reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII/174/13 Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887, z 2012r. poz.567), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z 2013r. poz. 228) oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr 224, poz. 1337) Rada Miejska w Drawnie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.

2. Właściciele nieruchomości składają pierwszą deklarację w terminie do dnia 30 kwietnia 2013r. do Urzędu Miejskiego w Drawnie.

§ 2. 1. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML.

2. Układ informacji i powiązań między nimi w formacie XML określa załącznik nr 2 do uchwały.

3. Interaktywny elektroniczny formularz będzie dostępny w elektronicznym biurze obsługi interesanta Urzędu Miejskiego w Drawnie pod adresem eboi.drawno.pl a następnie może być przesłany z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dostępnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Drawno.

4. Deklaracje są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym ( dz. U. Nr 130 poz. 1450 ze zm.) lub profilu zaufanego ePUAP.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Czesław Paszkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/174/13
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/174/13
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6n ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) Rady Gminy, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała zawiera informacje o terminach i miejscu składania deklaracji oraz objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie.

Właściciel nieruchomości podaje w deklaracji swoje dane i adres nieruchomości,
z której będą odbierane odpady komunalne. W rubryce zawierającej obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy pomnożyć stawkę za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych, która zostanie określona w odrębnej uchwale Rady Miejskiej przez liczbę osób zamieszkujących wskazaną nieruchomość lub pomnożyć roczną ilość zużytych m3wody przez stawkę określoną w odrębnej uchwale i podzieloną przez 12 miesięcy i wpisać wysokość opłaty.

Zgodnie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. W świetle tej definicji właścicielem nieruchomości jest zatem zarówno posiadacz nieruchomości, czyli ten, kto włada nią jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i użytkownik, najemca, dzierżawca lub posiadający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą nieruchomością (posiadacz zależny).

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 391) jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. Ustawa przenosi na osoby sprawujące zarząd nieruchomością wszystkie obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku, selektywnej zbiórki odpadów, składania deklaracji i wnoszenia opłat.

Deklaracje zostaną dostarczone do właścicieli nieruchomości. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji w Urzędzie Miejskim w Drawnie do dnia 30 kwietnia 2013 r. Celem tego jest ułatwienie właścicielom nieruchomości wywiązanie z ciążącego na nich nowego obowiązku.

Po upływie tego terminu właściciele nieruchomości mają obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia, w którym zamieszkał na wskazanej nieruchomości pierwszy mieszkaniec.
W przypadku zmiany danych stanowiących podstawę do ustalenia wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia korekty deklaracji w terminie 14 od zaistnienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym zmiana
ta wystąpiła.

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości jest aktem prawa miejscowego oraz stanowi podstawę do prowadzenia kolejnych działań dążących do realizacji celu, jakim jest wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
w Gminie Drawno od 1 lipca 2013 roku, zatem podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama