| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVII/350/2013 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju

z dnia 26 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Połczyn-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594) i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 651, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 742.), Rada Miejska w Połczynie-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się § 2 załącznika nr 1 do uchwały nr XXXVIII/318/2009 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Połczyn-Zdrój, na brzmienie:

.W celu ochrony warunków naturalnych niezbędnych do prowadzenia i rozwijania lecznictwa uzdrowiskowego oraz kształtowania innych czynników środowiskowych dla Uzdrowiska Połczyn-Zdrój wydziela się następujące strefy ochronne:

strefę ochrony uzdrowiskowej "A"o powierzchni 185,00 ha, w granicach o następującym przebiegu: Granica strefy A zaczyna swój bieg na skrzyżowaniu ulicy Solankowej i drogi o nr geod. 80, biegnie według ruchu wskazówek zegara. Następnie biegnie na południe zachodnią stroną ulicy Solankowej wzdłuż działek: 84/7, 102, 103/3, 3/8, 3/7, na przecięciu z rzeką o nr działki 3/2 odbija lekko na zachód, biegnie łukiem wzdłuż drogi o nr geod. 12, dochodząc do działki 2/1 skręca na południe i omija ją od wschodu, południa i zachodu, mijając działki 13/1, 13/7, 14, 15/2, 150, 11/11,11/9, 11/7 i 11/4, mijając działkę nr 11/4 zmienia kierunek na zachodni mijając działki 11/20, 11/10, 11/27, następnie biegnie zachodnią a później północną granicą działki 11/28, dochodząc do działki 211/1, biegnie jej granicą na północ, następnie na zachód. Następnie przecina działkę 211/1 wzdłuż użytków R-IVb, RIVa początkowo na wschód, następnie na północ, dochodząc do drogi o nr geodezyjnym 210 przecinając ją prostopadle dochodzi do działki 208. Następnie biegnie wzdłuż południowo- wschodniej granicy działki 208 dochodzi do drogi o nr geodezyjnym 207, przecina ją prostopadle i skręca na północny- zachód. Dalej biegnie wzdłuż granicy działki 206, w miejscu granicy użytków RIVb i LsIII biegnie prostopadle na północny wschód, docierając do cieku wodnego o nr 205, biegnie jego brzegiem na południe gdzie dociera do granicy użytków PsIV i LsIII na działce 446/1, biegnie granicą południową, zachodnią a następnie północną użytku LsIII, aż dociera do działki 446/11, którą omija jej wschodnią granicą i biegnie na północ mijając działki 446/12, 446/13, 446/14, 446/15, 446/16, dochodząc do drogi o nr geod 446/18 skręca na wschód, biegnie do ulicy Sobieskiego którą przecina prostopadle dochodząc do działki 89/1 i kieruje się na północ. Dochodząc do działki nr 12, skręca na wschód i dochodzi do cieku wodnego nr geod 20, którego wschodnim brzegiem kieruje się na północ, w późniejszej części wzdłuż ulicy Gwardii Ludowej do skrzyżowania z ulicą Zdrojową. Przecina prostopadle ulicę Gwardii Ludowej i biegnie północną stroną ulicy Zdrojowej, po minięciu działki 37/2, skręca na północ biegnie zachodnią stroną ulicy Kościuszki, przecina ją prostopadle wchodząc na północną granicę działki 43/2 , dochodząc do ulicy Parkowej skręca na północ, przecina ją prostopadle i wchodzi na północną granicę działki 46/1 i biegnie ją na wschód okalając działki nr 46/1 i 46/2 od północy, wschodu i południa gdzie przecina ulicę Wilczą i wchodzi na granicę pomiędzy działkami 49/7 i 52/3 dochodząc do ulicy Zdrojowej skręca na wschód biegnąc do skrzyżowania z ulicą Warszawską, następnie kieruje się na południe biegnąc wzdłuż ulicy Solankowej jej zachodnią stroną. Przecina ją prostopadle wchodząc na granice działek 68/3 i 73/5, mijając granice działki 72/2 skręca na południe i biegnie jej wschodnią granica, następnie wschodnią granicą działki 72/1, po jej minięciu wraca na wschodnią granicę działki 72/2 i kontynuuje bieg na południe dochodząc do działki nr 80 mijając działki nr 139/11 i 78. Dalej skręca na zachód biegnąc wzdłuż działki 80 dochodzi do ulicy Solankowej gdzie kończy swój bieg.

strefę ochrony uzdrowiskowej "B"o powierzchni 1583,00 ha, w granicach o następującym przebiegu: poczynając od skrzyżowania ścieżki rowerowej (dawne torowisko) z ulicą Koszalińską, dalej południową stroną ulicy Koszalińskiej w kierunku południowo-wschodnim dochodzi do ulicy Wojska Polskiego, dalej południową stroną ulicy Wojska Polskiego dochodzi do skrzyżowania z ulicą Reymonta oraz południowej części działki nr 118/2, tam skręca w kierunku wschodnim, następnie wzdłuż działki nr 115/2 oraz działki nr 108/4, którą przecina prostopadle wchodząc na południową granicę działki nr 160/1, biegnie na północny-wschód mijając działki o nr.160/2,161/2,156/2,163,184/2. Dochodząc do działki nr 187, zmienia kierunek na południowy wschód i biegnie zachodnią granicą działki nr 443/2,po minięciu której dochodzi do działki nr 458, której północną granicą kieruje się na wschód, dochodzi do torowiska kolejowego. Tam skręca w kierunku południowo-wschodnim i południową stroną torowiska kolejowego dochodzi do wschodniej granicy miasta, dalej granicą miasta w kierunku południowym dochodzi do wschodniej granicy miejscowości Połczyńska, dalej wschodnią i południowa granica miejscowości Połczyńska (część sołectwa Ogrodno) dochodzi do granicy miejscowości Głazówka (będącej częścią sołectwa Zajączkowo) , dalej południową i zachodnią granicą miejscowości Głazówka dochodzi do granicy miejscowości Międzyborze (Sołectwo Zajączkowo). Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim i dochodzi do ścieżki rowerowej (działki oznaczonej nr 8 i nr 68), dalej prawą stroną ścieżki rowerowej do skrzyżowania z ulicą Koszalińską w Połczynie Zdroju., gdzie kończy swój bieg..

strefę ochrony uzdrowiskowej "C"o powierzchni 10132,00 ha, zawierającą się w granicach administracyjnych sołectw: Bronowo, Buślary, Gaworkowo, Lipno, Ogartowo, Ogrodno, Przyrowo, Toporzyk, Zajączkowo, Zajączkówko i Borucino".

§ 2. Zmienia się § 3 załącznika nr 1 do uchwały nr XXXVIII/318/2009 Rady Miejskiej w Połczynie - Zdroju z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Połczyn-Zdrój, na brzmienie:

W celu zapewnienia prawidłowej działalności lecznictwa uzdrowiskowego określa się czynności zabronione w strefach ochronnych:

1. w strefie ochronnej "A" zabrania się:

1) budowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623z późn. zm.):

a) zakładów przemysłowych,

b) budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,

c) garaży wolno stojących,

d) obiektów handlowych o powierzchni użytkowania większej niż 400 m2,

e) stacji paliw oraz punktów dystrybucji produktów naftowych,

f) autostrad i dróg ekspresowych,

g) parkingów naziemnych o liczbie miejsc postojowych większej niż 15% miejsc noclegowych w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych i pensjonatach, nie większej jednak niż 30 miejsc postojowych, oraz parkingów naziemnych przed obiektami usługowymi o liczbie miejsc postojowych nie większej niż 10,

h) stacji bazowych telefonii ruchomej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych i innych emitujących fale elektromagnetyczne, z wyłączeniem urządzeń łączności na potrzeby służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, z zastrzeżeniem że urządzenia te będą oddziaływały na środowisko polami elektromagnetycznymi o poziomie nie wyższym niż określone dla strefy "B",

i) obiektów budowlanych mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w szczególności takich jak: warsztaty samochodowe, wędzarnie, garbarnie, z wyjątkiem obiektów budowlanych służących poprawie stanu sanitarnego uzdrowiska, w szczególności takich jak: sieć wodno-kanalizacyjna, sieć gazowa, kotłownie gazowe, wiercenia wykonywane w celu ujmowania wód leczniczych,

j) zapór piętrzących wodę na rzekach oraz elektrowni wodnych i wiatrowych;

2) uruchamiania składowisk odpadów stałych i płynnych, punktów skupu złomu i punktów skupu produktów rolnych, składów nawozów sztucznych, środków chemicznych i składów opału;

3) uruchamiania pól biwakowych i campingowych, budowy domków turystycznych i campingowych;

4) prowadzenia targowisk, z wyjątkiem punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych, w formach i miejscach wyznaczonych przez gminę;

5) prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.);

6) trzymania zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z późn. zm.);

7) organizacji rajdów samochodowych i motorowych;

8) organizowania imprez masowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (teks jednolity w Dz.U. z 2013 r. poz. 611 z późn. zm.), zakłócających proces leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, i działalności o charakterze rozrywkowym zakłócającej ciszę nocną w godz. 2200- 600, z wyjątkiem imprez masowych znajdujących się w harmonogramie imprez gminnych;

9) pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze;

10) wyrębu drzew. leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych;

11) prowadzenia robót melioracyjnych i innych działań powodujących niekorzystną zmianę istniejących stosunków wodnych;

12) prowadzenia działań mających negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego układ urbanistyczny lub właściwości lecznicze klimatu.

2. w strefie ochronnej "B" zabrania się:

1) budowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:

a) stacji paliw, bliżej niż 500 m od granicy strefy "A" ochrony uzdrowiskowej,

b) urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne, będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), oddziałujących na strefę "A"ochrony uzdrowiskowej polami elektromagnetycznymi o poziomach wyższych niż dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych - charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych - dla miejsc dostępnych dla ludności, określone na podstawie art. 122 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.),

c) parkingów naziemnych o liczbie miejsc postojowych powyżej 50, z wyjątkiem podziemnych i naziemnych parkingów wielopoziomowych;

2) wyrębu drzew. leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych i wyrębu określonego w planie urządzenia lasu;

3) budowy lub innych czynności w zakresie dotyczącym:

a) zakładów przemysłowych,

b) obiektów handlowych o powierzchni użytkowania większej niż 400 m2,

c) uruchamiania składowisk odpadów stałych i płynnych, punktów skupu złomu i punktów skupu produktów rolnych, składów nawozów sztucznych, środków chemicznych i składów opału;

d) pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze;

f) prowadzenia robót melioracyjnych i innych działań powodujących niekorzystną zmianę istniejących stosunków wodnych;

g) prowadzenia działań mających negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego układ urbanistyczny lub właściwości lecznicze klimatu.

3. w strefie ochronnej "C" zabrania się:

1) budowy lub innych czynności w zakresie dotyczącym:

a) zakładów przemysłowych,

b) pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze;

c) prowadzenia robót melioracyjnych i innych działań powodujących niekorzystną zmianę istniejących stosunków wodnych;

d) prowadzenia działań mających negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego układ urbanistyczny lub właściwości lecznicze klimatu.

2) wyrębu drzew. leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych.".

§ 3. Zmienia się § 4 załącznika nr 1 do uchwały nr XXXVIII/318/2009 Rady Miejskiej w Połczynie - Zdroju z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Połczyn-Zdrój, na brzmienie:

W poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej przyjmuje się następujące wskaźniki terenów zieleni oraz terenów biologicznie czynnych:

1) w strefie "A", gdzie odbywa się lecznictwo uzdrowiskowe, procentowy udział terenów zieleni wynosi nie mniej niż 65 % powierzchni obszaru.

2) w strefie "B"stanowiącej otulinę strefy "A" procentowy udział terenów zieleni wynosi nie mniej niż 50 % powierzchni obszaru

3) w strefie "C"procentowy udział terenów biologicznie czynnych wynosi nie mniej niż 45 % powierzchni obszaru.".

§ 4. Zmienia się § 7 pkt.2 załącznika nr 1 do uchwały nr XXXVIII/318/2009 Rady Miejskiej w Połczynie - Zdroju z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Połczyn-Zdrój, wraz z treścią załącznika na brzmienie:

Załącznikami tekstowymi do Statutu Uzdrowiska Połczyn - Zdrój są:

2) Załącznik nr 2 - zmieniony wykaz istniejących pomników przyrody na obszarze Uzdrowiska.".

§ 5. Zmienia się § 8 załącznika nr 1 do uchwały nr XXXVIII/318/2009 Rady Miejskiej w Połczynie - Zdroju z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Połczyn-Zdrój, na brzmienie:

Zmienia się załączniki graficzne do Statutu Uzdrowiska Połczyn - Zdrój:

1) Załącznik graficzny nr 1 - mapa strefy "A" ochrony uzdrowiskowej w skali 1:5000;

2) Załącznik graficzny nr 2 - mapa strefy "B" ochrony uzdrowiskowej (zaznaczona strefa "A" w skali 1:1000;

3) Załącznik graficzny nr 3 - mapa strefy "C" ochrony uzdrowiskowej (zaznaczona strefa "A" i "B".

4) Załącznik graficzny nr 4 - mapa strefy "C" ochrony uzdrowiskowej (z obszarem górniczym) w skali 1:25000.".

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Połczyna-Zdroju.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Franciszek Pilip


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/350/2013
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Wykaz istniejących pomników przyrody w strefach ochrony uzdrowiskowej

Lp.

Poz wykazu ewidencji pomników przyrody w gminie

Lokalizacja

Opis

Wymiary

Dane dodatkowe

1

8

miejscowość Połczyn Zdrój, cmentarz komunalny położony pomiędzy ul. Wąską a Browarną, nr ew. działki 459

*7 okazów bluszczu pospolitego, forma kwitnąca

obwody 6 - 10 cm, wysokość 5 - 6 m

2

51

miejscowość Połczyn Zdrój, cmentarz komunalny położony pomiędzy ul. Wąską a Browarną, nr ew. działki 459

*głaz narzutowy

obwód 7,4 mb, wysokość 0,8 mb

3

67

miejscowość Połczyn Zdrój, ul. Grunwaldzka , nr ew. działki 98/4

*dąb szypułkowy

obwód 389 cm

4

68

miejscowość Połczyn Zdrój, ul. Staszica , nr ew. działki 448/35

Wiąz

Obwód 368 cm

5

5

miejscowość Ogartówko , nr ew. działki 51/21

Grupa drzew.:2 jesiony wyniosłe i lipa drobnolistna

Obwód 315 cm
270 cm i 335 cm

Wysokość
27 m

6

3

miejscowość Dziwogóra, nr ew. 56/72

*dąb szypułkowy

obwód 560 cm

7

4

miejscowość Dziwogóra, nr ew. 56/14

*dąb szypułkowy

obwód 600 cm

8

6

miejscowość Ogartowo, nr ew. działki 125

*dąb szypułkowy

obwód 430 cm, wysokość 27 m

9

7

miejscowość Toporzyk, nr ew. działki 512

* 2 głazy narzutowe

Granit, obwód 560 i 700 cm, wysokość 1,0 i 1,2 m, zagłębione w wodzie

10

9

miejscowość Ogartowo, nr ew. działki 115/7

*dąb szypułkowy,

obwód 380 cm, wysokość 18 m

11

14

miejscowość Ostrowąs , nr ew. działki 3/3

*dąb szypułkowy

obwód 378 cm, wysokość 22 m

12

28

miejscowość Ogrodno, nr ew. działki 169/3

*lipa drobnolistna

obwód 340 cm, wysokość 23 m

13

29

miejscowość Ogrodno, nr ew. działki 66

*dąb szypułkowy,

obwód 380 cm, wysokość 27 m

14

30

miejscowość Jelonki nr ew. działki 114

*dąb szypułkowy,

obwód 565 cm, wysokość 26 m

15

31

Miejscowość Jelonki , nr ew. działki 109/11

*dąb szypułkowy,

obwód 396 cm, wysokość 24 m

16

34

Miejscowość Toporzyk , nr ew. działki 256

Cyprysik Lawsonia,
cyprysik groszkowy

obwód 314 cm, wysokość 17 m
obwód 140 cm
wysokość 13 m

17

47

Miejscowość Kłokowo , nr ew. działki 13/11

Aleja: 64 szt graby pospolite, 2 buki zwyczajne

obwód 45-150 cm, wysokość 15-17 m

18

48

miejscowość Kłokowo, nr ew. działki 441/7

2 bluszcze pospolite,

obwód 30 i 9 cm, wysokość 10 - 15 m

19

49

Miejscowość Toporzyk, nr ew. działki 274/2

Klon zwyczajny

obwód 315 cm, wysokość 26m

20

64

miejscowość Gaworkowo,nr ew. działki 441/4

Buk zwyczajny

obwód 370 cm,
wysokość 26 m

21

69

miejscowość Dziwogóra ,nr ew. działki 120/1

Buk zwyczajny

obwód 418 cm,
wysokość b.d

22

70

miejscowość Połczyńska ,nr ew. działki 176

Dąb szypułkowy

obwód 440 cm,
wysokość b.d m

23

74

miejscowość Lipno,nr ew. działki 456/1

Głaz narzutowy

obwód 550 cm,
wysokość 80 cm

24

75

miejscowość Lipno,nr ew. działki 451/3

Głaz narzutowy

obwód 500 cm,
wysokość 80 cm


Załącznik graficzny nr 1
Zalacznik2.pdf

Załącznik graficzny nr 1


Załącznik graficzny nr 3
Zalacznik3.pdf

Załącznik graficzny nr 2


Załącznik graficzny nr 3
Zalacznik4.pdf

Załącznik graficzny nr 3


Załącznik graficzny nr 4
Zalacznik5.pdf

Załącznik graficzny nr 4

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »