| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII.48.S.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 3 kwietnia 2013 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXI/302/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 14 lutego 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność zapisu § 1 uchwały Nr XXI/302/2013 Rady Gmi-ny Dobra z dnia 14 lutego 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w części dotyczącej wyrazu "kalendarzowy".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Rada Gminy Dobra, działając na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), w dniu 14 lutego 2013 r. podjęła uchwałę Nr XXI/302/2013 zmieniającą uchwałę Nr XVI/248/04 z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego. Uchwała została przekazana Izbie w dniu 4 marca br. Kolegium Izby zbadało wstępnie uchwałę w dniu 19 marca 2013 r. Uchwała w § 1 zmieniła brzmienie § 3 uchwały zmienianej, tj. uchwały Nr XVI/248/04 z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego. Badając uchwałę Kolegium powzięło wątpliwość, co do zgodności § 1 z przepisami art. 40 ustawy o drogach publicznych w zakresie zapisu, że "opłata za niepełny rok kalendarzowy zajęcia pasa drogowego ustalana będzie proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym". Porównując treść ww. zapisu z brzmieniem art. 40 ustawy o drogach publicznych Kolegium stwierdziło, iż powyższy zapis jest częściowym powtórzeniem przepisu ustawowego z jednoczesną zmianą treści ustawowego uregulowania, co do rozumienia terminu "rok". W związku z powyższym, Kolegium Izby wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności § 1 uchwały Nr XXI/302/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 14 lutego 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącego Rady Gminy Dobra pismem z dnia 20 marca 2013 r. (znak: K.0010.97.SA.2013). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 3 kwietnia 2013 r. ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień. Przewodniczący Rady Gminy Dobra w piśmie z dnia 29 marca 2013 r. wyjaśnił, iż uchwała Nr XXI/302/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 14 lutego 2013 r. zmieniła uchwałę Nr XVI/248/04 Rady Gminy Dobra z dnia 26 sierpnia 2004 r. Zmiana polegała jedynie na usunięciu z § 3 dotychczasowego ustępu 2 w brzmieniu: "Zwalnia się z opłat, o których mowa w ust. 1 umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej związanej z wykonywaniem zadań własnych gminy lub stanowiących własność gminy". Podkreślił, że kwestionowany zapis, w zakresie odnoszącym się do terminu "rok kalendarzowy" znajdował się już w uchwale Nr XVI/248/04 Rady Gminy Dobra z dnia 26 sierpnia 2004 r. i wówczas nie budził żadnych kontrowersji. W posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 3 kwietnia 2013 r. nie uczestniczył przedstawiciel Gminy Dobra. Kolegium Izby, w wyznaczonym terminie ostatecznie zbadało przedmiotową uchwałę i podtrzymało stanowisko z dnia 19 marca 2013 r. stwierdzając, iż uchwała w zakresie zapisu § 1, cyt. "opłata za niepełny rok kalendarzowy zajęcia pasa drogowego ustalana będzie proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym" została podjęta z naruszeniem przepisem art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Powyższy zapis w § 1 badanej uchwały w istotny sposób narusza przepisy art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z tym przepisem organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego upoważniony jest wyłącznie do ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego. Pozostałe kwestie związane z zasadami obliczania opłat regulują przepisy ustawy. Natomiast Rada Gminy, poza ustaleniem stawek, dokonała zmiany treści ustawowego uregulowania pojęcia "rok" (art. 40 ust. 5 ww. ustawy) na "rok kalendarzowy". Na powyższą problematykę podejmowanych uchwał w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego podejmowanych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zwróciła Regionalna Izba Obra-chunkowa w Szczecinie w piśmie z dnia 28 sierpnia 2012 r. (znak: K-0542/65/MK/12) skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego, które zostało również opublikowane na stronie BIP Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Na niezgodność z prawem zapisów o takiej treści wskazał również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 19 maja 2010 r. (sygn. akt II SA/Go 238/10). W świetle powyższego zapis § 1 badanej uchwały pozostaje w sprzeczności z regulacjami prawa materialnego i stanowi istotne naruszenie prawa skutkujące, w myśl art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzeniem nieważności uchwały w części dotyczącej wyrazu "kalendarzowy". W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr XXI/302/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 14 lutego 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w części dotyczącej § 1 w zakresie wyrażenia "kalendarzowy". Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesienia skargi do Woje-wódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Zastępca Prezesa


mgr Mieczysław Kus

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »