reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/169/2013 Rady Miejskiej w Maszewie

z dnia 12 kwietnia 2013 r.

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21,poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228) Rada Miejska w Maszewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na obszarze Gminy Maszewo. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowi więc iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w ust. 2 lub 3.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości 15,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 10,00 zł od mieszkańca.

§ 2. 1. Ustanawia się dopłatę dla właścicieli nieruchomości o których mowa w art. 6 c ust.1ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 9,00 zł miesięcznie, przysługującą na czwarte i każde kolejne dziecko zamieszkujące w danej nieruchomości, pozostające na utrzymaniu rodzica lub rodziców, bądź pozostające w pieczy zastępczej w rodzinie zamieszkującej w danej nieruchomości. Pojęcie rodziny należy rozumieć zgodnie ze znaczeniem nadanym w art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 182).

2. Dopłata przysługuje na mieszkańca za każdy miesiąc, poczynając od miesiąca, w którym została złożona deklaracja uwzględniająca dopłatę na tego mieszkańca.

3. Dopłata nie przysługuje do opłaty za zagospodarowanie opadami komunalnymi, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3. 1. Ustala się następujące stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

1) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 55 l: 13,90 zł,

2) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 110 l: 27,80 zł,

3) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 240 l: 60,66 zł,

4) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 1100 l: 278,00 zł.

2. Ustala się następujące stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 55 l: 9,20 zł,

2) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 110 l: 18,35 zł,

3) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 240 l: 40,05 zł,

4) stawka opłaty za pojemnik o pojemności 1100 l: 183,50 zł.

§ 4. Niniejsza uchwała poprzedzona była uchwałą Nr XXIII/143/2012 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Zach 2013 r. poz. 500), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, na podstawie art. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 228).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Maszewa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r., jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Rojek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama