reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/256/13 Rady Miejskiej w Bobolicach

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)[1]) , oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391) - Rada Miejska w Bobolicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych bez wezwania, w wysokości za jeden miesiąc kalendarzowy, w następujących terminach:

1) za miesiąc styczeń - do 15 lutego danego roku;

2) za miesiąc luty - do 15 marca danego roku;

3) za miesiąc marzec - do 15 kwietnia danego roku;

4) za miesiąc kwiecień - do 15 maja danego roku;

5) za miesiąc maj - do 15 czerwca danego roku;

6) za miesiąc czerwiec - do 15 lipca danego roku;

7) za miesiąc lipiec - do 16 sierpnia danego roku;

8) za miesiąc sierpień - do 15 września danego roku;

9) za miesiąc wrzesień - do 15 października danego roku;

10) za miesiąc październik - do 15 listopada danego roku;

11) za miesiąc listopad - do 15 grudnia danego roku;

12) za miesiąc grudzień - do 15 stycznia danego roku;

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 określa się na dzień do 16 sierpnia 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 31 lipca 2013 r.

§ 2. Opłatę, której mowa w § 1 należy uiszczać w formie wpłaty lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Bobolice

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr XXII/203/12 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zdzisław Czarnecki


Uzasadnienie

W nawiązaniu do wniosków zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Bobolice zarówno na spotkaniach sołeckich (luty 2013r.) jak i spotkaniach z mieszkańcami miasta (listopad 2012r) dotyczących zmiany częstotliwości wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, postanawia się uwzględnić prośbę mieszkańców. W związku z powyższym zmienia się kwartalną częstotliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to jest w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe na częstotliwość miesięczną w wysokości za jeden miesiąc kalendarzowy.

W wyniku zmian w 2011 roku ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku - gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6l przedmiotowej ustawy Rada ma obowiązek określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego - termin, częstotliwość oraz tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których są wytwarzane odpady komunalne mają bowiem obowiązek zawierać indywidualne umowy na odbiór odpadów.

Uchwała przewiduje, iż miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie uiszczana miesięcznie do 15-stego każdego miesiąca ( za wyjątkiem sierpnia - "do 16-stego" z racji "15.08" jako stałego dnia ustawowo wolnego od pracy), tj. w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu za pełen miniony miesiąc.

Wysokość stawek (podstawowej - za odpady zmieszane i obniżonej - za odpady segregowane ) została określona w odrębnej uchwale w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty . Natomiast wzór deklaracji, na podstawie której opłata będzie naliczana - został podany w uchwale w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej .

Gmina Bobolice rozpoczyna świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych właściciela nieruchomości zamieszkałej od dnia 1 lipca 2013 roku, dlatego też pierwszym terminem uiszczania opłaty jest 16 sierpnia 2013 roku.

Zatem do dnia 30 czerwca 2013 roku obowiązywać będzie dotychczasowy system wywozu odpadów, tj. indywidualnych umów.

Uchwała stanowi akt prawa miejscowego i jest podstawą prowadzenia dalszych działań mających na celu wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Bobolice od lipca 2013 roku.


[1]) z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281)

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Kamińska

Magdalena Kamińska posiada ponad siedmioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie koordynowania procesów rekrutacyjnych na stanowiska średniego i wyższego szczebla. Jej główną specjalizacją są rekrutacji dla branży finansowej, bankowej i IT. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych poszukiwań metodą direct search oraz search & selection. Przykładowe zrealizowane rekrutacje: Service Delivery Manager, Analityk Systemowy, Programista Java, C/C++, C#, VBA, .NET, Ruby on Rails, Delphi, PL/SQL, ABAP, Web Developer, Projektant UX, Konsultant SAP, Konsultant Business Intelligence, Administrator Baz Danych Oracle, Tester Oprogramowania, Administrator Serwerów Aplikacyjnych, Ekspert ds. Monitorowania Infrastruktury i Usług IT oraz Zarządzania Konfiguracją, Architekt Systemowy, Magento Developer, Programista Hurtowni Danych/BI, Kierownik Zespołu Kontroli Jakości Danych, Release Manager, Project Manager, ETL Developer, Data Science, Data Analyst

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama