reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIII/130/2013 Rady Gminy Radowo Małe

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki mad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radowo Małe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, 3, 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radowo Małe, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała nr XV/88/2012 Rady Gminy w Radowie Małym z dnia 28 marca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2012 r., poz. 992)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady


Małgorzata Budzyńska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/130/2013
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia 27 marca 2013 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radowo Małe

Rozdział 1.

Cele programu i ogólne założenia

1.1.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zwany dalej "Programem", ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Radowo Małe oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych gminy.

1.2.

1. "Bezdomne zwierzę" oznacza zwierzę domowe lub gospodarskie, które zostało porzucone, uciekło, bądź zabłąkało się i nie ma możliwości ustalenia jego właściciela.

2. Powyższy punkt nie dotyczy żyjących na wolności kotów.

1.3.

Realizacja programu odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w szczególności z zachowaniem zasad humanitaryzmu.

1.4.

1. Realizacja programu obejmuje w szczególności:

a) zapewnienie schronienia zwierzętom bezdomnym poprzez umieszczanie zwierząt domowych w Schronisku dla zwierząt "REKS" w Kołobrzegu, zwanym dalej "schroniskiem", a zwierząt gospodarskich - w gospodarstwie rolnym w Radowie Małym nr 7, 72-314 Radowo Małe - u Pana Krzysztofa Borkowskiego, zwanym dalej "gospodarstwem";

b) aktywne poszukiwanie osób chętnych do adoptowania zwierząt bezdomnych;

c) prowadzenie stałej i aktualnej informacji o zwierzętach czekających na adopcję na stronach internetowych gminy i schroniska;

d) prowadzenie opłacanej z budżetu gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, znajdujących się w schroniskach i wolno żyjących kotów oraz usypianie ślepych miotów;

e) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom objętym Programem na wypadek następstw zdarzeń drogowych;

g) zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami.

2. Koszt realizacji zadań, wskazanych w pkt. 1.4.1, ponosi gmina Radowo Małe.

1.5.

Na realizację zadań, wskazanych w pkt. 1.4., Rada Gminy Radowo Małe zabezpieczy środki finansowe w budżecie gminy kwocie 8.000 zł.

Rozdział 2.

Odławianie bezdomnych zwierząt i transport do schroniska

2.1.

Odławianiem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Radowo Małe oraz transportem do schroniska zajmuje się "ANIMAL CONTROL" Zbigniew Kossewski z siedzibą w Policach lub "IGMAT" Krzysztof Śliwiński z siedzibą w Policku, gm. Resko.

2.2.

1. Organy gminy sprawują nadzór nad działalnością przedsiębiorcy, bacząc, aby wykonywanie zadań, o których mowa w pkt. 2.1., odbywało się zgodnie z wymogami humanitarnej ochrony zwierząt.

2. W razie stwierdzenia niezgodności działań z przepisami prawa, a zwłaszcza z Ustawą z dn. 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt i aktami wykonawczymi, organy gminy niezwłocznie zawiadamiają właściwe rzeczowo instytucje publiczne o zaobserwowanych uchybieniach.

2.3.

Obowiązek zapewnienia zwierzętom przebywającym w schronisku właściwej opieki, w szczególności:

- odpowiedniego pożywienia i dostępu do świeżej wody;

- ochrony przed warunkami atmosferycznymi;

- opieki weterynaryjnej ( 14-dniowa kwarantanna, odrobaczania, odpchlenie, leczenie, szczepienia

przeciwko wściekliźnie, szczepienia kompleksowe)

- sterylizacja, kastracja

- znakowanie ( mikro czipy)

ciąży na schronisku.

2.4.

Schronisko aktywnie uczestniczy w działaniach, mających zapewnić bezdomnym zwierzętom stałą opiekę, w szczególności poprzez podawanie do publicznej wiadomości na swoje stronie internetowej informacji o adopcjach zwierząt.

Rozdział 3.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami

3.1.

Wolno żyjące na terenie Gminy Radowo Małe koty podlegają opiece gminy.

3.2.

Gmina Radowo Małe w miarę potrzeb i możliwości zapewnia wolno żyjącym kotom pokarm, urządzenia służące do dokarmiania oraz schronienia.

3.3.

1. Gmina finansuje zabiegi, zmierzające do trwałego pozbawienia wolno żyjących kotów zdolności płodzenia i usypiania ślepych miotów.

2. Zwierzę, poddane zabiegowi, o którym mowa w pkt. 3.3.1, powinno zostać niezwłocznie po zakończeniu okresu rekonwalescencji wypuszczone do miejsca, w którym zostało schwytane.

3.4.

W ramach zadań, o których mowa w pkt. 3.2. i pkt. 3.3., Urząd Gminy współpracuje z mieszkańcami danych miejscowości.

3.5.

1. Osoba stale i regularnie dokarmiająca wolno żyjące koty, zwana dalej "opiekunem kotów", może zarejestrować się w Urzędzie Gminy.

2. Zarejestrowany opiekun kotów ma prawo zwrócić się do Urzędu Gminy o pokarm na dokarmianie wolno żyjących kotów.

3. Władze gminy zachęcają opiekunów kotów do czynnej pomocy przy wyłapywaniu kotów w celu przeprowadzenia zabiegów, o których mowa w pkt. 3.3.1.

Rozdział 4.

Adopcje zwierząt

4.1.

Procedura adopcyjna zwierząt bezdomnych jest przeprowadzana przez schronisko "REKS" w Kołobrzegu na zasadach określonych w regulaminie schroniska.

4.2.

Wszelkie informacje o zwierzętach przeznaczonych do adopcji umieszczane są na stronie internetowej schroniska oraz gminy.

Rozdział 5.

Opieka weterynaryjna

5.1.

1. Gmina finansuje opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi zwierzętami.

2. Opieka weterynaryjna i leczenie zwierząt bezdomnych (wyłapanych) prowadzone są na podstawie umowy zawartej ze schroniskiem.

3. Gmina finansuje opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wolno żyjących, bezdomnych, a także posiadających właściciela w przypadkach, gdy kontakt z nim jest niemożliwy, a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy

4. Właściciel zwierzęcia, które uległo wypadkowi, jest zobowiązany do zwrócenia gminie poniesionych kosztów leczenia.

5. Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt prowadzona jest na podstawie umowy zawartej z Gabinetem Weterynaryjnym "ANIMALS" w Łobzie - Lek. Wet. Iwona Kurłowicz.

Rozdział 6.

Ewidencja zwierząt

6.1.

Zwierzęta bezdomne są znakowane i ewidencjonowane (mikro czipy) niezwłocznie po schwytaniu i przewiezieniu do schroniska.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Glonek

Radca prawny / Mediator

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama