokonywania,

3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy poprzez egzekwowanie przepisów prawa z zakresu postępowania ze zwierzętami,

4) edukacja wśród mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz ciążących obowiązkach na właścicielach zwierząt domowych,

5) nawiązanie ścisłej współpracy z istniejącym schroniskiem dla zwierząt w Sosnowicach w zakresie przekazywania wyłapanych zwierząt,

6) zorganizowanie tymczasowego "przytuliska" dla zwierząt przed przekazaniem ich do Schroniska,

7) odbieranie zwierząt od właścicieli, którzy nie opiekują się nimi należycie.

2. Rada Miejska przyjmuje, że realizacja działań służących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt jest jednym z elementów strategii rozwoju gminy Gmina Gryfice w celu realizacji wymienionych działań zawarła umowę ze Schroniskiem dla zwierząt w roku 2007 z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

3. Rada Miejska ustala, że funkcję koordynatora działań dotyczących ograniczania bezdomności zwierząt pełni Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach.

4. Realizacje działań dotyczących bezdomności zwierząt prowadzą:

- organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt oraz Burmistrz Gminy Gryfice we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną oraz organami lekarsko- weterynaryjnymi,

- Straż Miejska, Policja, Zakład Gospodarki Komunalnej poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa o utrzymaniu zwierząt domowych oraz utrzymaniu czystości zwierząt przez właścicieli zwierząt,

5. W celu edukacji mieszkańców w zakresie walki z bezdomnością zwierząt:

- gmina będzie propagować przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt, zapobiegających nadmiernemu niekontrolowanemu wzrostowi populacji bezdomnych zwierząt w formie ulotek, artykułów w prasie oraz innych akcji edukacyjnych

- gmina będzie informować o prawach i obowiązkach wynikających z faktu nabycia i posiadania psa lub kota.

6. W celu umożliwienia opieki dla zwierząt gospodarskich zapewnia się lokalizację tymczasowego pobytu dla nich w budynkach gospodarskich Gospodarstwa Rolnego pana Czesława Torchały w m. Stawno.

§ 2. 1. Rada Miejska uchwalając coroczny budżet zapewniać w nim będzie środki finansowe na realizację zadań gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt:

- usypianie ślepych miotów,

- zakup karmy, bud i wyposażenia do tymczasowego przetrzymywania psów,

- wyposażenie Straży miejskiej i służby komunalne w niezbędny sprzęt do wyłapywania, przewożenia psów.

2. Na rok 2013 zabezpieczona została kwota w wysokości 40.000,00 zł. Środki te przyznano między innymi na wykonanie zabiegów dla bezdomnych zwierząt, takich jak:

- odrobaczanie zwierząt,

- szczepienia przeciw wściekliźnie,

- odpchlenie, sterylizacja,

- hospitalizacja zwierząt do czasu umieszczenia ich w schronisku.

3. W zakresie zapewnienia miejsc bezdomnym zwierzętom w schronisku - Gmina Gryfice w roku 2013

przeznacza kwotę 65.000,00 zł.

§ 3. Formy przeciwdziałania bezdomności psów:

1) przeprowadzanie okresowego wyłapywania bezdomnych psów z terenu gminy Gryfice przez Straż Miejską i inne uprawnione podmioty. W roku 2011 służy komunalne oraz straż miejska zostali przeszkoleni do wykonywania tego rodzaju akcji. Odłowione zwierzęta będą dostarczone do schroniska w Sosnowicach, gdzie zostaną poddane sterylizacji,

2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizacje i kastrację,

3) prowadzenie działań mających na celu wyszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt,

4) wprowadzenie mechanizmów finansowych zachęcających do dokonywania adopcji zwierząt przed przekazaniem ich do schroniska,

5) zabiegi weterynaryjne będą przeprowadzane przez lekarza weterynarii, z którym gmina podpisze umowę na świadczenie usług weterynaryjnych, w tym zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§ 4. W celu realizacji wymienionych zadań schronisko obsługujące Gminę Gryfice współpracuje poprzez:

- przyjmowanie i utrzymywanie bezpańskich psów dostarczanych przez gminę Gryfice z miejsc publicznych,

- przekazywanie psów do adopcji,

- prowadzenie działań promujących sterylizację suk jako najskuteczniejszej metody walki z niechcianymi zwierzętami,

- przekazywanie informacji o adopcjach zwierząt.

§ 5. 1. Opieka nad wolno żyjącymi kotami polega na pomocy wolontariuszom opiekującym się nimi poprzez zakup karmy, pokrywanie kosztów przeprowadzania zabiegów sterylizacji, a także zakup środków farmakologicznych zapobiegających niekontrolowanemu wzrostowi populacji zwierząt.

2. W gminie Gryfice działają grupy wolontariuszy:

- osiedle XXX-lecia,

- ul. Łąkowa,

- ul. Niepodległości,

- ul. Wojska Polskiego,

- miejscowość Prusinowo.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668 i Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 230, poz. 1373 oraz z 2012 r. poz. 908 i 985.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Mikołajewski

prawnik, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama