reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/194/2013 Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l ustawy z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.391) Rada Miejska w Człopie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1. Rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości.

2. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości.

3. Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych w odniesieniu do nieruchomości zamieszkanej.

5. Sposób wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych.

§ 2. l. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych według podziału na następujące frakcje:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady zielone,

3) tworzywa sztuczne,

4) metal,

5) szkło,

6) odpady wielomateriałowe,

7) papier i tektura,

8) zużyte opony,

9) meble i odpady wielkogabarytowe,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11) zużyte baterie i akumulatory,

12) chemikalia,

13) przeterminowane leki.

2. Od właściciela nieruchomości zamieszkałych należy odbierać każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nieruchomości zamieszkałe zostaną wyposażone w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych w ilości i rodzaju określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Człopa.

§ 3. l. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych następować będzie według ich podziału na grupy.

1) zmieszane odpady komunalne i odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:

a) w mieście raz w tygodniu,

b) na wsiach co dwa tygodnie.

2) odpady komunalne zebrane selektywnie: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal, odpady wielomateriałowe:

a) w mieście 2 razy w miesiącu,

b) na wsiach 1 raz w miesiącu,

3) meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony odbierane będą 2 razy w roku w terminie określonym przez odbiorcę odpadów i ogłoszonym na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń,

4) przeterminowane leki: zbierane w oznaczonych pojemnikach ustawionych we wskazanych aptekach na terenie Gminy człopa,

5) zużyte baterie i akumulatorki zbierane w oznaczonych pojemnikach ustawionych we wskazanych obiektach na terenie Gminy człopa,

6) chemikalia należy dostarczyć bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki odpadów utworzonego na terenie gminy człopa.

§ 4. l. Odbiór odpadów nie może następować w dni wolne od pracy określone w ustawie o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 1951 r. Nr 4, poz. 28).

§ 5. Na działce o numerze geodezyjnym 202/2 przy ul. Kolejowej w Człopie dla mieszkańców Miasta i Gminy Człopa zostanie utworzony punkt odbioru odpadów zebranych selektywnie.

§ 6. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów ustawia się oznakowane pojemniki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych.

§ 7. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą samodzielnie dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2 - 13 w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem.

§ 8. Sposób zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami prawnymi.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XXIII/156/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 11. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od l lipca 2013 r.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/194/2013 Rady Miejskiej w Człopie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

W związku z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2012 r. póz. 391), zgodnie z brzmieniem przepisu art. 6r ust. 3 ww. ustawy rada gminy obowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W szczególności uchwała dotyczy ilości odpadów komunalnych oraz zebranych selektywnie odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych i selektywnie zebranych i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W nowym systemie gospodarowania odpadami właściciel nieruchomości obowiązany jest do zbierania i oddawania wszystkich odpadów komunalnych powstających na jego nieruchomości, w związku z czym przedsiębiorca zobowiązany jest odebrać każdą ich ilość.

W projekcie uchwały określono częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, uwzględniając postanowienia zawarte w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Człopa.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama