reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Banie

z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i innych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Banie

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXVI/279/09 Rady Gminy Banie z dnia 22 września 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i innych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Banie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 77, poz. 2034), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XVI/132/2012 Rady Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i innych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Banie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1316).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2 i § 3 uchwały Nr XVI/132/2012 Rady Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i innych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Banie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1316), które stanowią:

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.".

PRZEWODNICZĄCY RADY


Danuta Zawadzka-Zając


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Gminy Banie
z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/279/09
Rady Gminy Banie
z dnia 22 września 2009 r.

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i innych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Banie.

(Tekst jednolity)

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908 i 1544) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);

2) szkole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Baniach (w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej - Curie w Baniach oraz Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Baniach), Szkołę Podstawową w Lubanowie, Szkołę Podstawową w Swobnicy oraz Przedszkole w Baniach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie;

3) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w pkt 2.

§ 2.1. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy w szkole obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się jako sumę części "etatu podstawowego" zatrudnienia oraz części z uzupełniającego zatrudnienia w innym wymiarze.

2. Przez określenie "etat podstawowy" należy rozumieć zatrudnienie w wysokości co najmniej połowy obowiązującego wymiaru godzin na zajmowanym przez nauczyciela stanowisku.

3. W przypadku, gdy zatrudnienie nauczyciela ustalone zgodnie z ust. 1, przekracza pełny wymiar, godziny ponadwymiarowe wyliczane są z zatrudnienia uzupełniającego.

4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć ustala się według zasad określonych w ust. 1.

§ 3.[1]) Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą dla zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i innych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, określony w tabeli poniżej:

Lp.

Stanowisko

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin

1.

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, a także inni specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne

22

2.

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzący gimnastykę korekcyjną (poza ramowym planem nauczania)

22

3.

Doradca zawodowy

22

§ 4.Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą przez nauczycieli, o których mowa w § 3, należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, doradczych, terapeutycznych i korekcyjnych. Nauczyciele ci obowiązani są ponadto do realizacji zadań określonych dla nich w odrębnych przepisach.

§ 5.Traci moc uchwała Nr XIV/136/2000 Rady Gminy w Baniach z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela.

§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 7.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Danuta Zawadzka-Zając


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XVI/132/2012 Rady Gminy Banie z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczgólnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i innych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Banie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1316), która weszła w życie z dniem 21 czerwca 2012 r., z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Trusiński

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama