reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIII/211/2013 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia REGULAMINU określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kamieński

w sprawie ustalenia REGULAMINU określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania anuczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kamieński.

Na podstawie art. 30 ust. 6, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600; z 2007 roku Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 102
poz. 689, Nr 158 poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz. 1821; z 2008 roku Nr 145 poz. 917 i Nr 227 poz. 1505; z 2009 roku Nr 1 poz. 1; z 2011 roku Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206 oraz z 2012 roku poz. 908 i 1544),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się w drodze Regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych jak również nauczycieli zatrudnionych w domach dziecka (do dnia
31 grudnia 2013 r.) prowadzonych przez Powiat Kamieński.

Wynagrodzenie zasadnicze

§ 2. 1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania
za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181, z późn. zm.), bądź aktem prawnym, który zastąpi powyższe rozporządzenie.

2. W szczególnie uzasadnionych indywidualnych przypadkach, uwzględniając plan finansowy szkoły/placówki, dyrektor może w porozumieniu z organem prowadzącym przyznać minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższą od ustalonej w załączniku do rozporządzenia wymienionego w ust. 1.

Dodatek za wysługę lat

§ 3. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych, poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Okresy pracy uprawniające do dodatku za wysługę lat oraz sposób ich zaliczania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22 poz. 181,
z późn. zm.).

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

4. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

5. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek motywacyjny

§ 4. 1. Nauczyciel może otrzymać dodatek motywacyjny po przepracowaniu
6 miesięcy w szkole/placówce w zależności od osiąganych wyników pracy, a w szczególności za:

1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, osiągnięcia wychowawczo - opiekuńcze, wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycznych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

d) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków;

2) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych
z powierzonym stanowiskiem pracy, realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej:

a) podnoszenie umiejętności zawodowych,

b) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

c) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,

d) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

e) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

f) przestrzeganie dyscypliny pracy;

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

2. Ponadto przy ustalaniu dodatku motywacyjnego dyrektorowi uwzględnia się właściwą realizację zadań w zakresie:

1) polityki samorządu terytorialnego:

a) współpraca z organem prowadzącym - terminowe wykonywanie zadań, racjonalnie prowadzona gospodarka środkami finansowymi, pozyskiwanie środków pozabudżetowych,

b) umiejętność dostosowania zarządzeń wewnętrznych do obowiązujących przepisów prawa oświatowego, prawidłowe prowadzenie kancelarii i dokumentacji szkoły,

c) współpraca ze środowiskiem lokalnym;

2) kierowanie szkołą jako zakładem pracy:

a) prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych,

b) tworzenie właściwych stosunków interpersonalnych i kreowanie twórczej atmosfery pracy,

c) zapewnianie BHP;

3) organizowanie działalności dydaktyczno - wychowawczej:

a) tworzenie optymalnych warunków do realizacji działań edukacyjnych,

b) podejmowanie działań innowacyjnych dla osiągnięcia wysokiej jakości pracy szkoły.

3. Dodatek dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych przyznaje się co pół roku:

a) od 1 września do 28 lutego,

b) od 1 marca do 31 sierpnia.

4. Dodatek motywacyjny może być przyznany w wysokości:

a) dla nauczycieli - od 100 zł do 400 zł,

b) dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych - od 500 zł do 1.000 zł,

5. W budżetach jednostek oświatowych ustala się wysokość środków finansowych
na dodatki motywacyjne:

1) dla nauczycieli-120 zł na jeden etat przeliczeniowy,

2) dla dyrektorów - 20% wynagrodzeń zasadniczych dyrektorów.

6. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli ustala i przyznaje dodatek dyrektor szkoły, a dla dyrektora - Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ust. 4 i 5, w terminie umożliwiającym bieżące naliczenie dodatków.

7. Środki finansowe przeznaczone na dodatki motywacyjne dla nauczycieli i dyrektorów, niewykorzystane w danym okresie rozliczeniowym, przechodzą na następny okres rozliczeniowy i zwiększają środki wymienione w ust. 5 pkt. 1) i 2).

8. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek funkcyjny

§ 5. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły lub placówki oświatowej albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły lub placówki oświatowej, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli:

Tabela dodatków funkcyjnych

L.p.

Stanowisko kierownicze

Stawka miesięczna

1.


Dyrektor


od 600 zł do 1.200 zł

2.


Wicedyrektor


od 300 zł do 750 zł

3.

Pozostałe stanowiska kierownicze przewidziane w statutach szkół i placówek

od 200 zł do 500 zł

2. Dodatek funkcyjny, w wysokości dodatku pobieranego przez osobę zastępowaną,przysługuje nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. W tych przypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków i gaśnie z pierwszym dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków.

3. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi szkoły, placówki oświatowej z tytułu:

1) sprawowania funkcji opiekuna stażu - 50 zł,

2) powierzenia wychowawstwa oddziału, grupy, klasy - 120 zł.

4. Wysokość dodatku funkcyjnego, w granicach określonych stawek, ustala corocznie dla dyrektorów Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim, a dla wicedyrektorów oraz innych uprawnionych nauczycieli dyrektor szkoły, uwzględniając między innymi wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w jednostce, wyniki pracy szkoły/placówki.

5. Dodatek funkcyjny, przyznawany wicedyrektorowi przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, nie może przekraczać 80% wysokości dodatku funkcyjnego, przyznanego dyrektorowi tej szkoły lub placówki oświatowej.

§ 6. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Nauczycielowi pełniącemu wychowawstwo w zastępstwie przysługuje dodatek funkcyjny za wychowawstwo.

3. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności
w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

5. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje zastępującemu go wicedyrektorowi szkoły lub nauczycielowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu powierzenia mu obowiązków.

6. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi oddzielnie za każdą dodatkowo sprawowaną funkcję lub powierzone stanowisko.

7. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek za warunki pracy

§ 7. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek z tytułu trudnych i uciążliwych warunków pracy określonych w § 8 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22 poz. 181, z późn. zm.).

2. Ustala się następujące wielkości dodatków za trudne warunki pracy:

1) prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach przysposabiających do pracy - 400 zł,

2) prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w szkołach specjalnych - 300 zł,

3) prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - 400 zł,

4) prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkole podstawowej specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego -300 zł,

5) prowadzenie zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w placówkach opiekuńczo - wychowawczych -150 zł,

6) prowadzenie zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym (w tym w internatach) - 400 zł,

7) prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych nieletnich oraz małoletnich, prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych, wynikających z realizacji zadań diagnostycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami w poradniach psychologiczno - pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych - 120 zł,

8) dodatki za trudne warunki pracy nie wymienione w punktach 1 - 7 - 100 zł.

3. Z tytułu pracy w warunkach uciążliwych dodatek ustala się na poziomie 80 zł.

§ 8. 1. Dodatek za trudne i uciążliwe warunki pracy, określone w ust. 2, wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w proporcjonalnej części, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych i uciążliwych tylko część obowiązującego wymiaru lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć

2. W razie zbiegu prawa do dodatku za trudne warunki pracy i za uciążliwe warunki pracy, wypłaca się oba dodatki.

3. Dodatek za trudne warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którym związany jest ten dodatek. Jeżeli zaprzestanie wykonywania takiej pracy nastąpiło w ciągu miesiąca, prawo do dodatku wygasa z ostatnim dniem tego miesiąca.

4. Dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy są płatne z dołu.

Wynagrodzenie
za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw

§ 9. 1. W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nie przekraczającym 1 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

2. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy.

§ 10. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust.1, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z:

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,

2) wyjazdem uczniów na wycieczki lub na imprezy,

3) rekolekcjami,

4) nieobecnością dziecka nauczanego indywidualnie - w okresie do trzech dni tej nieobecności, traktuje się jak godziny faktycznie odbyte.

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje także w dniach nieobecności spowodowanych delegowaniem nauczycieli na:

1) konferencje metodyczne,

2) wyjazd z młodzieżą na olimpiady wiedzy, konkursy i zawody sportowe,

3) inne wyjazdy służbowe zlecone przez dyrektora szkoły/placówki.

6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w Karcie Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może jednakże być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

§ 11. 1. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie za nieobecnego nauczyciela.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się tak, jak za jedną godzinę ponadwymiarową.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

§ 12. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, którzy w dniu wolnym od pracy realizują planowane i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.

§ 13. 1. Nauczycielom członkom komisji i egzaminatorom pracującym w komisjach egzaminów maturalnych przysługuje wynagrodzenie wg osobistej stawki za godziny ponadwymiarowe, zgodnie z faktycznie przepracowanymi godzinami.

2. Nauczycielom, którzy po odejściu klas programowo najwyższych nie wypracowują swojego pensum, pracę w komisjach egzaminów maturalnych wlicza się do pensum realizowanego w pełnym wymiarze.

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§ 14. 1. W budżecie organu prowadzącego szkoły tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, w wysokości 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń.

2. Kryteria i tryb przyznawania nagród, o których mowa w ust. 1, sposób podziału środków zabezpieczonych na nagrody oraz tryb zgłaszania kandydatów, zawarte zostały w odrębnym Regulaminie, określonym Uchwałą Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

Dodatek mieszkaniowy

§ 15. 1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie jednostki oświatowej, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, w jednostce oświatowej położonej na terenie wiejskim lub w mieście liczącym do 5 000 mieszkańców, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, w wysokości do 4% wynagrodzenia zasadniczego, którego wysokość uzależniona jest od liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości:

1) 1% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty mgr z p.p. - dla 1 osoby,

2) 2 % --------------------------------""------------------------------------ - dla 2 osób,

3) 3% --------------------------------""------------------------------------- - dla 3 osób,

4) 4% --------------------------------""-------------------------------------- - dla 4 osób i więcej.

2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 1 zalicza się nauczyciela
oraz wspólnie z nim mieszkających: małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem oraz dzieci (do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, studiujące - nie dłużej niż do 26 roku życia oraz dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodu) i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

3. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny nauczyciel otrzymujący dodatek jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora placówki oświatowej, a dyrektor otrzymujący dodatek - Starostę. W razie nie powiadomienia, pobrany nienależnie dodatek mieszkaniowy podlega zwrotowi w całości.

4. Nauczycielowi i jego małżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie ustalają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

5. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela.

6. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu,
w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku jednostkach oświatowych przysługuje jeden dodatek, wypłacony przez wskazanego przez niego pracodawcę.

8. Dodatek nauczycielowi przyznaje i ustala jego wysokość dyrektor jednostki oświatowej, a dyrektorowi - Starosta.

9. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy oraz w okresach:

1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku, gdy z nauczycielem została zawarta umowa na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa została zawarta,

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

§ 17. Traci moc Uchwała Nr VII/61/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia REGULAMINU określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kamieński (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 107, poz. 1953).

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama