reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X.85.S.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 14 maja 2013 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXVI/145/13 Rady Powiatu w Pyrzycach z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Pyrzyc-kiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność § 2 ust. 4, ust. 5 i ust. 6, § 7 ust. 1 oraz załącznika Nr 3 w części dotyczącej wyrażenia "Termin rozliczenia: 28 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji." uchwały Nr XXVI/145/13 Rady Powiatu w Pyrzycach z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Pyrzyckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

W dniu 25 kwietnia 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie została przekazana uchwała Nr XXVI/145/13 Rady Powiatu w Pyrzycach z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Pyrzyckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Kolegium Izby zbadało wstępnie uchwałę w dniu 16 kwietnia 2013 r. Oceniając zgodność postanowień uchwały z przepisami prawa, Kolegium powzięło wątpliwość, co do jej zgodności z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.) z tego względu, że: - zapisy § 2 ust. 4 i ust. 5 uchwały są częściowym powtórzeniem art. 90 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty bez jednoczesnego ustalenia kwoty dotacji, o której mowa w § 2 ust. 6 uchwały, - ustalony w § 7 ust. 1 uchwały "warunek uczestnictwa w 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych" jest niezgodny z art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, który wskazuje na "uczestnictwo w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych", - zapis § 9 jest niezgodny z przepisami ustawy o systemie oświaty, w których wskazuje się jako podstawę obliczenia dotacji "ustalone w budżecie na dany rok budżetowy wydatki bieżące" oraz to, że wysokość dotacji w danym miesiącu powinna być ustalana w oparciu o aktualny plan wydatków bieżących szkół i placówek publicznych wynikający z budżetu po zmianach, - wobec niezgodnego z prawem § 9, zapis § 10 narusza zasadę przekazywania dotacji w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca według aktualnego planu wydatków bieżących, - ustalony w § 3 ust.1 pkt 2 termin składania rocznego rozliczenia z otrzymanych dotacji "do dnia 31 stycznia następnego roku" jest niezgodny z terminem określonym w załączniku Nr 3 do uchwały z którego wynika termin rozliczenia "28 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji". W związku z powyższym, Kolegium Izby wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w zakresie zapisów paragrafów, o których mowa wyżej, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącego Rady Powiatu w Pyrzycach pismem z dnia 7 maja 2013 r. (znak pisma: K.0010.211.SA.2013). W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 14 maja 2013 r. ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień. W posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 14 maja 2013 r. uczestniczyła Pani Wioletta Balcerzyk główny specjalista Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach. Pani Wioletta Balcerzyk zgodziła się ze stanowiskiem Kolegium o nie-zgodności z przepisami ustawy o systemie oświaty zapisów § 2 ust. 2, ust. 4, ust. 5 oraz ust. 6, § 7 ust. 1 oraz rozbieżności w terminach dotyczących składania rocznego rozliczenia z otrzymanych dotacji. Natomiast, w Jej ocenie zapis § 9 jest prawidłowy, ponieważ w ten sposób najbardziej prawidłowo można wyliczyć wysokość dotacji. Nie widzi również niezgodności tych zapisów z przepisami ustawy o systemie oświaty. Wyjaśniła, iż terminem prawidłowym do rozliczenia rocznego dotacji jest 31 stycznia następnego roku. Kolegium Izby, po ostatecznym zbadaniu przedmiotowej uchwały stwierdziło, iż została ona podjęta z istotnym naruszeniem art. 90 ustawy o systemie oświaty, w części dotyczącej zapisów § 2 ust. 4, ust. 5 i ust. 6, § 7 ust. 1 uchwały oraz załącznika Nr 3 do uchwały w części dotyczącej wyrażenia "Termin rozliczenia: 28 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji". W § 2 ust. 4 i ust. 5 uchwały Rada Powiatu w Pyrzycach powieliła ustawowe zapisy art. 90 ust. 8 i ust. 9 ustawy powtarzając określenie "w wysokości nie niższej niż" w ust. 6 uchwały i tym samym nie ustaliła jednoznacznie podstawy obliczenia dotacji udzielanych z budżetu Powiatu. W § 7 ust. 1 uchwały postanowiono, iż dotacja na absolwenta szkoły przysługuje również na każdego absolwenta pod warunkiem jego uczestnictwa w 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych podczas, gdy przepis art. 90 ust. 3 ustawy wskazuje na uczestnictwo ucznia w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych". Ustalony w załączniku Nr 3 do uchwały termin rozliczenia dotacji "28 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji" jest niezgodny z terminem wynikającym z § 3 ust. 1 pkt 2, gdzie wskazano "31 stycznia następnego roku". Zdaniem Kolegium powyższa rozbieżność jest niedopuszczalna, ponieważ treść załączników stanowiących integralną część uchwały musi odpowiadać treści uchwały zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z aktem prawa miejscowego. Mając powyższe na uwadze Kolegium Izby stwierdziło, iż zapisy § 2 ust. 4, ust. 5 i ust. 6, § 7 ust. 1 uchwały oraz załącznika Nr 3 do uchwały w części dotyczącej wyrażenia "Termin rozliczenia: 28 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji." pozostają w sprzeczności z regulacjami prawa materialnego i stanowią istotne naruszenie prawa skutkujące, w myśl 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, stwierdzeniem nieważności uchwały w części. W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr XXVI/145/13 Rady Powiatu w Pyrzycach z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Powiatu Pyrzyckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania w części dotyczącej § 2 ust. 4, ust. 5 i ust. 6, § 7 ust. 1 oraz załącznika Nr 3 do uchwały w zakresie wyrażenia "Termin rozliczenia: 28 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji". Na niniejszą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie za pośrednictwem regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie


mgr Bogusław Staszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama