| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/187/2013 Rady Gminy Stara Dąbrowa

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami lub na prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także na prowadzenia działalności w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Stara Dąbrowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 j.t.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i poz. 951, z 2013 r., poz. 21 i poz. 228) Rada Gminy w Starej Dąbrowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać prawo dysponowania atestowanym sprzętem i urządzeniami, nie stwarzającymi zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, ani nie zadającymi im cierpienia, przy pomocy których będą wyłapywane zwierzęta,

2) posiadać prawo dysponowania środkami do przewozu zwierząt spełniającymi warunki, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.), oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy,

3) posiadać możliwość zapewnienia, w razie potrzeby, pomocy lekarsko-weterynaryjnej,

4) posiadać prawo dysponowania miejscem do przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska dla zwierząt, jeżeli nie przewozi wyłapanych zwierząt bezpośrednio do schroniska albo nie prowadzi schroniska dla bezdomnych zwierząt.

§ 2. . Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać prawo dysponowania nieruchomością, na której jest położone schronisko dla zwierząt, zlokalizowane w miejscu oddalonym co najmniej o 150 m od siedzib ludzkich oraz zakładów i miejsc wymienionych w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657), które powinno:

a) spełniać warunki określone w § 1 ust. 2 i § 3 - 5 rozporządzenia,

b) posiadać wyodrębnione pomieszczenia określone w § 2 rozporządzenia,

2) zapewniać zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę weterynaryjną w zakresie określonym w § 7 rozporządzenia;

3) zatrudniać do obsługi zwierząt osoby, które są przeszkolone w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt.

§ 3. . Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać prawo dysponowania nieruchomością, na której zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Dąbrowa, dopuszczalna jest lokalizacja grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

2) posiadać prawo dysponowania chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części oraz piecem do spalania zwłok zwierzęcych i ich części,

3) posiadać zezwolenie na użytkowanie obiektów lub inny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),

4) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym,

5) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

6) posiadać urządzenia niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

7) dysponować pojemnikami do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych w wyniku spalenia zwłok zwierzęcych i ich części lub udokumentować gotowość odbioru tych odpadów.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwoleń, o których mowa w uchwale, jest obowiązany dołączyć do wniosku o udzielenie zezwolenia dokumentację poświadczającą, że przedsiębiorca spełnia wymagania określone odpowiednio w § 1 - 3.§ 5. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Dąbrowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Justyna Szymczak


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami lub prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części musi uzyskać stosowne zezwolenie.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy do kompetencji Rady Gminy należy określenie w drodze uchwały wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie w/w działalności.

W tym stanie rzeczy przyjęcie powyższej uchwały staje się zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »