| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XL/276/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 27 czerwca 2013 r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminów porządkowych obowiązujących na terenie „Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Helios” zlokalizowanego przy ul. Polnej 3 w Ustroniu Morskim

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 1143, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) , oraz w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014; z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092,
Nr 208, poz. 1240 i 1241; z 2012 r. poz. 490) i art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/51/2011 Rady Gminy Ustronie Morskie z 5 maja 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminów porządkowych obowiązujących na terenie "Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Helios" zlokalizowanego przy ul. Polnej 3 w Ustroniu Morskim (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2011 r. Nr 71,
poz. 1302), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

Regulamin korzystania z waniem z hydromasażem - załącznik nr 6.".

tym samym dodaje się do niniejszej uchwały załącznik nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Grzywnowicz


Załącznik do Uchwały Nr XL/276/2013
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 27 czerwca 2013 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WANIEM Z HYDROMASAŻEM

1. Wanny z hydromasażem są integralną częścią pływalni i przy korzystaniu z nich obowiązują przepisy regulaminu ogólnego pływalni oraz niniejszego regulaminu.

2. Każda osoba korzystająca z wanien ma obowiązek zapoznania się z regulaminem.

3. Korzystanie z wanien odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

4. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z wanien wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.

5. Osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z wanien ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.

6. Podczas wchodzenia i wychodzenia z każdej wanny należy zachować szczególną ostrożność.

7. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z danej wanny.

8. W jednej wannie może jednorazowo przebywać maksymalnie 6 osób.

9. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z wanien i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

a) wchodzenia i wychodzenia z wanien w inny sposób niż poprzez schodki, trzymając się za pomocniczą poręcz,

b) użytkowania wanien, gdy jest wyłączona instalacja napowietrzająca,

c) korzystania z wanien w przypadku ich zamknięcia lub zablokowania do nich dostępu,

d) wpychania innych osób do wnętrza wanien,

e) wnoszenia jakichkolwiek przedmiotów i substancji chemicznych np. olejków, soli kąpielowych itp.

f) przebywania w wannach w pozycji stojącej,

g) zanurzania głowy i twarzy,

h) wylewania wody z wanien,

i) siedzenia na obrzeżu niecki wanien.

10. Przed skorzystaniem z wanien wymagany jest prysznic.

11. Zaleca się jednorazowe przebywanie w wannie nie dłuższe niż 20 min. Po tym czasie należy opuścić wannę w celu udostępnienia jej kolejnemu użytkownikowi.

12. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią dyżurujący ratownicy.

13. Wszystkie osoby korzystające z wanien zobowiązane są bezwzględnie stosować się do poleceń dyżurujących ratowników.

14. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem powyższego regulaminu wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.

15. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z wanny, a także z terenu pływalni.

Uzasadnienie

W związku z usprawnieniem korzystania przez klientów Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Helios z wanien z hydromasażem istnieje potrzeba wprowadzenia regulaminu porządkowego w/w urządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »