reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X.83.S.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 14 maja 2013 r.

w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/174/13 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz.1113 ) oraz w związku z art. 86 ust. 1 i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Umarza się postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/174/13 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Rada Miejska w Drawnie w dniu 28 marca 2013 r. podjęła uchwałę Nr XXVIII/174/13 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Przedmiotowa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 25 kwietnia 2013 r. Badając uchwałę na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2013 r. Kolegium Izby stwierdziło, iż uchwała została podjęta z naruszeniem przepisów art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, ze zm.), zgodnie z którym uchwała rady gminy określająca wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawiera również informację o terminach jej składania. Ustalony przez Radę Miejską w Drawnie termin złożenia pierwszej deklaracji wyznaczony na dzień 30 kwietnia 2013 r. uniemożliwia adresatom aktu prawa miejscowego realizację tego obowiązku z uwagi na to, iż określone przepisami prawa procedury w zakresie działań nadzorczych oraz trybu ogłaszania przedmiotowych aktów powodują, iż uchwała wejdzie w życie po wyznaczonym przez Radę terminie złożenia deklaracji. W tym stanie rzeczy Kolegium wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącego Rady Miejskiej w Drawnie pismem z dnia 7 maja 2013 r. (znak pisma: K.00010.197.KK.2013). W treści pisma wskazano, że do czasu zakończenia wszczętego postępowania stronie przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień, a w posiedzeniu Kolegium w dniu 14 maja 2013 r. ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana. W dniu 10 maja 2013 r. Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXI/182/13 zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Kolegium Izby po zbadaniu uchwały Nr XXXI/182/13 zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Rady Miejskiej w Drawnie stwierdziło, iż usunięto nieprawidłowości występujące w uchwale Nr XXVIII/174/13 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, czym doprowadzono do stanu zgodnego z prawem. W świetle powyższych okoliczności dalsze postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/174/13 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości stało się bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. w związku z art. 91 ust. 5 ustawy samorządzie gminnym. Uwzględniając powyższe uchwalono jak w sentencji. Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

MyAdvice

MyAdvice jest nowoczesną kancelarią prawno-podatkową, oferującą kompleksową obsługę przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama