reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVI/468/2013 Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ,art. 7 ust. 1 pkt 11 , art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1887; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 40, poz. 230, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. Nr 149 poz. 887, poz. 567; z 2013 r. poz. 153) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm. z 2004 r. Nr 69 poz. 625, Nr 94 poz. 880, Nr 96 poz. 959; z 2005 r. Nr 33 poz. 289, Nr 175 poz. 1462; z 2006 r Nr 249 poz. 1830; z 2008 r. Nr 199 poz. 1227; Z 2009 Nr 18 poz. 97, ,Nr 79 poz. 668, Nr 92 poz. 753; z 2010 Nr 47 poz. 278; z.2011 r. Nr 230 poz. 1373 ) Rada Miejska w Dziwnowie

uchwala , co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów w 2013 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Joanna Piwińska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/468/2013
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 27 marca 2013 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów

§ 1. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do bezdomnych zwierząt domowych, w tym w szczególności do bezdomnych kotów i psów przebywających w granicach administracyjnych Gminy Dziwnów

§ 2. Celem niniejszej uchwały jest:

1. zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez sterylizację i kastrację bezdomnych kotów i psów, a także usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach,

2. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt,

3. promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach kotów i psów,

4. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

§ 3. Realizację działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt prowadzą przy wzajemnej współpracy:

1. schronisko w Sosnowicach poprzez zapewnienie opieki zwierzętom, sterylizację oraz kastrację zwierząt, oraz poszukiwanie nowych właścicieli

2. placówki oświatowe poprzez aktywne uczestniczenie w działaniach informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców,

4. Straż Miejska,

5. Inspektor ochrony środowiska w Dziwnowie poprzez pełnienie funkcji koordynatora działań dotyczących ograniczania populacji zwierząt bezdomnych.

§ 4. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów polega na:

1. odławianiu i umieszczaniu w schronisku zwierząt bezdomnych, zagubionych i błąkających się po terenie Gminy Dziwnów, na zgłoszenie mieszkańców, Straży Miejskiej i innych służb porządkowych, oraz zwierząt domowych z wypadków samochodowych,

2. objęciu opieką zwierząt przebywających w schronisku poprzez zapewnienie im właściwych

warunków bytowania oraz zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej,

3. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

4. poszukiwaniu dotychczasowych właścicieli lub nowych właścicieli dla zwierząt przebywających w schronisku,

5. zmniejszaniu populacji psów bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację psów przebywających w schronisku,

6. zmniejszaniu populacji kotów bezdomnych poprzez sterylizację i kastrację kotów żyjących

na wolności

7. dokonywaniu w uzasadnionych przypadkach usypiania ślepych miotów zwierząt przebywających w schronisku

8. zakupie karmy, która przekazywana będzie opiekunom społecznym dokarmiającym bezdomne koty na terenie gminy Dziwnów

9. edukacji mieszkańców Gminy Dziwnów w zakresie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt,

10. podejmowaniu interwencji w sprawach dotyczących traktowania zwierząt niezgodnie z przepisami ustawy,

11. tworzeniu rejestru tzw. społecznych opiekunów zwierząt, a w szczególności kotów.

§ 5. W związku z tym, iż na terenie gminy Dziwnów nie ma gospodarstw rolnych, oraz nie występują zwierzęta gospodarskie, nie wskazuje się gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

§ 6. Zabiegi sterylizacji i kastracji kotów żyjących na wolności wykonywane będą na następujących zasadach:

1. Gmina Dziwnów pokrywa całkowity koszt sterylizacji lub kastracji

2. Zabiegi sterylizacji, kastracji wykonywane będą na terenie lecznicy weterynaryjnej, z którą Gmina Dziwnów zawrze umowę na świadczenie usług weterynaryjnych.

3. Bezdomne koty będą doprowadzane do lecznicy weterynaryjnej przez tzw. opiekunów społecznych, zarządców i administratorów nieruchomości po wcześniejszym uzyskaniu skierowania na zabieg, które wystawione zostanie przez Inspektora ochrony środowiska w Dziwnowie

4. Bezpośrednio po wykonaniu zabiegu koty będą, w razie konieczności, przebywać pod opieką osoby doprowadzającej na zabieg, a następnie wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia lub w uzasadnionych przypadkach, w ramach możliwości, umieszczane w schronisku.

§ 7. Maksymalna kwota przeznaczoną na realizację poszczególnych zadań:

- utrzymanie schroniska w Sosnowicach - 35.000,00zł

- odławianie zwierząt - 5.000,00 zł

- interwencje weterynaryjne - 5.000,00 zł

- karma dla zwierząt -5 .000,00

- sterylizacja lub kastracja kotów wolno żyjących - 10.000,00 zł

Całość zadania: 60.000,00 zł

§ 8. Osoba pełniąca funkcję tzw. opiekuna społecznego zobowiązana jest złożyć deklarację Inspektorowi ochrony środowiska w Dziwnowie

Wzór deklaracji stanowi załącznik A do niniejszego programu

§ 9. Osoba lub jednostka chcąca uzyskać skierowanie na zabieg sterylizacji lub kastracji bezdomnych kotów obowiązana jest uzyskać skierowanie od Inspektora ochrony środowiska w Dziwnowie. Wzór wniosku o udzielenie skierowania stanowi załącznik B do niniejszego programu, natomiast wzór skierowania stanowi załącznik C do niniejszego programu.


Załącznik A

do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

na terenie Gminy Dziwnów

Dziwnów, dnia ….......................

Urząd Miejski w Dziwnowie

ul. Szosowa 5

70- 420 Dziwnów

DEKLARACJA

OPIEKUNA SPOŁECZNEGO ZWIERZĄT

Imię i nazwisko opiekuna społecznego

zwierząt

Adres zamieszkania

numer telefonu

Gatunek zwierząt objętych opieką oraz ich

liczba i płeć

Miejsce przebywania zwierząt

Forma udzielanej zwierzętom opieki

Informacje dodatkowe /np. informacja o konieczności wykonania zabiegów:

sterylizacji lub kastracji zwierząt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002r. Nr 101,poz. 926 ze zm.)

…..................... ……….. ...................................................

miejscowość, data podpis opiekuna społecznego zwierząt


Załącznik B

do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

na terenie Gminy Dziwnów

Dziwnów, dnia ….......................

Urząd Miejski w Dziwnowie

ul. Szosowa 5

70- 420 Dziwnów

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI* BEZDOMNYCH KOTÓW

w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Adres zamieszkania

numer telefonu

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu (szt)

Rodzaj zabiegu: sterylizacja (szt.)

kastracja (szt.)

Miejsce przebywania zwierząt

Informacje dodatkowe

UWAGA! Gmina Dziwnów ponosi jedynie koszty wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji

W pierwszej kolejności na zabiegi będą kierowane zwierzęta, które doprowadzone zostaną do lecznicy przez osoby/jednostki zgłaszające!

Wielkość środków przeznaczonych na przeprowadzenie zabiegów sterylizacji/kastracji bezdomnych kotów jest ograniczona!

Do wniosku należy dołączyć:

1. Deklarację doprowadzenia zwierząt do lecznicy wskazanej przez Gminę Dziwnów, w której dokonany zostanie zabieg, odebrania zwierząt z lecznicy i zaopiekowania się nimi po zabiegu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002r. Nr 101,

poz. 926 ze zm.)

…..................... ……….. ...................................................

miejscowość, data podpis opiekuna społecznego zwierząt


Załącznik C

do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

na terenie Gminy Dziwnów

Dziwnów, dnia ….......................

SKIEROWANIE NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI* BEZDOMNYCH KOTÓW

w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów

Niniejszym kieruję bezdomne koty zgłoszone przez: …........................................................... na zabieg sterylizacji/kastracji* który wykonany zostanie w ....................................................

…………………………………………………………………………………………………

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu: ............szt.

Rodzaj zabiegu: sterylizacja: ......szt.

kastracja: ..... szt.

Zwierzęta na zabieg doprowadzone zostaną przez: …...........................................................................

Po wykonaniu zabiegu i zwierzęta zostaną odebrane przez:

….........................................................…....................................................

………………………………

podpis przedstawiciela Gminy Dziwnów wydającego skierowanie

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do zabiegu bezpłatnej sterylizacji/kastracji* lub koty są kotami bezdomnymi.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002r. Nr 101,

poz. 926 ze zm.)

….................................................. …............................................................

miejscowość, data podpis osoby zgłaszającej zwierzęta do zabiegu

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Schindler Polska

Schindler Polska to spółka-córka międzynarodowego koncernu Schindler z siedzibą w Szwajcarii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama