reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVI/297/2013 Rady Miasta Świnoujście

z dnia 28 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Świnoujście

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21 i 228) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378), Rada Miasta Świnoujście uchwala,co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/289/2013 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Świnoujście wprowadza się następujące zmiany:

1) dotychczasowy § 7.1. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się, że minimalna pojemność pojemnika do zbierania zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych, dla właściciel nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wynosi 50 litrów w przeliczeniu na jednego mieszkańca przy częstotliwości wywozu jeden raz w tygodniu.";

2) dotychczasowy § 10 otrzymuje brzmienie:

Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne realizuje poprzez:

1) umieszczanie w odpowiednich pojemnikach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych,

2) utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,

3) gromadzenie odpadów w pojemniku w ilości niepowodującej jego przepełnienia bądź zniszczenia".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Paweł Sujka


Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie z dniem 05.03.2013 r. umożliwiła gminie przejęcie od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy obowiązków w zakresie wyposażania nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz ich utrzymywanie w odpowiednim stanie. Jednocześnie wprowadziła możliwość finansowania przez gminy, z opłat pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyposażania nieruchomości w pojemniki, a także worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich w należytym stanie.

Przejęcie przez Miasto wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, jako częśćusługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczonąprzez właściciela opłatęza gospodarowanie odpadami komunalnymi, wymagało zmiany w zapisach uchwały Nr XXXV/289/2013 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świnoujście.

Przedłożona zmiana uzyskała pozytywna opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama