reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXII/198/13 Rady Gminy Kobylanka

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271,; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) i art. 19 pkt 1 lit. a), pkt 2, pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 1) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Kobylanka:

1) określa wysokość stawek opłaty targowej;

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej.

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) powierzchnia sprzedaży - teren stanowiący sumę powierzchni punktu sprzedaży i obszaru w obrębie tego punktu, zajętego przez osobę dokonującą sprzedaży;

2) punkt sprzedaży - to w szczególności:

- wózek ręczny, kosz, skrzynia,

- stoły (z zadaszeniem lub bez),

- namioty, stragany,

- kioski, kontenery, pawilony nie podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości,

- samochody osobowe, ciężarowe i inne oraz przyczepy i wózki konne.

§ 3. 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Kobylanka, dla osób przy sprzedaży:

Lp.

Rodzaj sprzedaży

Opłata targowa w zł.

1

Sprzedaż płodów rolnych, w tym, owoców i warzyw

10,00

2

Sprzedaż artykułów spożywczych bez alkoholu

10,00

3

Sprzedaż artykułów spożywczych z piwem

15,00

4

Sprzedaż artykułów spożywczych z napojami o zawartości powyżej 4,50% alkoholu

20,00

5

Sprzedaż waty cukrowej, kukurydzy gotowanej, kukurydzy prażonej-popcorn, hot-dogów

10,00

6

Sprzedaż produktów gastronomicznych bez alkoholu

15,00

7

Sprzedaż produktów gastronomicznych z piwem

20,00

8

Sprzedaż produktów gastronomicznych z napojami o zawartości powyżej 4,50% alkoholu

25,00

9

Sprzedaż artykułów przemysłowych

20,00

10

Sprzedaż artykułów odzieżowych

20,00

11

Sprzedaż obrazów i artykułów rzemieślniczych (w tym biżuteria, hafty, koronki, tkaniny dekoracyjne, wyroby z kowalstwa artystycznego, szkło artystyczne, witraże, ceramika artystyczna)

10,00

12

Sprzedaż drzewek, kwiatów, wieńców, zniczy, ozdób świątecznych

20,00

13

Sprzedaż artykułów i wyrobów z drewna

10,00

14

Sprzedaż mięsa, ryb i ich przetworów

10,00

15

Inna sprzedaż nie wymieniona w punktach od nr 1 do nr 14

30,00

2. W czasie imprez organizowanych przez Wójta Gminy Kobylanka: "Złota Dynia", …………………………………………………………………………………………………………, opłata targowa od każdego punktu sprzedaży, bez względu na rodzaj dokonywanej sprzedaży i powierzchnię sprzedaży, wynosi 5,00 zł.

3. Stawki wymienione w §3 ust. 1 upoważniają do zajęcia powierzchni sprzedaży do obszaru nie przekraczającego 12,00 m2.

4. Za zajęcie powierzchni sprzedaży o której mowa w §3 ust. 3 przekraczającej 12 m2, stawka opłaty targowej należna jest w kwocie odpowiadającej wielokrotności liczby kolejnych zajętych 12 m2.

§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży dokonywanej w punkcie sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 5. Wysokość opłaty targowej od jednego punktu sprzedaży nie może przekroczyć dziennie górnej granicy określonej obwieszczeniem Ministra Finansów na dany rok podatkowy.

§ 6. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 7. Opłata targowa płatna jest bez wezwania na konto Gminy Kobylanka prowadzone w Banku PKO BP o/Stargard Szczeciński Nr 90 1020 4867 0000 1802 0007 9228 lub inkasentowi wyznaczonemu odrębną uchwałą.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XIV/75/07 Rady Gminy w Kobylance z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty targowej (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2007 r., Nr 124, poz. 2460).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylanka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Irena Rybarczyk

1) 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama