| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLI/435/13 Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Chynowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441; 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 576 oraz z 2013r. poz. 153)Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa Chynowo, określający organizację i zakres działania jednostki pomocniczej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/194/96 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 kwietnia 1996r. w sprawie statutu sołectwa Chynowo, Dargobądz, Darzowice, Dobropole, Domysłów, Jarzębowo, Kodrąb, Kodrąbek, Kołczewo, Koniewo, Korzęcin, Laska, Ładzin, Łuskowo, Mokrzyca Wielka, Mokrzyca Mała, Ostromice, Unin, Płocin, Piaski Wielkie, Recław, Rzeczyn, Sierosław, Skoszewo, Troszyn, Warnowo, Wisełka, Wiejkowo, Zagórze, Zastań.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Frankowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/435/13
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Statut Sołectwa

CHYNOWO

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ogół mieszkańców Chynowa, Rekowa tworzy Sołectwo Chynowo w świetle przepisów ustawy o samorządzie gminnym.

§ 2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), statutu własnego, statutu Gminy Wolin oraz innych aktów prawa miejscowego.

§ 3. 1. Sołectwo z mocy prawa jest jednostką pomocniczą gminy.

2. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

3. Sołectwo na mocy orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 16.04.1991r. III CZP 23/91 posiada zdolność sądową w sprawach należących do jego kompetencji z mocy ustawy o samorządzie gminnym i jego statutu

4. Zgodnie z przepisami prawa sołectwo współdziała z organami gminy w wykonywaniu zadań własnych i zleconych gminy.

Rozdział 2.
Zakres działania sołectwa

§ 4. Sołectwo i jego organy dbają o zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców sołectwa.

§ 5. Zadania sołectwa obejmują w szczególności:

1) należytą dbałość o:

a) ład przestrzenny,

b) porządek i bezpieczeństwo,

c) lokalne drogi, parkingi i chodniki,

d) lokalną infrastrukturę techniczną,

e) mienie gminy znajdujące się na terenie sołectwa,

f) stan środowiska naturalnego,

2) sprawy socjalno-bytowe, opieki zdrowotnej, kulturalne, sportu i wypoczynku mieszkańców sołectwa,

3) kształtowanie zasad współżycia społecznego,

4) organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

5) organizacja pomocy sąsiedzkiej,

6) formułowanie pod adresem Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy postulatów określających potrzeby i opinie mieszkańców,

7) wyrażanie opinii o sposobie prowadzenia inwestycji i przedsięwzięć jednostek organizacyjnych gminy na terenie sołectwa,

8) dysponowanie środkami finansowymi wyodrębnionymi na potrzeby sołectwa w budżecie gminy,

9) wyrażania opinii nt. planu zagospodarowania przestrzennego gminy (obręb sołectwa),

10) współpraca z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi grupami i organizacjami oraz wspólnotami

§ 6. Zadania określone w § 5 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,

2) opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,

3) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznych, projektów uchwał rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,

4) występowanie z wnioskiem do Burmistrza Gminy i Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,

5) współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectwa.

Rozdział 3.
Organy sołectwa

§ 7. 1. Organami sołectwa są:

1) Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym,

2) Sołtys jest organem wykonawczym. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji rady gminy i trwa 4 lata.

3. Po upływie kadencji Sołtys pełni funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowego sołtysa

4. Zebranie ogółu mieszkańców sołectwa celem dokonania wyboru Sołtysa zwołuje Burmistrz Gminy nie później niż 4 miesiące po wyborach do Rady Miejskiej.

5. Sołtys co najmniej raz do roku składa sprawozdanie przed Zebraniem wiejskim dotyczące całokształtu realizowanych zadań, a w szczególności:

1) realizacji uchwał zebrań,

2) zarządzania mieniem gminnym będącym w dyspozycji sołectwa,

3) o podejmowanych czynnościach w okresach między Zebraniami wiejskimi.

Rozdział 4.
Zakres działania organów sołectwa

ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 8. 1. Prawo do udziału w Zebraniu wiejskim mają stali mieszkańcy sołectwa.

2. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,

3) na polecenie Rady Miejskiej lub Burmistrza Gminy,

4) na wniosek ponad 50% składu Rady Sołeckiej.

3. O Zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa powinni być zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty na 7 dni przed jego zwołaniem.

4. Dla podjęcia uchwał wymagana jest na Zebraniu wiejskim obecność 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej.

5. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności, o której mowa w ust. 4, uchwały mogą być podejmowane na zebraniu w tym samym dniu po upływie 15 minut bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

6. Uchwały Zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów.

7. Zebranie wiejskie zwoływane jest w miarę zaistniałych potrzeb nie rzadziej jednak, niż raz w roku.

8. Obradom Zebrania wiejskiego przewodniczy Sołtys.

9. Kompetencją Zebrania wiejskiego są objęte wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania sołectwa określone w niniejszym statucie.

10. Do wyłącznej właściwości Zebrania wiejskiego należą w szczególności sprawy:

1) rozpatrywania sprawozdań z działalności sołtysa,

2) decydowania o sposobie korzystania z mienia gminnego będącego w dyspozycji sołectwa,

3) opiniowania w części dotyczącej sołectwa przedstawionych do konsultacji przez radę projektów uchwał w sprawach:

a) planu przestrzennego zagospodarowania,

b) planu budżetu na dany rok,

c) aktów prawa miejscowego,

d) innych uchwał Rady Miejskiej,

4) podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Miejskiej o organizacji i zakresie działania sołectwa,

5) podejmowanie uchwał dotyczących powołania stałych lub doraźnych komisji, określając ich zakres działania,

6) podejmowanie uchwał w sprawie szczególnego oznaczenia, w tym herbu i barw sołectwa.

11. Uchwały i opinie Zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Gminy.

12. Burmistrz Gminy, w zależności od charakteru sprawy, załatwia sprawę we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej. O sposobie załatwiania spraw informuje Zebranie wiejskie lub Sołtysa.

13. Burmistrz Gminy może w terminie 30 dni od doręczenia mu uchwały Zebrania wiejskiego uchylić uchwałę niezgodną z prawem.

SOŁTYS

§ 9. 1. Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy:

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych,

2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

3) kierowanie realizacją uchwał organów gminy i Zebrania wiejskiego,

4) prowadzenie zarządu zwykłego, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia, które gmina przekazała sołectwu do korzystania,

5) wykonywanie określonych przez prawo zadań z zakresu administracji publicznej w sołectwie,

6) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez Burmistrza Gminy,

7) zwoływanie zebrań wiejskich,

8) składanie informacji na zebraniach wiejskich o działalności sołtysa,

9) kierowanie pracą Rady Sołeckiej,

10) prowadzenie dokumentacji z działalności sołectwa,

11) gospodarowanie funduszem sołeckim i składanie sprawozdań finansowych ,

12) wykonywanie uchwał Zebrania wiejskiego.

2. Sołtys ma prawo do:

1) uczestniczenia w sesjach Rady Miejski (bez prawa udziału w głosowaniu),

2) występowania z zapytaniami i zabierania głosu w trakcie sesji rady na zasadach określonych w statucie Gminy Wolin.

RADA SOŁECKA

§ 10. 1. Rada Sołecka składa się z 3-5 osób.

2. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.

3. Rada Sołecka działa kolegialnie i wspomaga działalność Sołtysa, pełniąc funkcję doradczą i opiniodawczą

§ 11. 1. Do zadań Rady Sołeckiej należy:

1) wnioskowanie o zwołanie Zebrania wiejskiego, z wyjątkiem zebrania, na którym dokonuje się wyboru lub odwołania Sołtysa, proponując termin, miejsce oraz projekt porządku obrad,

2) współdziałanie z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,

3) podejmowanie inicjatyw dotyczących przeznaczenia środków finansowych na potrzeby sołectwa,

4) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.

Rozdział 5.
Tryb wyboru i odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 12. 1. Zebranie ogółu mieszkańców sołectwa, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zwołuje Burmistrz Gminy. W tym celu Burmistrz Gminy określa miejsce, dzień i godzinę zebrania.

2. Zarządzenie Burmistrza Gminy o zwołaniu zebrania dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 13. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wymagana jest obecność co najmniej 1/10 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania w wyborach.

2. Za takie osoby uważa się pełnoletnich, nie ubezwłasnowolnionych i nie pozbawionych praw obywatelskich mieszkańców sołectwa, nie tylko na stałe zameldowanych w sołectwie, ale również na stałe przebywających w sołectwie z zamiarem stałego pobytu, zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 13.09.1999r. (II.SA.231/99). Zalicza się więc do nich np. osoby, które w sołectwie wybudowały dom i w nim mieszkają, mimo że zameldowane są w innej miejscowości, albo które na starość zamieszkały przy dorosłych dzieciach w sołectwie, ale nie zmieniły poprzedniego miejsca zameldowania, itp.

3. Liczbę stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania określa Burmistrz na podstawie dokumentacji, będącej w posiadaniu Urzędu Miejskiego.

4. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory mogą być przeprowadzone w tym samym dniu po upływie 15 minut, bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

§ 14. 1. Zebranie w sprawie wyboru lub odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej prowadzi przewodniczący zebrania wybrany w głosowaniu jawnym przez zebranych mieszkańców.

2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób, wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przeprowadzenie głosowania,

3) ustalenie wyników wyborów,

4) ogłoszenie wyników wyborów,

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

4. Protokół o wynikach wyborów podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

5. Dokumenty z przeprowadzonego zebrania wyborczego przewodniczący zebrania przekazuje Burmistrzowi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbycia zebrania.

§ 15. 1. Sołtys i Rada Sołecka wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla wyborów Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

3. Wybory odbywają się spośród nieograniczonej liczby uprawnionych kandydatów obecnych na zebraniu, zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania i wyrażających zgodę na kandydowanie.

§ 16. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 17. W przypadku takiej samej ilości głosów komisja zarządza głosowanie dodatkowe.

§ 18. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem wiejskim i mogą być przez Zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia statutu i uchwał zebrania lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

2. Wniosek o odwołanie Sołtysa kierowany jest do Burmistrza Gminy.

3. Z wnioskiem o odwołanie może wystąpić co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie.

5. Przy odwołaniu stosuje się odpowiednio § 12, 13, 14, i 17.

6. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

7. Odwołanie następuje, jeżeli wniosek o odwołanie uzyskał większą liczbę głosów "za" niż "przeciw".

8. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji.

§ 19. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa, Burmistrz Gminy zwołuje zebranie ogółu mieszkańców sołectwa dla wyboru nowego Sołtysa.

2. Zebranie odwoławcze otwiera Burmistrz Gminy lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu i prowadzi je do czasu wybrania przewodniczącego zebrania, spośród uprawnionych uczestników zebrania, zgłoszonych z nieograniczonej liczby kandydatów. Przewodniczący zebrania zostaje wybrany zwykłą większością głosów.

3. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu Rady Sołeckiej przeprowadza zebranie ogółu mieszkańców sołectwa, zwołane przez Sołtysa.

Rozdział 6.
Środki finansowe sołectwa

§ 20. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gmin, zgodnie z przepisami art. 53 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

2. Realizacja dochodów i wydatków sołectwa odbywa się z budżetu gminy.

3. Za prawidłową gospodarkę finansową sołectwa odpowiedzialny jest Sołtys, który upoważniony jest do uzyskiwania informacji o realizacji planu rzeczowo- finansowego sołectwa w danym roku budżetowym gminy.

§ 21. 1. Fundusz sołectwa tworzą:

1) fundusz sołecki,

2) dochody z imprez organizowanych przez sołectwo,

3) fundusze pochodzące z dobrowolnych wpłat mieszkańców,

4) środki pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa,

5) inne dochody przewidziane przepisami prawa.

2. Środki finansowe sołectwa mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań

gminy.

§ 22. Gospodarka finansowa sołectwa jest prowadzona na podstawie planu rzeczowo-

finansowego na dany rok budżetowy.

§ 23. 1. Obsługę finansową sołectwa prowadzi Urząd Miejski.

2. Sołtys, przy pomocy Rady Sołeckiej, zobowiązany jest przygotować i przedstawić na Zebraniu wiejskim sprawozdanie z gospodarki finansowej sołectwa do końca kwartału następującego po roku budżetowym.

3. Zebranie wiejskie może zobowiązać Sołtysa do składania sprawozdań cząstkowych, kwartalnych lub półrocznych.

Rozdział 7.
Mienie sołectwa

§ 24. 1. Zakres i ogólne zasady gospodarowania mieniem określa art. 48 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2. Zebranie wiejskie może wnioskować o przekazanie sołectwu składników mienia komunalnego, stanowiącego własność gminy.

3. Decyzje o przekazaniu sołectwu składników mienia komunalnego, o którym mowa w ust. 2 podejmuje Rada Miejska.

4. Przyjęcie przez sołectwo składników mienia komunalnego pociąga za sobą obowiązek ich utrzymania w należytym stanie.

5. Dochody z mienia gminy, przekazanego sołectwu do zarządzania i korzystania, powiększają środki wyodrębnione w budżecie gminy dla sołectwa, w części określonej w uchwale Rady Miejskiej o przekazaniu mienia.

Rozdział 8.
Kontrola i nadzór nad sołectwem

§ 25. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Kontrolę i nadzór nad działalnością sołectwa sprawują Rada Miejska poprzez Komisję Rewizyjną oraz Burmistrz Gminy poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego.

3. Organy wymienione w ust. 2 mają prawo żądania wszelkich dokumentów oraz wyjaśnień od Sołtysa i Rady Sołeckiej związanych z funkcjonowaniem sołectwa.

4. 1) Zebranie wiejskie może wybrać komisję rewizyjną sołectwa, która jest organem kontroli wewnętrznej zebrania wiejskiego.

2) Komisja rewizyjna prowadzi kontrolę rzetelności i gospodarności wydatków sołectwa.

5. Zebranie wiejskie kontroluje Sołtysa i Radę Sołecką poprzez przyjmowanie corocznych syntetycznych sprawozdań z ich działalności.

6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5 Sołtys przekazuje także Burmistrzowi do 15 lutego następnego roku.

Rozdział 9.
Przepisy końcowe

§ 26. 1. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane jedynie na podstawie uchwały Rady Miejskiej..

2. W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje Burmistrz Gminy.


Uzasadnienie

Do właściwości Rady Miejskiej należy określenie organizacji i zakresu działania sołectwa jako jednostki pomocniczej w formie statutu, który powinien zawierać:

- nazwę i obszar jednostki pomocniczej,

- zasady i tryb wyborów jednostki pomocniczej,

- organizację i zadania organów jednostki pomocniczej,

- zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,

- zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów

jednostki pomocniczej.

Przedłożony projekt statutu sołectwa był przedmiotem konsultacji z mieszkańcami, w wyniku których Rada Miejska w Wolinie postanowiła określić statut dla niniejszego sołectwa.

Potrzeba podjęcia niniejszej uchwały wynika m.in. z faktu dostosowania statutu sołectwa do obecnie obowiązującego stanu prawnego. W szczególności chodzi o aktualizację i dostosowanie statutu do nowego nazewnictwa poszczególnych organów samorządu terytorialnego, jak też wprowadzenia zmian do zasad związanych z wyborem organów sołectwa, jak też uwzględnienie szczegółowej regulacji związanej z wdrażaniem przepisów ustawy o funduszu sołeckim. Ważną też kwestią, podlegającą regulacji nowego statutu, są sprawy rozbudowanego systemu kontroli i nadzoru nad działalnością jednostki pomocniczej.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dylewska

Prawnik w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »