reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVI/307/2013 Rady Miasta Świnoujście

z dnia 2 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690) w związku art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/175/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wprowadza się następujące zmiany:
§ 3 otrzymuje brzmienie:

1. Osobom zobowiązanym do ponoszenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, dla których ponoszenie odpłatności w pełnej wysokości stanowiłoby nadmierne obciążenie, a okoliczność ta zostanie wykazana w postępowaniu administracyjnym, można tę opłatę umorzyć w części łącznie z odsetkami.

2. Wysokość umorzenia, o którym mowa w ust. 1 opłaty za dziecko przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej ustala się na zasadach określonych w poniższej tabeli:

Dochód osoby lub rodziny - według kryterium określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (w %)

Wysokość umorzenia opłaty (w %) ustalonej od wysokości przyznanych rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka świadczeń (na podstawie art. 80 i 81 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) na pokrycie kosztów utrzymania dziecka wraz z dodatkami na dziecko niepełnosprawne oraz umieszczone na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

do 250

do 90

ponad 250 do 350

do 80

ponad 350 do 450

do 70

ponad 450 do 550

do 60

ponad 550

0

3. Wysokość umorzenia, o którym mowa w ust. 1 opłaty za dziecko przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej ustala się na zasadach określonych w poniższej tabeli:

Dochód osoby lub rodziny - według kryterium określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (w %)

Wysokość umorzenia opłaty (w %) ustalonej od wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka ( w placówkach, o których mowa w art. 193, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)

do 250

do 97

ponad 250 do 350

do 94

ponad 350 do 450

do 91

ponad 450 do 550

do 88

ponad 550 do 650

do 75

ponad 650 do 750

do 65

ponad 750 do 850

do 50

ponad 850 do 950

do 40

ponad 950 do 1100

do 30

ponad 1100 do 1200

do 20

ponad 1200

0

4. Osobom zobowiązanym do ponoszenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej można umorzyć tę opłatę w całości wraz z odsetkami w przypadku, gdy występują następujące szczególne okoliczności:

- niepełnosprawność,

- długotrwała lub ciężka choroba,

- w rodzinie wychowywane są inne małoletnie dzieci,

- klęska żywiołowa lub inne zdarzenia losowe, a ponoszenie opłaty stanowiłoby dla osoby bądź rodziny nadmierne obciążenie i okoliczność ta zostanie wykazana w postępowaniu administracyjnym.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Paweł Sujka


Uzasadnienie

Rada Miasta Świnoujście, na podstawie art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej podjęła uchwałę nr XXII/175/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

W § 3 ust. 2 uchwały określono w formie tabelarycznej wysokość umorzenia opłaty za dziecko przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej uzależniając ją od wysokości dochodu osoby lub rodziny określonego procentowo według kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej. W toku stosowania powyższych regulacji okazało się, że aktualny zapis nie przewiduje pogorszenia się sytuacji materialnej rodzica biologicznego, która może mieć miejsce po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów uchwały nie ma możliwości umorzenia w części lub w całości opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej osobom, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego. Natomiast w stosunku do osób w lepszej sytuacji finansowej, których dochody kształtują się w przedziale 150%-250% można zastosować umorzenie w wysokości 90% ustalonej opłaty.

W związku z powyższym, aby umożliwić umorzenie w części lub w całości opłaty rodzicom biologicznym, którzy już po jej ustaleniu znaleźli się w bardzo trudnym położeniu finansowym (dochód poniżej 150% kryterium dochodowego) podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Kamińska

Magdalena Kamińska posiada ponad siedmioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie koordynowania procesów rekrutacyjnych na stanowiska średniego i wyższego szczebla. Jej główną specjalizacją są rekrutacji dla branży finansowej, bankowej i IT. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych poszukiwań metodą direct search oraz search & selection. Przykładowe zrealizowane rekrutacje: Service Delivery Manager, Analityk Systemowy, Programista Java, C/C++, C#, VBA, .NET, Ruby on Rails, Delphi, PL/SQL, ABAP, Web Developer, Projektant UX, Konsultant SAP, Konsultant Business Intelligence, Administrator Baz Danych Oracle, Tester Oprogramowania, Administrator Serwerów Aplikacyjnych, Ekspert ds. Monitorowania Infrastruktury i Usług IT oraz Zarządzania Konfiguracją, Architekt Systemowy, Magento Developer, Programista Hurtowni Danych/BI, Kierownik Zespołu Kontroli Jakości Danych, Release Manager, Project Manager, ETL Developer, Data Science, Data Analyst

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama