reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wojewody Zachodniopomorskiego

z dnia 19 czerwca 2013 r.

zawarte pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą - Miasto Kołobrzeg

zawarte w dniu 19 czerwca 2013 r. w Szczecinie, pomiędzy

Wojewodą Zachodniopomorskim, zwanym dalej"Wojewodą"

aGminą Miasto Kołobrzeg z siedzibą w Kołobrzegu, (78 - 100 ), ul. Ratuszowa 13 reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Janusza Gromka zwaną dalej"Gminą".

§ 1. 1 Wojewoda upoważnia Gminę, a Gmina zobowiązuje się w imieniu Wojewody do:

1) przygotowania i przeprowadzenia czynności postępowania o udzielenie zamówienia oraz udzielenia tego zamówienia, celem wyłonienia wykonawcy do wykonania prac remontowych na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej polegających na:

a) wykonaniu prac przy nawierzchni, tj. wyrównaniu nawierzchni i uzupełnienie dojścia do placu apelowego i mogił żwirem płukanym;

b) uzupełnieniu nazwisk żołnierzy na tablicach granitowych z nazwiskami żołnierzy.

2) wyboru i zawarcia umowy z wykonawcą robót o którym mowa w pkt. 1 oraz ich rozliczenia zgodniez przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zobowiązanie finansowe zaciągnięte w wyniku przeprowadzonego postępowania nie może przekroczyć kwoty:

a) w przypadku zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a - 14.523 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy zł ) brutto.

b) w przypadku zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b - 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy zł ) brutto.

3. Zamówienie wykona wykonawca prowadzący działalność gospodarczą.

4. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem niezbędnych do wykonania zamówienia uzgodnień, zezwoleń i decyzji oraz z wykonaniem niniejszego porozumienia pokrywa Gmina.

5. Gmina powiadomi wykonawcę na odpowiednim etapie postępowania oraz zawrze w umowie z wykonawcą informację o tym, iż na sfinansowanie zamówienia o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a przeznaczona jest kwota 14.523 zł (słownie czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote) brutto, w tym:

a) wysokość zobowiązania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie (zwanej dalej "Radą" wynosi 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto

b) 4.523 złote (słownie: cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote) brutto stanowi kwotę zobowiązania Wojewody w 2013 r., która zostanie przekazana na rzecz Gminy po podpisaniu niniejszego porozumienia.

6. Gmina powiadomi wykonawcę na odpowiednim etapie postępowania oraz zawrze w umowie z wykonawcą informację o tym, iż na sfinansowanie zamówienia o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b przeznaczona jest kwota 7.000 zł (słownie siedem tysięcy złotych) brutto, stanowiącą zobowiązanie Wojewody w 2013 r., która zostanie przekazana na rzecz Gminy po podpisaniu niniejszego porozumienia.

7. Umowa z wykonawcą zawierać będzie:

1) W przypadku zadania, o którym mowa w § 1ust. 1 pkt 1 lit. a:

a) informację o wysokości maksymalnego zobowiązania Rady w kwocie 10.000 zł brutto,

- postanowienie na mocy którego umowa zostanie wykonana do dnia 30 września 2013r,. a Rada będzie uprawniona do odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz gdy wykonawca nie rozpoczął lub nie zakończył wykonania umowy o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszego porozumienia w terminach wskazanych w umowie lub wykonywał umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami, w szczególności w sposób naruszający tym miejscom szacunek i powagę;

- postanowienie, na mocy którego wykonawca zobowiązany będzie wystawić na Radę (NIP 526 - 105-30-50, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa) fakturę lub rachunek w przypadku przedsiębiorców nie będących aktywnymi podatnikami podatku VAT) po wykonaniu wszystkich prac objętych zamówieniem oraz usunięciu wszelkich usterek stwierdzonych w czasie jego odbioru, z terminem płatności 30 dni od dnia wpływu faktury do Rady, na kwotę wynikającą z zawartej umowy, nie wyższą niż wynikającą z niniejszego porozumienia, tj. 10.000 zł, (słownie: dziesięć tysięcy zł) brutto za wykonanie prac określonych w § 1 ust. 1 pkt 1 lit a niniejszego porozumienia;

- postanowienie, na mocy którego "za datę zapłaty należności wynikających z faktury uważa się datę dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy polecenia przelewu bankowego";

- postanowienie, na mocy którego wykonawca wystawi fakturę na Gminę w zakresie kwoty pochodzącej z budżetu Wojewody, tj. 4.523 złotych (słownie: cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzy zł) brutto.

2) W przypadku zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b:

a) postanowienie na mocy którego umowa zostanie wykonana do dnia 30 września 2013r,. a Wojewoda będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz gdy wykonawca nie rozpoczął lub nie zakończył wykonania umowy w terminach wskazanych w umowie lub wykonywał umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami, w szczególności w sposób naruszający tym miejscom szacunek i powagę;

b) postanowienie, na mocy którego wykonawca wystawi fakturę na Gminę w zakresie kwoty pochodzącej z budżetu Wojewody, tj. 7.000 złotych (słownie: siedem tysięcy zł) brutto.

§ 2. 1. Wojewoda oraz Rada nie będą finansować zobowiązań innych niż określone w niniejszym porozumieniu lub zaciągniętych niezgodnie z niniejszym porozumieniem, zaciągniętych niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub w wysokości wyższej niż określona w niniejszym porozumieniu.

2. 2.Gmina przedstawi Wojewodzie pisemne sprawozdanie z wykonania zadania określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz lit. b niniejszego porozumienia oraz rozliczenie jego realizacji pod względem rzeczowym nie później niż w terminie 5 dni od dnia wystawienia faktury.

3. Do sprawozdania z wykonania zadań określonych w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a niniejszego porozumienia należy dołączyć oryginały faktur wystawionych na Radę wraz z protokołem odbioru prac, umowę z wykonawcą, oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem: kopie faktur wystawionych na Gminę, dokumentację fotograficzną ilustrującą wykonanie zadania określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszego porozumienia, oraz, jeżeli zostało przeprowadzone - oryginały lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie protokołów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (wraz z załącznikami).

4. Do sprawozdania z wykonania zadania określonego w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b niniejszego porozumienia należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu odbioru prac, umowy z wykonawcą, faktur wystawionych na Gminę, oraz dokumentację fotograficzną ilustrującą wykonanie zadania.

5. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w niniejszym porozumieniu,Strona porozumienia odpowiedzialna za powstanie roszczeń wykonawców pokrywa wszelkie związane z tym wydatki.

§ 3. 1. Środki z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego przeznaczone na realizację zadania określonego w § 1 ust. 1 niniejszego porozumienia zostaną przekazane Gminie jednorazowo w terminie do 30 dni po podpisaniu porozumienia przez Strony.

2. Przekazane środki z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego, o których mowa w §1 ust. 5 lit. b Gmina jest zobowiązana wykorzystać do dnia 31 grudnia 2013 r.

3. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi do dnia 15 stycznia 2014 r. na rachunek Wojewody Zachodniopomorskiego nr 87 1010 1599 0056 3013 9135 0000.

4. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust 3 naliczone zostaną odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, przekazane na rachunek Wojewody Nr 571010 1559 0056 3022 3100 0000.

5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240, ze zm.).

6. Wojewoda przeprowadza kontrolę realizowanego zadania w trybie ustawy z dnia 15 lipca o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092).

§ 4. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 5. Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Wojewody, jeden egzemplarz dla Gminy.

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

w.z. Prezydenta Miasta w.z. Ryszard Mićko

Andrzej Olichwiruk Wicewojewoda

Zastępca Prezydenta

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Lech

prawnik, aplikant rzecznikowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama