| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 191/XXXVI/13 Rady Gminy Siemyśl

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siemyśl

Na podstawie ar. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.[1])) Rada Gminy uchwala Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siemyśl:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:

1) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;

2) ustawie o świadczeniach rodzinnych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.[2]));

3) ustawie o pomocy społecznej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r. poz.182 i 509).

§ 2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

Rozdział 2.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 3. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na podstawie decyzji Wójta Gminy Siemyśl.

2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Gminy Siemyśl, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wniosek dla ucznia szkoły prowadzonej przez Gminę Siemyśl może być złożony także w szkole, do której ten uczeń uczęszcza.

4. Dyrektor szkoły, o której mowa w ust. 3, niezwłocznie przekazuje zaopiniowany wniosek do Urzędu Gminy Siemyśl.

§ 4. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym jest uzależniona od dochodu na jedną osobę w rodzinie, ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3-13 o pomocy społecznej oraz od występowania w rodzinie okoliczności wymienionych w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

§ 5. 1. Wysokość miesięczna stypendium szkolnego wynosi:

1) do 200 % kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie do 50 % kwoty,o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;

2) do 100 % kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie powyżej 50,00 % do 100 % kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

2. Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wówczas łączna wysokość stypendium szkolnego stanowi wielokrotność wysokości miesięcznej.

§ 6. Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów:

a) udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza
zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

b) związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w przypadku uczniów
szkół ponadgimnazjalnych i publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu
podręczników oraz zakupu wyposażenia;

3) świadczenia pieniężnego, w sytuacjach określonych w art. 90d ust 5 ustawy o systemie
oświaty.

§ 7. 1. Stypendium szkolne w formie, o której mowa w § 6 pkt 1 lit. a, realizowane jest poprzez zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek podmiotu organizującego te zajęcia.

2. Stypendium szkolne w formie, o której mowa w § 6 pkt 1 lit. b, realizowane jest poprzez zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez sfinansowanie (dofinansowanie) kosztów zakwaterowania w bursie lub internacie w miejscowości właściwej dla siedziby szkoły. Sposób przekazywania stypendium w tej formie uzgadniany jest z wnioskodawcą. Rozliczenie stypendium przyznanego w formie zwrotu kosztów zakupu biletów na dojazdy do szkoły następuje po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego zakup biletu.

3. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, o której mowa § 6 pkt 2, realizowane jest poprzez dostarczenie bezpośrednio uczniowi lub za pośrednictwem szkoły do której uczęszcza, podręczników lub wyposażenia wskazanego przez ucznia i zaakceptowanego przez szkołę albo poprzez częściową lub całkowitą refundację kosztów zakupu przez ucznia podręczników lub wyposażenia wskazanego przez ucznia i zaakceptowanego przez szkołę - na podstawie przedłożonych oryginałów faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających zakup.

4. Stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego, o którym mowa w § 6 pkt 3, realizowane jest poprzez wypłatę gotówki w kasie Urzędu Gminy Siemyśl lub bezgotówkowo - przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

Rozdział 3.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 8. Zasiłek szkolny przyznawany jest uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

§ 9. Minimalna wysokość zasiłku szkolnego nie może być niższa niż kwota, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 10. 1. Zasiłek szkolny przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

2. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu.

3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego

4. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

§ 11. 1. Zasiłek szkolny w formie świadczenia pieniężnego realizowany jest poprzez wypłatę gotówki w kasie Urzędu Gminy Siemyśl lub bezgotówkowo - przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

2. Przyznanie zasiłku szkolnego w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym polega na dostarczeniu bezpośrednio uczniowi lub za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza, podręczników lub wyposażenia wskazanego przez ucznia i zaakceptowanego przez szkołę, których uczeń został pozbawiony w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy ustawy o systemie oświaty.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

§ 14. Traci moc uchwała Nr 158/XXIV/05 Rady Gminy Siemyśl z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siemyśl (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 36, poz. 778).

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Edward Sidorkiewicz


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979 oraz z 2013 r. poz. 87.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1212 oraz z 2012 r. poz. 1255 i 1548.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »