| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja Nr OSZ-4210-27(6)/2013/202/XII/BO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 4 czerwca 2013 r.

w sprawie przedłużenia okresy obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.z siedzibą w Policach

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 - t.j.), w związku z art. 30 ust. 1, art. 45 i 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 - t.j.)

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 7 maja 2013 r.

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
z siedzibą w Policach

zwanej w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem energetycznym"

zawartego w piśmie, które wpłynęło do Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie w dniu 7 maja 2013 r. w sprawie zmianydwunastej taryfy dla ciepłazatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 czerwca 2012 r.
Nr OSZ-4210-11(12)/2012/202/XII/JG, zmienionej decyzją z dnia 15 stycznia 2013 r.
Nr OSZ-4210-2(6)/2013/202/XII/JG

postanawiam

przedłużyć okres obowiązywania dwunastej taryfy dla ciepłado dnia 31 maja 2014 r.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 5 czerwca 2012 r. Nr OSZ-4210-11(12)/2012/202/XII/JG, zmienioną decyzją
z dnia 15 stycznia 2013 r. Nr OSZ-4210-2(6)/2013/202/XII/JG Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany w dalszej części decyzji "Prezesem URE") zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, posiadające koncesje z dnia 5 listopada 1998 r. na wytwarzanie ciepła
Nr WCC/559/202/U/1/98/MM (ze zm.), na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/585/202/U/ 1/98/MM (ze zm.) oraz na obrót ciepłem Nr OCC/153/202/U/1/98/MM (ze zm.). Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został ustalony do dnia 30 czerwca 2013 r.

Pismem z dnia 7 maja 2013 r., Przedsiębiorstwo energetyczne wystąpiło z wnioskiem o zmianę taryfy dla ciepła poprzez przedłużenie okresu jej obowiązywania do dnia 31 maja 2014 r. Przedsiębiorstwo
w trakcie postępowania administracyjnego było wezwane przez Prezesa URE do uzupełnienia wniosku
i złożenia wyjaśnień pismem z dnia 9 maja 2013r., na które udzieliło odpowiedzi w dniu 20 maja 2013 r.
W dniu 23 maja 2013 r. Przedsiębiorstwo energetyczne zostało poinformowane o zakończeniu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym. Pismem z dnia 29 maja 2013 r. Przedsiębiorstwo energetyczne poinformowało Prezesa URE, że rezygnuje
z przysługującego mu prawa do zapoznania się z materiałem dowodowym.

Przedsiębiorstwo energetyczne swój wniosek umotywowało tym, że Spółka nie posiada danych
na temat cen miału węglowego, a przetarg na zakup tego paliwa stałego będzie dopiero przeprowadzać
w lipcu 2013 r. Zatem biorąc pod uwagę powyższe Prezes URE uznał, że istnieje podstawa
do przedłużenia okresu obowiązywania dwunastej taryfy dla ciepła do dnia 31 maja 2014 r.

Należy zaznaczyć, iż przedłużenie terminu obowiązywania dotychczasowej taryfy gwarantuje odbiorcom ciepła stały poziom cen i stawek opłat za ciepło w tym okresie. Przedsiębiorstwo składając wniosek o częściową zmianę obowiązującej taryfy dla ciepła, poprzez jej przedłużenie, skorzystało z przewidzianej w art. 155 Kpa możliwości "wzruszenia" decyzji ostatecznej.

Zgodnie z tym przepisem decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie, za jej zgodą zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli nie sprzeciwia się temu przepis szczególny oraz przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W niniejszej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji i postanowiłem zatem orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje Przedsiębiorstwu energetycznemu odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne, w związku z art. 47946pkt 1 i art. 47947§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie, ul. Żubrów 3,
71-617 Szczecin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego


Anna Bródka

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art 4 ustawy o opłacie skarbowej, w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt. 53). Starszy specjalista Bartosz Ott.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., ul. Bankowa 18, 72-010 Police,

2. Wojewoda Zachodniopomorski ul. Wały Chrobrego 4 ,70-502 Szczecin

3. a/a

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »