reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wojewody Zachodniopomorskiego

z dnia 19 czerwca 2013 r.

zawarte pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Borne Sulinowo

zawarte w dniu 19 czerwca 2013 r. w Szczecinie, pomiędzy

Wojewodą Zachodniopomorskim, zwanym dalej"Wojewodą"

aGminą Borne Sulinowo z siedzibą w Bornem Sulinowie (78-449 ), Al. Niepodległości 6. reprezentowaną przez Burmistrza Renatę Pietkiewicz-Chmyłkowską zwaną dalej"Gminą".

§ 1. 1 Wojewoda upoważnia Gminę, a Gmina zobowiązuje się w imieniu Wojewody do:

1) przygotowania i przeprowadzenia czynności postępowania o udzielenie zamówienia oraz udzielenia tego zamówienia, celem wyłonienia wykonawcy do wykonania prac remontowych na Cmentarzu Jenieckim Stalag 302 w Kłominie polegających na wykonaniu krzyży z żywicy epoksydowej;

2) wyboru i zawarcia umowy z wykonawcą robót o którym mowa w pkt. 1 oraz ich rozliczenia zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zobowiązanie finansowe zaciągnięte w wyniku przeprowadzonego postępowania nie może przekroczyć kwoty 34.726 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia sześć zł ) brutto.

3. Zamówienie wykona wykonawca prowadzący działalność gospodarczą.

4. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem niezbędnych do wykonania zamówienia uzgodnień, zezwoleń i decyzji oraz z wykonaniem niniejszego porozumienia pokrywa Gmina.

5. Gmina powiadomi wykonawcę na odpowiednim etapie postępowania oraz zawrze w umowie z wykonawcą informację o tym, iż na sfinansowanie zamówienia przeznaczona jest kwota 34.726 zł (słownie trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych) brutto, w tym:

a) wysokość zobowiązania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie (zwanej dalej "Radą" wynosi 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) brutto;

b) 14.726 złotych (słownie: czternaście tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych) brutto stanowi kwotę zobowiązania Wojewody w 2013 r., która zostanie przekazana na rzecz Gminy po podpisaniu niniejszego porozumienia.

6. Umowa z wykonawcą o wykonanie zadania zawierać będzie:

1) informację o wysokości maksymalnego zobowiązania Rady w kwocie 20.000 zł brutto;

2) postanowienie na mocy którego umowa zostanie wykonana do dnia 30 września 2013r,. a Rada będzie uprawniona do odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz gdy wykonawca nie rozpoczął lub nie zakończył wykonania umowy o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszego porozumienia w terminach wskazanych w umowie lub wykonywał umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami, w szczególności w sposób naruszający tym miejscom szacunek i powagę;

3) postanowienie, na mocy którego wykonawca zobowiązany będzie wystawić na Radę (NIP 526 - 105-30-50, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa) fakturę lub rachunek w przypadku przedsiębiorców nie będących aktywnymi podatnikami podatku VAT) po wykonaniu wszystkich prac objętych zamówieniem oraz usunięciu wszelkich usterek stwierdzonych w czasie jego odbioru, z terminem płatności 30 dni od dnia wpływu faktury do Rady, na kwotę wynikającą z zawartej umowy, nie wyższą niż wynikającą z niniejszego porozumienia, tj. 20.000 zł, (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zł) brutto za wykonanie prac określonych w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszego porozumienia;

4) postanowienie, na mocy którego "za datę zapłaty należności wynikających z faktury uważa się datę dokonania przez zamawiającego na rzecz wykonawcy polecenia przelewu bankowego";

5) postanowienie, na mocy którego wykonawca wystawi fakturę na Gminę w zakresie kwoty pochodzącej z budżetu Wojewody, tj. 14.726. złotych (słownie: czternaście tysiące siedemset dwadzieścia sześć zł) brutto.

§ 2. 1. Wojewoda oraz Rada nie będą finansować zobowiązań innych niż określone w niniejszym porozumieniu lub zaciągniętych niezgodnie z niniejszym porozumieniem, zaciągniętych niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub w wysokości wyższej niż określona w niniejszym porozumieniu.

2. 2.Gmina przedstawi Wojewodzie pisemne sprawozdanie z wykonania zadania określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszego porozumienia oraz rozliczenie jego realizacji pod względem rzeczowym nie później niż w terminie 5 dni od dnia wystawienia faktury.

3. Do sprawozdania z wykonania zadania określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszego porozumienia należy dołączyć oryginały faktur wystawionych na Radę wraz z protokołem odbioru prac, umowę z wykonawcą, oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem: kopie faktur wystawionych na Gminę, dokumentację fotograficzną ilustrującą wykonanie zadania określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszego porozumienia,oraz, jeżeli zostało przeprowadzone - oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie protokołów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (wraz z załącznikami).

4. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w niniejszym porozumieniu,Strona porozumienia odpowiedzialna za powstanie roszczeń wykonawców pokrywa wszelkie związane z tym wydatki.

§ 3. 1. Środki z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego przeznaczone na realizację zadania określonego w § 1 ust. 1 niniejszego porozumienia zostaną przekazane Gminie jednorazowo w terminie do 30 dni po podpisaniu porozumienia przez Strony.

2. Przekazane środki z dotacji Wojewody, o których mowa w §1 ust. 5 lit. b Gmina jest zobowiązana wykorzystać do dnia 31 grudnia 2013 r.

3. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi do dnia 15 stycznia 2014 r. na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego nr 87 1010 1599 0056 3013 9135 0000.

4. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust 3 naliczone zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, przekazane na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 571010 1559 0056 3022 3100 0000.

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, ze zm.).

6. Wojewoda przeprowadza kontrolę realizowanego zadania w trybie ustawy z dnia 15 lipca o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092).

§ 4. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 5. Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Wojewody, jeden egzemplarz dla Gminy.

GMINA BORNE SULINOWO WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

z.up. Burmistrza Bogdan Korpal w.z. Ryszard Mićko

Z-ca Burmistrza Wicewojewoda

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama