reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVI/366/13 Rady Miejskiej w Karlinie

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 poz. 391, poz. 951; z 2013 r. poz. 2 i poz. 228) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) ilość odbieranych odpadów od właściciela nieruchomości,

2) częstotliwość odbierania poszczególnych rodzajów odpadów od właściciela nieruchomości,

3) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych,

w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych.

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) papier i tektura,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło,

5) odpady i opakowania metalowe,

6) opakowania wielomateriałowe.

2. Ustala się, że od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez niego ilość odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Ustala się, że:

1) choinki - odbierane będą raz w roku, w miesiącu styczniu;

2) zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będą odbierane zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Karlino zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, przy czym:

a) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej - co najmniej 2 razy w miesiącu;

b) z obszarów zabudowy wielorodzinnej - minimum 2 razy w tygodniu;

3) pojemniki przeznaczone na selektywną zbiórkę papieru i tektury, tworzyw sztucznych, odpadów i opakowań metalowych, opakowań wielomateriałowych i szkła, stojące na terenach przeznaczonych do użytku publicznego - będą odbierane co najmniej 1 raz w tygodniu.

4) odpady wielkogabarytowe, baterie i akumulatory przemysłowe i samochodowe, od-pady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony - będą odbierane minimum 2 razy w roku w terminie wskazanym w § 6.

§ 4. 1. Przeterminowane leki właściciele nieruchomości mogą deponować w specjalistycznych pojemnikach znajdujących się w aptece i przychodniach lekarskich, których adresy zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Karlino, których adresy zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe należy składować do kontenera dostar-czonego przez jednostkę wywozową. Koszt odbioru i wywozu tych odpadów ponosi ich właściciel.

§ 5. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 - 6 do pojemników selektywnej zbiórki odpadów, o których mowa w § 3 pkt 2.

§ 6. Termin zbiórki, o którym mowa w § 3 pkt 3, każdorazowo zostanie podany do wia-domości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Karlino.

§ 7. 1. Odbiór odpadów nie może następować w niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

2. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień roboczy przed dniem wolnym.

§ 8. Odebrane odpady komunalne przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/295/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 11. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gwóźdź

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama