reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXV/183/2013 Rady Gminy Marianowo

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1])), art. 57 § 7 i 8 w zw. z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków, opłat oraz zaległości podatkowych, stanowiących dochód budżetu Gminy Marianowo.

§ 2. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 50% ogłaszanej na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. 2012 r. Nr 125, poz. 749 z późn. zm.) stawki odsetek za zwłokę.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się również do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich.

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/32/99 Rady Gminy w Marianowie z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Dędek


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić opłatę prolongacyjną, z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i opłat oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy.

W niniejszym projekcie uchwały proponuje się wprowadzenie stawki opłaty prolongacyjnej w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę, która jest zgodna z art. 57 § 2 ww. ustawy.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, poz. 1342 oraz poz. 1529.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Baccata Enterprise sp. z o.o.

Firma szkoleniowo-doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama