reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII.51.S.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 3 kwietnia 2013 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXV/155/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/145/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXV/155/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/145/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w części dotyczącej wyrażenia "w terminie do 31.03.2013 r." ujętego pod wzorem deklaracji w pouczeniu oznaczonym liczbą porządkową 2.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

W dniu 11 marca 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie została przekazana uchwała Nr XXV/155/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/145/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Kolegium Izby zbadało wstępnie uchwałę w dniu 19 marca br. Oceniając zgod-ność postanowień uchwały z przepisami prawa, Kolegium powzięło wątpliwość, co do jej zgodności z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.). Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Maszewie dokonała zmiany pierwotne-go terminu złożenia pierwszej deklaracji, ustalając go na dzień 30 kwietnia 2013 r., pozostawiając jednocześnie pouczenie, iż składający deklarację jest zobowiązany złożyć ją w terminie do 31 marca 2013 r. Ponadto, w ocenie Kolegium termin złożenia pierwszej deklaracji wyznaczony na dzień 30 kwietnia 2013 r. uniemożliwia adresatom aktu prawa miejscowego reali-zację tego obowiązku z uwagi na to, iż uchwała Nr XXIII/145/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. W związku z powyższym, Kolegium Izby wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącego Rady Miejskiej w Maszewie pismem z dnia 22 marca br. (znak: K.0010.105.KK.2013). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 3 kwietnia 2013 r. ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysłu-guje prawo wnoszenia wyjaśnień. W posiedzeniu Kolegium Izby w wyznaczonym terminie nie uczestniczył przedstawiciel Gminy Maszewo. Kolegium Izby, po ostatecznym zbadaniu uchwały Nr XXV/155/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/145/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości stwierdziło, iż uchwała w istotny sposób narusza przepisy art. 6n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym uchwała rady gminy określająca wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zawiera także informację o terminach składania deklaracji. Ponieważ przedmiotem badania była wyłącznie uchwała Nr XXV/155/2013 Ra-dy Miejskiej w Maszewie z dnia 26 lutego 2013 r., Kolegium Izby nie rozstrzygało o terminie wejścia w życie uchwały Nr XXIII/145/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-rowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, uniemożliwiającym adresatom aktu prawa miejscowego realizację obowiązku złożenia deklaracji w terminie do 30 kwietnia 2013 r. W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło nieważność załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXV/155/2013 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/145/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, w części dotyczącej wyrażenia "w terminie do 31.03.2013 r." ujętego pod wzorem deklaracji w pouczeniu oznaczonym liczbą porządkową 2. Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Zastępca Prezesa


mgr Mieczysław Kus

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama