reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVIII/254/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113,
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 1143, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 897, Nr 230, poz. 1373; z 2012 poz. 391 i 951)
po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXXVI/240/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Grzywnowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/254/2013
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 16 maja 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), tworzywa sztucznego, szkła;

b) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków;

c) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano - remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin;

d) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

e) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach;

b) liczby osób korzystających z tych pojemników.

3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

6. Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

7. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

DEFINICJE

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2. nieruchomości - zgodnie z art. 46 k.c. są to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności z czego wynika, iż istnieją następujące rodzaje nieruchomości:

a) nieruchomości gruntowe (zabudowane lub niezabudowane), które ze względu na przeznaczenie gospodarcze dzielą się na:

- nieruchomości rolne,

- nieruchomości leśne,

- inne nieruchomości (nierolne i nieleśne) zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę;

b) nieruchomości budynkowe,

c) nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne i lokale użytkowe);

3. właścicielach nieruchomości - zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 4 rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością zgodnie z treścią art. 5 ust. 2 - 5 ustawy;

4. odpadach - zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub ich pozbycia się jest obowiązany;

5. zbieraniu odpadów - rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt. 5 lit. b.;

6. umowach - należy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy, tj. podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli nieruchomości dotyczące korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej);

7. górnych stawkach opłat - należy przez to rozumieć stawki ustalone uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6 ust. 2 ustawy, w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych;

8. Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 (dalej KPGO 2014) - należy rozumieć przez to dokument przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 217 z dnia 24 grudnia 2010 r. (M. P. Nr 101, poz. 1183);

9. stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - należy przez to rozumieć stawki uchwalone uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6k ust. 1 ustawy;

10. punktach selektywnego zbierania - należy to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt. 6 ustawy z tym, że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest także samochód, odbierający wyselekcjonowane odpady sprzed domów;

11. odpadach komunalnych - zgodnie z zapisem art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy o odpadach rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

12. odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w ustawie, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50 kg;

13. odpadach ulegających biodegradacji - zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt. 7 ustawy o odpadach rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; zgodnie z KPGO 2014 do odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zalicza się:

a) papier i tekturę,

b) odzież i tekstylia z materiałów naturalnych (50%),

c) odpady z terenów zielonych,

d) odpady kuchenne i ogrodowe,

e) drewno (50%),

f) odpady wielomateriałowe (40%),

g) frakcję drobną < 10 mm (30%);

14. odpadach zielonych - rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów;

15. odpadach opakowaniowych - rozumie się przez to wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań, zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych;

16. odpadach budowlano - remontowych i rozbiórkowych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub, których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano - architektonicznej;

17. odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć odpady wykazujące co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych. Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, określa załącznik nr 3 do ustawy o odpadach.

18. nieczystości ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy;

19. zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy;

20. stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia, zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy;

21. harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Ustronie Morskie dostarczany właścicielom nieruchomości przez gminę;

22. przedsiębiorcach - podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym art. 7 ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia;

23. chowie zwierząt - rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;

24. zwierzętach domowych - należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 4 ust. 17 ustawy o ochronie zwierząt, co odpowiada treści Europejskiej Konwencji Ochrony Zwierząt Towarzyszących mówiącej, że jest to każde zwierzę utrzymywane lub przeznaczone do utrzymywania przez człowieka, w szczególności w jego otoczeniu domowym, dla osobistej przyjemności i dla towarzystwa;

25. zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta z gatunku: koniowate, bydło, jeleniowate, drób, świnie, owce, kozy, pszczołę miodną oraz zwierzęta futerkowe, zgodnie z treścią art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 o hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z późn. zmianami;

26. zwierzętach bezdomnych - rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, zgodnie z art. 4 ust. 16 ustawy o ochronie zwierząt;

27. indywidualnych kontach - należy przez to rozumieć prowadzony przez gminę rejestr właścicieli nieruchomości (opcjonalnie - dysponujących lokalami mieszkalnymi i użytkowymi), w którym na bieżąco rejestrowana jest masa wyselekcjonowanych i przekazanych odpadów przedsiębiorcy przez właścicieli nieruchomości (opcjonalnie - najemców/właścicieli lokali);

28. poziomie redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (dalej - redukcja) - Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

a) do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

b) do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., zgodnie z zapisem art. 3c ustawy i stosownego rozporządzenia wykonawczego;

29. poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku (dalej - odzysk) - należy to rozumieć zgodnie z zapisem art. 3b ustawy i stosownego rozporządzenia wykonawczego;

30. opłacie za selekcję realizowaną z masy przekazanych ponad normę odpadów zmieszanych (dalej - opłata za selekcję) - opłata, którą musi uiścić właściciel nieruchomości w związku z faktem selektywnego przekazania zbyt małej w stosunku do aktualnie obowiązujących poziomów części wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych; opłata ta jest uiszczana w roku następnym po przekazaniu sprawozdań za rok poprzedzający;

31. właścicielu lokalu - w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali oraz posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych;

32. lokatorze - w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego należy przez to rozumieć najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności lub posiadający lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych;

33. posiadającym lokal - jest to użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lokalu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

34. korzystającym z lokalu - posiadający tytuł prawny do lokalu lub korzystający z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym zgodnie z definicją zapisaną w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w niniejszym Regulaminie termin utożsamiony z terminem dysponujący lokalem;

35. dysponujący lokalem - właściciel, lokator lub posiadający w rozumieniu definicji podanych wyżej;

36. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - to zgodnie z treścią art. 3 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku;

37. budynku zamieszkania zbiorowego - to zgodnie z zapisami §3. pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny;

38. zabudowie jednorodzinnej - to zgodnie z zapisami §3. pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi;

39. zabudowie wielorodzinnej - zabudowa, na którą składają się budynki wielorodzinne, a więc takie, które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego zapisanej w §3. pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

40. zabudowie zagrodowej - to zgodnie z zapisami §3. pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych, w tym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe;

41. budynku użyteczności publicznej - to zgodnie z zapisami §3. pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz innych ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1. Prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

2. Zbieranie odpadów niepodlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

3. Przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym raz do roku właścicielom nieruchomości oraz dysponującym lokalem przez gminę.

4. Uprzątanie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników (przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, a powinność należy realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów). Uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię.

5. Utrzymanie w stanie czystości pojemników i miejsc gromadzenia odpadów komunalnych.

6. Uprzątanie piasku z chodnika w sposób jak wyżej.

7. Niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów rozbiórkowych i budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków.

8. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:

a) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.

9. Naprawy pojazdów, związane z ich bieżącą eksploatacją, mogą być przeprowadzane w obiekcie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby.

10. Stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów V i VI niniejszego Regulaminu.

§ 4. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić worki w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22. i §23. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75, poz. 690).

2. Prowadzenie selektywnego zbierania następujących trzech frakcji odpadów komunalnych:

a) papieru, tworzywa sztuczne, metal i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.) w pojemnikach koloru niebieskiego,

b) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła (szkło bezbarwne i kolorowe) w pojemnikach koloru zielonego,

c) pozostałe odpady zmieszane i biodegradowalne w pojemnikach dowolnego koloru.

3. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy.

4. Selektywnie zebrane odpady przekazywane są przedsiębiorcy.

5. Na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić je przed wejście na teren nieruchomości, chyba że uzgodnił inaczej z przedsiębiorcą.

6. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę z zabezpieczonych pomieszczeń lub pojemników zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków. Właściciel nieruchomości wielorodzinnej, rozumiany tutaj jako wspólnota mieszkaniowa, ustala sposób zbierania odpadów przez poszczególne gospodarstwa domowe, worki lub wspólne pojemniki. Właściciel nieruchomości udostępnia wejście przedsiębiorcy, który odbiera odpady.

a) Wspólnota mieszkaniowa może wyznaczyć własne wewnętrzne systemy identyfikacji wytwórców odpadów.

7. Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano - remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy.

8. Wymienione w ust. 7 można je przekazywać przedsiębiorcy cztery razy do roku w terminach określonych harmonogramem w sposób taki sam jak w przypadku pozostałych odpadów zebranych i odbieranych selektywnie lub indywidualnie dostarczyć do wyznaczonego przez gminę punktu odbioru odpadów.

9. Odpady niebezpieczne z grupy wymienionych w ust. 7 należy gromadzić, a także przygotować do odbioru w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich.

10. Odpady wielkogabarytowe wystawiane są tak jak pozostałe selektywnie zbierane, bez umieszczania ich w workach; pozostałe wymienione w ust. 7 należy wkładać do worków bezbarwnych, przeźroczystych, tak by możliwa była identyfikacja ich zawartości.

11. W sytuacji, gdy odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe dla ich przekazania muszą zostać załadowane do większego pojemnika, właściciel nieruchomości - dysponujący lokalem ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy.

§ 5. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1. Opróżnienie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę.

2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich eksploatacji.

§ 6. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1. Z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, zgodnie z zawartą umową, jednak nie rzadziej niż:

a) odpady zmieszane - co tydzień;

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne - co dwa tygodnie;

c) odpady ulegające biodegradacji - co tydzień,

d) pozostałe zbierane selektywnie - co kwartał;

2. Z obszarów zabudowy wielorodzinnej, zgodnie z zawartą umową, jednak nie rzadziej niż:

a) odpady zmieszane - 2 razy na tydzień;

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne - co dwa tygodnie;

c) odpady ulegające biodegradacji - co tydzień;

d) pozostałe zbierane selektywnie - co kwartał.

3. Opróżnianie koszy ulicznych oraz z parków, przystanków i plaży następuje nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, natomiast w okresie sezonu letniego nie rzadziej niż jeden raz dziennie.

4. W pozostałych obiektach nie rzadziej niż:

a) odpady zmieszane - co tydzień,

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne - co dwa tygodnie;

c) odpady ulegające biodegradacji - co tydzień;

d) pozostałe zbierane selektywnie - co kwartał.

5. Opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę, opakowań, stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje nie rzadziej niż co tydzień.

Rozdział 3.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 7. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, oblicza ich ilość w zależności od wskaźników wytwarzania odpadów oszacowanych odrębnie dla następujących rodzajów zabudowy: zagrodowej, jednorodzinnej i wielorodzinnej w podziale na ogrzewaną gazem i paliwami stałymi, ilości osób zamieszkujących nieruchomość zgodnie z wypełnioną deklaracją oraz częstotliwości odbierania odpadów.

2. Mając na uwadze zróżnicowaną ilość i morfologię odpadów wytwarzanych przez mieszkańców w zależności od rodzaju zabudowy:

a) właściciele zabudowy zagrodowej ogrzewanej gazem mają obowiązek dysponować min. 20 l pojemnika na osobę,

b) właściciele zabudowy zagrodowej ogrzewanej paliwem stałym mają obowiązek dysponować min. 30 l pojemnika na osobę;

c) właściciele zabudowy jednorodzinnej ogrzewanej gazem mają obowiązek dysponować min. 30 l pojemnika na osobę;

d) właściciele zabudowy jednorodzinnej ogrzewanej paliwem stałym mają obowiązek dysponować min. 40 l pojemnika na osobę;

e) właściciele nieruchomości zamieszkanych na stałe położonych na ogródkach działkowych min. 40 l pojemnika na osobę;

f) właściciele zabudowy wielorodzinnej i budynków zamieszkania zbiorowego mają obowiązek dysponować min. 20 l pojemnika na osobę lub min. 1100 l pojemnikiem dla wspólnoty mieszkaniowej przy cyklu odbioru dwa razy na tydzień.

5. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach, do zbierania większych aniżeli przewiduje Regulamin ilości odpadów komunalnych, oprócz pojemników mogą być używane odpowiednio oznaczone worki.

6. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są wytwarzane, a więc prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając następujące normatywy dostosowane do tygodniowego cyklu odbioru:

a) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej - 2 l na każdego zatrudnionego pracownika oraz 0,5 l na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego;

b) dla szkół wszelkiego typu - 2 l na każdego ucznia lub studenta i pracownika;

c) dla żłobków i przedszkoli - 2 l na każde dziecko i pracownika;

d) dla lokali handlowych - 3 l na każdy 1 m2pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal;

e) dla punktów handlowych poza lokalem - 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt;

f) dla lokali gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;

g) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;

h) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 12 l na każdego pracownika;

i) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. - 20 l na jedno miejsce noclegowe;

j) dla ogródków działkowych 60 l na każdą działkę w okresie sezonu, tj. od 1 marca do 31 października każdego roku i 5 litrów poza tym okresem;

k) dla cmentarzy komunalnych - 1900 l na hektar;

l) dla nieruchomości zamieszkanych na stałe położonych na ogródkach działkowych - przyjmuje się normatyw taki jak dla zabudowy jednorodzinnej;

m) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 120 na odpady.

§ 8. Określa się rodzaje i pojemność pojemników i worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalamioraz dofinansowanie do pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1. Pojemność worków i pojemników winna wynosić od 60 l do 1100 l.

2. Szkło i opakowania szklane bezbarwne i kolorowe należy zbierać do pojemnika lub worka koloru zielonego.

3. Papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), tworzywa sztuczne (plastik) oraz metal należy zbierać do pojemnika lub worka koloru niebieskiego.

4. Pozostałe odpady zmieszane oraz biodegradowalne należy zbierać do osobnego pojemnika lub worka koloru dowolnego.

5. Odpady zielone należy zbierać do worków koloru czarnego.

§ 9. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:

1. Na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach:

a) kosze uliczne o pojemności od 10 do 60 l;

b) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych, w parkach i na plaży nie może przekraczać 150 m na terenach intensywnej zabudowy oraz 250 m na terenach pozostałych.

c) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma, to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

§ 10. Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych:

1. Właściciel nieruchomości niemający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez pobudowanie i dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie w taki sposób, by jego opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia;

2. Dla określenia wielkości zbiornika przyjmuje się normy zapisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002 r.).

§ 11. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnątrz.

2. Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów i być okresowo dezynfekowany.

3. Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony, np. pokrywy.

§ 12. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:

1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić przepisy §22. i §23. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 z 2004 r. Nr 109, poz. 1156).

2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.

3. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia.

4. Wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów muszą być złożone w udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy w miejscu nieutrudniającym korzystanie z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez właściciela w zabudowie wielorodzinnej.

Rozdział 4.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z KRAJOWEGO I WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 13. 1. Według KPGO 2010-2014 w gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele:

a) objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych oraz systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do lipca 2013 roku,

b) Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów o:

- w 2013 r. więcej niż 50%,

- w 2020 r. więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,

c) Zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max 60% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.,

d) Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling odpadów (papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło) z gospodarstw domowych oraz odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów powstających w gospodarstwach domowych na poziomie minimum 50% ich masy do 2020 roku,

2. inne wymagania wynikające z WPGO.

Rozdział 5.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 14. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 15. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1. Zapewnienie właściwych warunków utrzymania zwierząt zgodnie z ich gatunkiem, zapewnienie opieki, wyżywienia i leczenia.

2. Utrzymanie zwierząt w sposób niestwarzający zagrożenia sanitarnego, zagrożenia bezpieczeństwa, powodowania szkód i uciążliwości dla otoczenia oraz zanieczyszczenia miejsc wspólnego użytku.

3. Zabezpieczenie nieruchomości, na których utrzymywane są zwierzęta, a także lokali, w których przebywają zwierzęta, w sposób uniemożliwiający niekontrolowane wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz.

4. Niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych, w szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka i tereny zielone.

Rozdział 6.
WYMAGANIA ODNOŚNIE DO UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 16. Zakazuje się utrzymania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach:

1. Zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

2. Zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych w zabudowie wielorodzinnej.

3. Na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej.

4. Na których usytuowane są budynki zamieszkania zbiorowego.

§ 17. Dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej pod warunkiem, że utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie powoduje uciążliwości, w tym zapachowych, dla użytkowników nieruchomości sąsiednich oraz spełnione są wymogi sanitarne, budowlane, ochrony środowiska i ochrony zwierząt, określone odrębnymi przepisami, w szczególności:

1. Zapewnione są zwierzętom gospodarskim odpowiednie pomieszczenia właściwe dla danego gatunku zwierząt.

2. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich zabezpieczone są w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierząt poza obręb wybiegu.

3. Zapewnione są odpowiednie budynki i urządzenia do gromadzenia i usuwania nieczystości wytwarzanych przez zwierzęta gospodarskie w sposób nie powodujący zanieczyszczenia terenu oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

Rozdział 7.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 18. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej 2 razy w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości oraz w każdym przypadku pojawienia się gryzoni. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

§ 19. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Rada Gminy Ustronie Morskie w drodze uchwały określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

§ 20. W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek ten spoczywa na gminie Ustronie Morskie.

Uzasadnienie

W wyniku zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. podjętych 1 lipca 2011 r. Rada Gminy Ustronie Morskie, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Podjęcie nowego regulaminu wynika z konieczności dopasowania go do nowych obowiązków gminy tj. objęcia wszystkich właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z zapisami art. 4 ust 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Jedną z konsekwencji zmian w gospodarce odpadami jest konieczność uchwalenia nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. Regulamin określa prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości, podmiotów odbierających odpady oraz samej gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w tym postępowanie z odpadami, i jest zgodny z nowelizacją w/w ustawy, Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekt regulaminu uzyskał pozytywną opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu.

Zmiana systemu gospodarowania odpadami polega na tym, że wcześniej mieszkańcy sami wybierali i zawierali umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcami posiadającymi stosowne koncesje, które zastąpione zostały wpisem do rejestru działalności regulowanej. Po zmianach to gmina wyłoni w przetargu nieograniczonym i zawrze umowę z wybranym wykonawcą, który świadczyć będzie usługi odbioru odpadów od mieszkańców. Koszty przejęcia obowiązku odbierania odpadów pokryte będą z opłat za gospodarowanie odpadami pobranymi przez Gminę od mieszkańców posesji zamieszkałych jak również z posesji niezamieszkałych.

Celem wywiązania się z nałożonych obowiązków Rada Gminy Ustronie Morskie powinna podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ustronie Morskie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama