| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/188/2013 Rady Gminy Stara Dąbrowa

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 j.t.) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i poz. 951, z 2013 r. poz. 21 i poz. 228) Rada Gminy w Starej Dąbrowie uchwala, co następuje:

§ 1. . Ustala się następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Stara Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stara Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów:

1) dodatkowe podstawienie i jednorazowy odbiór pojemnika o pojemności 120 dm3lub 240 dm3przeznaczonego na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, wraz z zagospodarowaniem tych odpadów,

2) podstawienie i jednorazowy odbiór worków (typu big bag) lub kontenerów na odpady remontowo-budowlane z remontów prowadzonych samodzielnie przez właściciela nieruchomości, wraz z zagospodarowaniem tych odpadów.

§ 2. Ustala się następujące wysokości cen brutto za usługi określone w § 1:

1) za wykonanie usługi, o której mowa w § 1 pkt 1 dla pojemników o pojemności 120 dm3- 28,82 zł;

2) za wykonanie usługi, o której mowa w § 1 pkt 1 dla pojemników o pojemności 240 dm3- 53,48 zł;

3) za wykonanie usługi, o której mowa w § 1 pkt 2 dla worków (typu big bag) o pojemności 1,0 m3- 216,00 zł;

4) za wykonanie usługi, o której mowa w § 1 pkt 2 dla kontenera o pojemności 6,0 m3- 648,00 zł;

§ 3. . Usługi, o których mowa w § 1 wykonywane są na wniosek właściciela nieruchomości:

1) właściciel nieruchomości zgłasza zapotrzebowanie na skorzystanie z usług, o których mowa w § 1, pisemnie do Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie,

2) właściciel nieruchomości zobowiązany jest poinformować o rodzaju odpadów, ilości zgłaszanych do odbioru pojemników,

3) termin płatności za usługę, o której mowa w § 1 wynosi 7 dni od dnia otrzymania faktury,

4) płatność za usługę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie lub gotówką w kasie Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie.

§ 4. . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Dąbrowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Justyna Szymczak


Uzasadnienie

Zgodnie z art.6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r., poz. 391 i poz. 951, z 2013 r. poz. 21 i poz. 228) Rada Gminy może określić w drodze uchwały rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Zgodnie z § 6 uchwały Nr XXIV/171/2013 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 1884) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstają w wyniku prowadzenia drobnych robot niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robot, będą odbierane w kontenerach przeznaczonych do tego celu, dostarczonych właścicielowi nieruchomości, przez podmiot uprawniony do kompleksowego odbierania i zagospodarowania odpadów na terenie Gminy Stara Dąbrowa, za dodatkową opłatą określoną w odrębnej uchwale i terminie uzgodnionym pomiędzy Gminą, a właścicielem nieruchomości.

Opłata za dodatkowe podstawienie i jednorazowy odbiór pojemnika o pojemności 1, 2 m3przeznaczonego na nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne, wynika z fakty, iż w § 2 ust. 2 cytowanej wyżej uchwały, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikająca ze złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , obejmuje odbiór, do 60 dm3nie segregowanych odpadów komunalnych, miesięcznie, od 1 osoby zamieszkującej nieruchomość oraz wyposażenie przez gminę nieruchomości w pojemnik przeznaczony do tego celu. W przypadku zebrania na danej nieruchomości większej ilości nie segregowanych odpadów komunalnych, niż przewiduje to w/w norma, właściciel nieruchomości, za dodatkową opłatą, o której mowa w niniejszej uchwale, może zwrócić się na piśmie do gminy o dodatkowe podstawienie wskazanej, w w/w piśmie, ilości pojemników przeznaczonych na zgromadzenie i jednorazowy odbiór tych odpadów.

W tym stanie rzeczy przyjęcie w/w uchwały staje się zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »