reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/145/13 Rady Powiatu Pyrzyckiego

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Pyrzyckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281), oraz art. 90 ust. 1a i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180, poz.1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235 poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dotacje z budżetu Powiatu Pyrzyckiego przysługują:

1) ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie Powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji z zastrzeżeniem § 8, a w przypadku braku na terenie Powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju,

2) niepublicznym ośrodkom umożliwiającym dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w wysokości kwoty przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodka w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Pyrzyckiego na jednego ucznia wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji,

3) ośrodkom, a także niepublicznym poradniom psychologiczno-pedagogicznym, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Pyrzyckiego, pod warunkiem że osoba prowadząca ośrodek lub poradnię poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji,

4) począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. szkoły, o których mowa w ust. 1 pkt 1, otrzymują dotację na każdego ucznia, który uczestniczył w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.

§ 2. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej bądź fizycznej prowadzącej szkołę, zwanej dalej osobą prowadzącą, złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności następujące elementy:

1) nazwę i adres szkoły,

2) nazwę i adres osoby prowadzącej,

3) typ i rodzaj szkoły,

4) forma kształcenia,

5) system kształcenia,

6) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie szkoły do ewidencji,

7) numer i datę wydania decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej,

8) numer NIP szkoły,

9) numer REGON szkoły,

10) planowaną liczbę uczniów w roku, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji,

11) nazwę i numer rachunku bankowego szkoły, na który ma być przekazana dotacja.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej, prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, otrzymują dotację z budżetu powiatu na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, jeżeli organ prowadzący szkołę:

1) złoży wniosek, na zasadach o którym mowa w ust. 1-3,

2) udokumentuje zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy kursu, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników tego egzaminu przez okręgową komisję egzaminacyjną.

5. Dotacje, o których mowa w ust. 4 są wypłacane jednorazowo, w terminie 30 dni od dnia złożenia przez osobę prowadzącą szkołę zaświadczenia o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydanego przez okręgową komisję egzaminacyjną na wniosek osoby prowadzącej szkołę.

6. Szkoły, o których mowa w ust. 4 i z zastrzeżeniem ust. 5 otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji dotację z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej

§ 3. 1. Osoba prowadząca zobowiązana jest do:

1) składania w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, w terminie do 15 każdego miesiąca, informacji o rzeczywistej liczbie uczniów aktualnej na pierwszy dzień każdego miesiąca, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

2) składania w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku, rocznego rozliczenia z otrzymanych dotacji, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

3) składania w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, w terminie do 15 każdego miesiąca, informacji o frekwencji uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w poprzednim miesiącu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

4) prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych w odniesieniu do danej szkoły lub placówki i dokumentacji zawierającej informacje o liczbie uczniów,

5) zgłaszania w ciągu 14 dni zmian danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji.

§ 4. Dotacje są udzielane od 1 stycznia każdego roku budżetowego i przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

§ 5. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany przez osobę prowadzącą we wniosku.

§ 6. Dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej i mogą być wykorzystywane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły.

§ 7. 1. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych kończą się:

1) w kwietniu - przysługuje również na każdego absolwenta szkoły, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę. Podstawą naliczenia dotacji za miesiące: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, będzie spełnienie przez absolwenta szkoły, warunku uczestnictwa w 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu kwietniu,

2) w czerwcu - przysługuje również na każdego absolwenta szkoły, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę. Podstawą naliczenia dotacji za miesiące: lipiec, sierpień, będzie spełnienie przez absolwenta szkoły, warunku uczestnictwa w 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu czerwcu.

§ 8. 1. Części dotacji, o których mowa w § 4, będą przekazywane w wysokości odpowiadającej rzeczywistej liczbie uczniów wykazanej przez osobę prowadzącą w informacji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.

2. W przypadku przekazania w danym miesiącu dotacji naliczonej na uczniów, którzy nie spełnili warunku uczestniczenia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dotacja pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu powiatu pyrzyckiego w terminie 15 dni od złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3.

§ 9. Do momentu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej dla Powiatu Pyrzyckiego na dany rok budżetowy, dotacja dla uczniów i wychowanków szkół i placówek niepublicznych będzie udzielona w wysokości ustalonej w roku poprzednim. Za okres od 1 stycznia danego roku do czasu ich ostatecznego ustalenia zostanie sporządzone rozliczenie kwot przekazywanych dotacji w odniesieniu do stawek ustalonych na dany rok.

§ 10. 1. Informacje o wysokości ostatecznej, na dany rok budżetowy, kwoty dotacji przysługujących szkołom na zasadach określonych w obowiązujących przepisach i niniejszej uchwale przekazuje się osobom prowadzącym w 2013 r. niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej uchwały, a w latach następnych do dnia 30 kwietnia danego roku.

2. Informacje, o których mowa w pkt 1, przekazywane są przez Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Pyrzycach na podstawie informacji merytorycznej komórki organizacyjnej.

3. Dotacje przekazywane za miesiąc kwiecień zostaną skorygowane o kwoty wynikające z rozliczenia, o którym mowa w § 9.

§ 11. 1. Zarządowi Powiatu Pyrzyckiego przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z celem, na który została udzielona, stosownie do przepisów art. 90 ust. 3e ustawy o systemie oświaty, zwanej dalej kontrolą, oraz:

1) zgodności danych wykazanych we wniosku o udzielenie dotacji - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,

2) zgodności złożonego rozliczenia dotacji, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, z dokumentacją organizacyjną i finansową szkoły/placówki.

2. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że dotacja została:

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

2) pobrana nienależnie,

3) pobrana w nadmiernej wysokości, podlega ona zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 12. 1. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Starostwa Powiatowego w Pyrzycach na podstawie imiennego upoważnienia Zarządu Powiatu Pyrzyckiego.

2. Upoważnienie zawiera:

1) imię i nazwisko upoważnionej/ych osób,

2) nazwę kontrolowanej szkoły/placówki,

3) zakres przedmiotowy kontroli,

4) datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli.

3. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie kontrolowanej szkoły/placówki w dniach i godzinach jej funkcjonowania oraz w obecności pracowników tej szkoły/placówki.

4. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się organ prowadzący szkołę/placówkę co najmniej 3 dni przed terminem kontroli wraz z informacją o zakresie przedmiotowym kontroli oraz terminie i miejscu jej przeprowadzenia.

§ 13. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i przedstawiciele kontrolowanej szkoły/placówki. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.

2. Kontrolowanemu, przed podpisaniem protokołu, przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu w formie pisemnej, w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę możliwości podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń, zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

4. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje pisemnie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Kontrolowany podpisuje protokół w terminie 7 dni od otrzymania stanowiska kontrolującego.

5. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień przez kontrolowanego, kontrolujący odnotowuje ten fakt w protokole kontroli.

6. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pyrzyckiego.

§ 15. Uchwała ma zastosowanie do dotacji udzielanych od 1 stycznia 2013 r.

§ 16. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/214/10 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 28 kwietnia
2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Pyrzyckiego oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Pyrzyckiego


Wojciech Kuźmiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/145/13
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 17 kwietnia 2013 r.

WNIOSEK
O PRZYZNANIE DOTACJI*

1. ..........................................................................................................................................................

(nazwa i adres szkoły lub placówki oświatowej)

2. ..........................................................................................................................................................

(nazwa i adres osoby prowadzącej)

3. ..........................................................................................................................................................

(typ i rodzaj szkoły lub placówki oświatowej)

4. ..........................................................................................................................................................

(forma kształcenia - stacjonarna/wieczorowa/zaoczna)

5. ..........................................................................................................................................................

(system kształcenia: dla młodzieży/dla dorosłych)

6. ..........................................................................................................................................................

(nr i data wydania zaświadczenia o wpisie szkoły lub placówki oświatowej)

7. ..........................................................................................................................................................

(nr i data decyzji o uprawnieniach szkoły publicznej)

8. ..........................................................................................................................................................

(NIP szkoły)

9. ..........................................................................................................................................................

(REGON szkoły)

10. Planowana liczba uczniów lub wychowanków w roku, którego dotyczy wniosek o dotację.Nazwa szkoły/placówki

Planowana liczba uczniów w poszczególnych miesiącach

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

11. Nazwa i nr rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.

..........................................................................................................................................................

(posiadacz rachunku bankowego)

..........................................................................................................................................................

(nazwa banku)

..........................................................................................................................................................

(numer rachunku bankowego)

........................................................................

(podpis i pieczęć osoby prowadzącej szkołę

lub placówkę oświatową)

* dla każdej szkoły lub placówki sporządza się oddzielny wniosek


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/145/13
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 17 kwietnia 2013 r.

MIESIĘCZNA INFORMACJA
O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW
(DO 15 KAŻDEGO MIESIĄCA)*

ZARZĄD POWIATU PYRZYCKIEGO

MIESIĘCZNA INFORMACJA
O AKTUALNEJ LICZBIE UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW
(DO 15 KAŻDEGO MIESIĄCA)*

1. Informacja za miesiąc...................................................

2. Nazwa i adres osoby prowadzącej szkołę lub placówkę niepubliczną ....................................................... ...........................................................................................................................................................................

3. Nazwa i adres szkoły/placówki....................................................................................................................

4. Typ i rodzaj szkoły........................................................................................................................................

5. .....................................................................................................................................................................

(nr i data wydania zaświadczenia o wpisie szkoły lub placówki oświatowej)

6. ......................................................................................................................................................................

(nr i data decyzji o uprawnieniach szkoły publicznej)

7. Informacja o aktualnej liczbie uczniów/wychowanków na dzień 01....................

( miesiąc / rok)

NAZWA SZKOŁY

System kształcenia

Forma kształcenia

AKTUALNA LICZBA UCZNIÓW / WYCHOWANKÓW

UWAGI

.

................................................................................

(podpis i pieczęć osoby prowadzącej szkołę

lub placówkę oświatową)

* dla każdej szkoły lub placówki sporządza się oddzielną informację


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/145/13
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 17 kwietnia 2013 r.

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI

ZARZĄD POWIATU PYRZYCKIEGO

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI
W ROKU.......................................*

I. Druk jest przeznaczony dla osób fizycznych i prawnych prowadzących niepubliczne szkoły i placówki oświatowe dotowane przez Powiat Pyrzycki.

Termin rozliczenia: 28 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji.

Miejsce składania rozliczenia: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach.

II. DANE O OSOBIE PROWADZĄCEJ I O SZKOLE/PLACÓWCE

Nazwa adres osoby prowadzącej szkołę lub placówkę niepubliczną

.......................................................................................................................................................

Nazwa i adres szkoły/placówki.....................................................................................................

Typ i rodzaj szkoły........................................................................................................................

III. ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI

Dotacja została otrzymywana z budżetu Powiatu Pyrzyckiego w roku …..............................

w wysokości …........................................... została wykorzystana na prowadzenie wymienionej wyżej szkoły/placówki, w tym na:


Rodzaj wydatku

Kwota, w jakiej płatność sfinansowano środkami z dotacji

A

Wynagrodzenia razem, w tym:

Wynagrodzenie kadry pedagogicznej (brutto) - umowa o pracę

Wynagrodzenie kadry pedagogicznej umowa zlecenie

Wynagrodzenie kadry pedagogicznej - umowa o dzieło

Wynagrodzenie obsługi i administracji

Składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS opłacany przez pracodawcę za pracownika)

B

Wydatki rzeczowe, w tym:

Czynsz

Opłata za wynajem pomieszczeń

Opłata za energię elektryczną

Opłata za gaz

Opłata za energię cieplną

Opłata za wodę

Opłata za wywóz śmieci

Zakup wyposażenia szkoły/placówki

Zakup środków czystości

Zakup art. administracyjno - biurowych

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

Zakup materiałów i akcesoriów komputerowych

Naprawa i konserwacja urządzeń/sprzętu

Drobne naprawy i remonty

Remonty planowane

Zakup materiałów do napraw

Monitoring i alarmy

Usługi transportowe

Abonament RTV

Opłaty pocztowe

Opłaty telekomunikacyjne

Opłaty na internet

Ubezpieczenia budynków, sprzętu

Szkolenia pracowników

Koszty i prowizje bankowe

Badania okresowe

Zakup materiałów pozostałych ( wymienić jakich)

Zakup usług pozostałych (wymienić jakich)

Inne wydatki (wymienić jakie)

Suma

Oświadczenie osoby prowadzącej szkołę/placówkę:

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością i posiadam dokumentacje finansowo - księgową, umożliwiająca identyfikację poszczególnych operacji księgowych w odniesieniu do danej szkoły/placówki.

.....................................................................

(podpis i pieczęć osoby prowadzącej szkołę

lub placówkę oświatową)

* dla każdej szkoły lub placówki sporządza się oddzielną informację


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/145/13
Rady Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 17 kwietnia 2013 r.

Informacja o frekwencji uczniów
na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych
w miesiącu ……….………….… w roku ………………..

ZARZĄD POWIATU PYRZYCKIEGO

Informacja o frekwencji uczniów
na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych
w miesiącu ……….………….… w roku ………………..
(dotyczy szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych,
w których nie realizuje się obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki)

1. Nazwa i adres szkoły: ……………................................................................................................................. ..……...…………………………………………………………………………………………..........................……...

2. Na podstawie niżej wymienionej dokumentacji:

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

aktualna liczba uczniów, którzy uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosi: ………………………………………………………………………………………………...……..…

3. Różnica między liczbą uczniów (wskazaną w informacji miesięcznej określonej w załączniku nr 2 do uchwały), a liczbą uczniów, którzy uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosi: ...……………………………………………………………………………………

………………………………….

(miejscowość, data)

……….……..................................................

(pieczątka imienna i podpis osoby upoważnionej

w imieniu organu prowadzącego szkołę)

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama