reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXI/268/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie znaku promocyjnego Gminy i Miasta Mirosławiec oraz zasad jego używania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. 1978 r. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.[1])), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się znak promocyjny Gminy i Miasta Mirosławiec, zwany dalej logo.

2. Wzór logo wraz ze specyfikacją barw stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Logo stanowi własność Gminy i Miasta Mirosławiec i podlega ochronie prawnej.

4. Logo jest wykorzystywane w promocji, kreacji wizerunkowej i komunikacji Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 2. 1. Logo Gminy i Miasta Mirosławiec może być używane:

1) podczas uroczystości krajowych i zagranicznych, w których Gmina i Miasto Mirosławiec jest organizatorem, współorganizatorem lub uczestnikiem,

2) podczas imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, turystycznym i rekreacyjnym, które są wspierane finansowo przez Gminę i Miasto Mirosławiec,

3) do sygnowania wydawnictw Gminy i Miasta Mirosławiec,

4) jako element dekoracyjny na materiałach promocyjnych, upominkach i pamiątkach związanych z Gminą i Miastem Mirosławiec,

5) w innych przypadkach, jeżeli jest to związane z promocją Gminy i Miasta Mirosławiec.

2. W przypadku znaku umieszczonego na stronach internetowych i w publikacjach elektronicznych, logo powinno być umieszczone jako aktywny link do strony internetowej www.miroslawiec.pl.

3. Logo może być używane wyłącznie w kształcie i barwach zgodnych z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Dopuszcza się stosowanie logo w formie jednobarwnej, znaków wodnych lub tła.

5. Dopuszcza się stosowanie logo w formie dzieł artystycznych.

§ 3. 1. Prawo wykorzystywania logo bez ubiegania się o zgodę przysługuje: Urzędowi Gminy i Miasta w Mirosławcu, organom gminy, gminnym jednostkom organizacyjnym, gminnym osobom prawnym oraz jednostkowm pomocniczym.

2. Logo mogą używać również organizacje sportowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne oraz związki wyznaniowe, a także osoby fizyczne i inne podmioty, do celów mających znaczenie dla promocji gminy.

3. Wykorzystanie logo przez podmioty wymienione w ust. 2 jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Burmistrza Mirosławca.

4. Korzystanie z logo jest nieodpłatne.

5. Zgodę na wykorzystanie logo udziela się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.

6. Wniosek o którym mowa w § 3 ust. 5 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Burmistrz Mirosławca rozpatruje wnioski, o których mowa w ust. 5 w terminie 14 dni od daty złożenia i informuje zaiteresowany podmiot o decyzji.

8. Burmistrz Mirosławca może zakazać używania i rozpowszechniania logo lub cofnąć zgodę, o której mowa w ust. 5, jeżeli jest używany niezgodnie z określonymi warunkami lub w sposób narażający dobre obyczaje, prestiż i interes Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/268/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Logo wraz ze specyfikacją barw


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/268/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wniosek do Burmistrza Mirosławca
o zgodę na wykorzystanie Logo Gminy i Miasta Mirosławiec


Uzasadnienie

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. 1978 r. Nr 31, poz. 130 z późn. zm), do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu i innych symboli gminy. Konieczność opracowania logo, jako wyróżnika Gminy i Miasta Mirosławiec związana jest z walorami promocyjnymi, turystycznymi i stworzeniem systemu identyfikacji wizualnej jako niezwykle ważnego elementu komunikacji oferty z rynkiem zewnętrznym. Opracowanie i wprowadzenie logo, ma służyć promocji, budowaniu spójnego wizerunku oraz zwiększania świadomości społecznej w Polsce a także za granicą, budując w ten sposób turystyczny wizerunek. Przyczyni się także do rozszerzeniai możliwości rozwojowych Gminy i Miasta Mirosławiec Również orzecznictwo sądowo - administracyjne przyznało jednostkom samorządu terytorialnego prawo posługiwania się własnym logo. Zgodnie ze stanowiskiem ministra właściwego do spraw administracji publicznej i cyfryzacji, nie podlega reżimowi opiniowania. Wzory symboli podlegają opiniowaniu wtedy, jeśli związane są z heraldyką i weksylologią miejscowej tradycji heraldycznej.

Logo tymczasem jest wyłącznie identyfikującym znakiem graficznym.Niejesttworzone aniw oparciu o zasady sztuki heraldycznej ani weksylologii, a tym samym nie podlega ocenie przez Komisję Heraldyczną przy MAiC.

Wobec pozwyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama