reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXX/378/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. W § 2 uchwały Nr XXVII/334/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2012r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r. poz. 620) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości dodaje się ust. 4, 5 i 6 w brzmieniu:

4. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami właściciel nieruchomości może złożyć drogą elektroniczną w formie zgodnej z formatami danych, określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501), a w szczególności Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2011r. Nr 206, poz. 1216).

5. Przesyłanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami za pomocą środków komunikacji elektronicznej może nastąpić jedynie poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

6. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, składana w formie elektronicznej, musi być opatrzona podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem kwalifikowanym, zawierającym informacje o właścicielu certyfikatu bądź profilu zaufanym ePUAP.".

§ 2. Załącznik do uchwały, o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Tomasz Skowronek


Załącznik do Uchwały Nr XXX/378/2013
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patforma dla frachtu morskiego, kolejowego i lotniczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama