| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXX/377/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/333/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r. poz. 491), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym co najmniej 1 raz na dwa tygodnie, przy czym odbieranie następuje w ten sam dzień tygodnia.

2. Komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, co najmniej 2 razy w tygodniu.

3. Komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, co najmniej 2 razy w tygodniu.";

2) § 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

1. Odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych oraz szkła, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, odbierane są z terenu miasta i terenów wiejskich 1 raz na dwa tygodnie.

2. Odpady z papieru, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym odbierane są na terenie miasta Borne Sulinowo 1 raz w tygodniu oraz 1 raz na dwa tygodnie z terenów wiejskich.

3. Odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odbierane są terenie miasta Borne Sulinowo 1 raz w tygodniu oraz 1 raz na dwa tygodnie z terenów wiejskich.";

3) § 5 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

1. Komunalne odpady biodegradowalne, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, odbierane są z terenu miasta i terenów wiejskich 1 raz w tygodniu.

2. Komunalne odpady biodegradowalne, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym odbierane są z terenu miasta 2 razy w tygodniu oraz 1 raz w tygodniu z terenów wiejskich.

3. Komunalne odpady biodegradowalne, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odbierane są z terenu miasta 2 razy w tygodniu oraz 1 raz w tygodniu z terenów wiejskich.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Tomasz Skowronek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »