| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVIII/370/2013 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, Dz. U. z 2013 r. poz. 228) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457 oraz Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r., poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 1 lipca 2013 roku od właścicieli nieruchomości odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne;

2) szkło,

3) frakcja sucha (papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe),

4) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

5) przeterminowane leki i chemikalia,

6) zużyte baterie i akumulatory,

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

9) odpady budowlane i rozbiórkowe,

10) zużyte opony.

§ 2. 1. Z nieruchomości odbierane będą następujące odpady komunalne:

1) W systemie u źródła (bezpośrednio z posesji):

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

b) szkło,

c) frakcja sucha

d) odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone,

2) W systemie zbiórki objazdowej:

a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

b) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

2. W systemie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

a) szkło,

b) frakcja sucha

c) odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone,

d) przeterminowane leki i chemikalia,

e) zużyte baterie i akumulatory,

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

h) odpady budowlane i rozbiórkowe,

i) zużyte opony.

§ 3. W zamian za opłatę uiszczaną przez właściciela nieruchomości odbierane będą nieograniczone ilości wszystkich selektywnie zebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Ustala się limit odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynoszący 500 kg rocznie na pojedynczą nieruchomość.

§ 4. 1. Ustala się następujące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) zmieszanych odpadów komunalnych:

a) w sezonie wakacyjnym - co najmniej 2 x w tygodniu ;

b) poza sezonem wakacyjnym - co najmniej 1 x w tygodniu;

2) odpadów ulegających biodegradacji:

a) w sezonie wakacyjnym - co najmniej 2 x w tygodniu;

b) poza sezonem wakacyjnym - co najmniej 1 x w tygodniu;

3) szkła:

a) w sezonie wakacyjnym - co najmniej 1 x na 2 tygodnie;

b) poza sezonem wakacyjnym - co najmniej 1 x w miesiącu;

4) Frakcji "suchej" (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe):

a) w sezonie wakacyjnym - co najmniej 2 x w tygodniu;

b) poza sezonem wakacyjnym - co najmniej 1 x w tygodniu;

2. Zbiórki objazdowe odpadów komunalnych odbywać się będą 2 razy w roku.

3. Odbiór odpadów komunalnych z terenów plaż i kąpielisk odbywać się będzie z częstotliwością zapewniającą utrzymanie porządku i czystości na tym terenie.

4. Odbiór odpadów powstałych w trakcie imprez masowych odbywać się będzie na bieżąco w trakcie trwania imprezy i bezpośrednio po jej zakończeniu.

5. Dla nieruchomości stanowiących tereny zamknięte częstotliwości należy dostosować do indywidualnych potrzeb.

§ 5. Określa się następujące zasady prowadzenia i świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):

1) PSZOK będzie elementem wspomagającym system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i miejscem czasowego magazynowania i przygotowania do odbioru odpadów pochodzących z terenów publicznych.

2) PSZOK świadczyć będzie usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18.

§ 6. Odpady komunalne z terenu Gminy Międzyzdroje, będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7. Uchyla się uchwałę Nr XXXIV/310/2012 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Magda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »