reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVI/298/2013 Rady Miasta Świnoujście

z dnia 28 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Świnoujście w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21 i 228) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378), Rada Miasta Świnoujście uchwala,co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/290/2013 Rady Miasta Świnoujście z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadza się następujące zmiany:

1) dotychczasowy § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się, że wszystkie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wyposażone zostaną w pojemniki lub worki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych albo odpadów gromadzonych w sposób selektywny, zgodnie z zadeklarowanym przez właściciela nieruchomości sposobem zbierania odpadów.

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 zostaną ustawione w miejscach wskazanych i urządzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

3. Zapewnia się utrzymanie pojemników, o których mowa w ust.1 w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

4. Ustala się, że na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy nieruchomości wyposażone zostaną w worki lub pojemniki do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych.";

2) dotychczasowa treść § 5 otrzymuje oznaczenie "§ 6",

3) dotychczasowa treść § 6 otrzymuje oznaczenie "§ 7",

4) dotychczasowa treść § 7 otrzymuje oznaczenie "§ 8",

5) dotychczasowa treść § 8 otrzymuje oznaczenie "§ 9".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Paweł Sujka


Uzasadnienie

W dniu 28 lutego 2013 roku Rada Miasta Świnoujście podjęła uchwałę, na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. (tj. Dz. U. 2012 poz. 391 ze zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w której określiła szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy może m.in. przejąć od właścicieli nieruchomości obowiązki wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Za realizowaniem przez Gminę usługi wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przemawiają następujące argumenty:

1. Możliwość sukcesywnego ujednolicania pojemników na terenie gminy i zapewnienia ich odpowiedniej jakości.

2. Możliwość zapewnienia kompatybilności pojemników z pojazdami przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

3. Możliwość uzyskania hurtowych cen przy zakupie pojemników dla większej ilości właścicieli nieruchomości.

4. Możliwość skuteczniejszego egzekwowania od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne (jako jednego podmiotu odpowiedzialnego) utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama