| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/237/2013 Rady Gminy Świdwin

z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwin stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się uchwałę nr XXII/206/2012 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwin.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdwin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Kaszuba


REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŚWIDWIN

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwin, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwin, a w szczególności zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku oraz warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a także zagospodarowanie tych odpadów.

2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§ 2. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.);

2) właścicielu nieruchomości- rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.);

3) odpadach komunalnych- należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, w rozumieniu ustawy o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628 ze zm.);

4) odpadach wielkogabarytowych- należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów;

5) odpadach ulegających biodegradacji- należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, w rozumieniu ustawy o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628 ze zm.);

6) bioodpadach- rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z terenów zieleni, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomii, zakładów żywienia zbiorowego i jednostek handlu detalicznego, a także podobne ze względu na swój charakter lub skład odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność, w rozumieniu ustawy o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628 ze zm.);

7) odpadach problematycznych- należy przez to rozumieć odpady niebezpieczne w rozumieniu ustawy o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628 ze zm.) powstające w gospodarstwach domowych, w tym m in.: baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów, pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, środkach ochrony roślin, przeterminowane leki, stare kosmetyki, sprzęt elektryczny i elektroniczny, tusze do drukarek i tonery, taśmy wideo, kasety magnetofonowe, materiały fotograficzne, taśmy barwiące;

8) odpadach pozostałych (zmieszanych)- należy przez to rozumieć odpady komunalne nie poddane selektywnemu zbieraniu;

9) nieczystościach ciekłych- rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych, w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.:. Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.);

10) zbiornikach bezodpływowych- rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania, w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.);

11) punkcie zbiórki odpadów problematycznych- należy przez to rozumieć, zlokalizowane na terenie gminy, specjalnie w tym celu przygotowane i wyposażone punkty, w których mieszkańcy mogą przekazywać podmiotowi uprawnionemu w/w odpady;

12) harmonogramie- należy przez to rozumieć określenie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Świdwin, z uwzględnieniem zapisów niniejszego Regulaminu, dotyczących minimalnej częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, w zależności od rodzaju tych odpadów;harmonogram stanowi załącznik nr 2do niniejszego Regulaminu;

13) ZZO- należy przez to rozumieć Zakład Zagospodarowania Odpadów z którym obecnie gmina ma podpisaną umowę w zakresie zagospodarowania odpadów;

14) WPGO- należy przez to rozumieć Plan Gospodarki Odpadami Województwa Zachodniopomorskiego;

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i terenach użytku publicznego.

§ 3. 1. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych.Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1) papier, tektura, tworzywa sztuczne, metal, tekstylia i opakowania wielomateriałowe należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i gromadzić łącznie w odrębnym pojemniku/worku;

2) szkło należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i gromadzić oddzielnie w odrębnym pojemniku/worku;

3) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, odpadów kuchennych, a także odpadów zielonych z ogrodów jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy;

4) odpady zielone pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych. Odpady te odbierane będą 5 razy w roku, w okresie czerwiec - październik, w czasie zorganizowanych zbiórek i odbierane w miejscu wyznaczonym do tego celu i odbierane przez podmiot uprawniony, zgodnie z harmonogramem. Jeżeli wytwarzający te odpady nie mogą oczekiwać na dzień zorganizowanego odbioru, mogą na bieżąco zdeponować je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwego ZZO;

5) właściciel nieruchomości może prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji do własnego kompostownika, pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymywania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu;

6) właściciel nieruchomości, aby móc samodzielnie kompostować odpady ulegające biodegradacji, ma obowiązek zarejestrować kompostownik w gminie oraz złożyć roczne oświadczenie z ilości skompostowanego materiału.

7) odpady w postaci przeterminowanych leków należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i umieszczać je wyłącznie w specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się w wyznaczonych aptekach i placówkach służby zdrowia. Adresy tych aptek będą podawane do publicznej wiadomości;

8) odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się na terenie miejsc użytku publicznego oraz w punktach sprzedaży detalicznej artykułów tego samego rodzaju Adresy tych punktów będą podawane do publicznej wiadomości;

9) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych. Odpady te odbierane będą dwa razy w roku w czasie zorganizowanych zbiórek i odbierane w miejscu wyznaczonym do tego celu i odbierane przez podmiot uprawniony, zgodnie z harmonogramem. Jeżeli wytwarzający te odpady nie mogą oczekiwać na dzień zorganizowanego odbioru, mogą na bieżąco zdeponować je do o punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwego ZZO;

10) odpady budowlano - remontowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji należy gromadzić oddzielnie w workach lub kontenerach do tego celu przeznaczonych, uniemożliwiających pylenie, wynajętych od przedsiębiorcy na indywidualne zamówienie i przekazywane podmiotowi odbierającemu odpady komunalne;

11) odpady komunalne, oprócz zbierania w typowych pojemnikach i workach oraz oddawania w zorganizowanych zbiórkach, można wywozić do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwego ZZO, za okazaniem dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący okres rozliczeniowy, lub dowodu zameldowania na terenie Gminy Świdwin.

12) odpady odbierane będą w każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości.

§ 4. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) selektywne zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje:

a) papier i tektura;

b) tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe;

c) metal ;

d) odzież i tekstylia;

e) szkło;

2) wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów zebranych w sposób selektywny, z podziałem na frakcje określone w § 4 pkt.1) oraz umieszczenie ich w odpowiednich pojemnikach zlokalizowanych na terenie danej miejscowości w miejscach do tego przeznaczonych;

3) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów wymienionych w pkt.1), ustawione będą w wyznaczonych miejscach na terenie całej Gminy, z zastrzeżeniem pkt.4);

4) na terenach wiejskich, w miejscowościach, w których nie będzie wyznaczonych punktów selektywnej zbiórki, odpady wymienione w pkt. 1) będą gromadzone w workach:

a) żółtym - tworzywa sztuczne, metale, papier, tekturę, opakowania wielomateriałowe, tekstylia;

b) zielonym- szkło (białe i kolorowe);

5) w miejscowościach, w których nie będzie wyznaczonych punktów selektywnego zbierania odpadów, odpady zebrane selektywnie właściciel nieruchomości ma obowiązek dostarczyć do najbliższego punktu, w terminie określonym w harmonogramie. Szczegółowy spis wszystkich punktów selektywnego zbierania odpadów poprzedzony zostanie akcją informacyjną poprzez rozplakatowanie w każdym sołectwie;

6) wyznaczenie na terenie nieruchomości miejsca do ustawienia pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych. Właściciel nieruchomości odpowiada za korzystanie z tychże pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem oraz za odpowiedni stan porządkowy;

7) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady zmieszane należy ustawiać w miejscu widocznym, a zarazem dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, przed wejściem na teren nieruchomości;

8) oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy, w przypadku prowadzenia działalności rolniczo-hodowlanej, którą należy wykorzystywać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu;

9) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach: błota, śniegi, lodu z powierzchni chodników (od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika), przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, a także nieruchomości, w tym z podwórzy, przejść, bram, itp. (przy czym należy to realizować w sposób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów), oraz posypanie piaskiem chodnika;

10) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków;

11) wykonywanie obowiązków, o których mowa w pkt 10) na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.

§ 5. Gmina zapewnia:

1) w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami gmina wyposaży nieruchomość w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz poniesie koszty utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie porządkowym, technicznym i sanitarnym (niezbędne mycie i dezynfekcja pojemników);

2) w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami gmina wyposaży punkty selektywnej zbiórki na terenie danej miejscowości w pojemniki osobno według frakcji: tworzywa sztuczne, metale, papier, tekturę, opakowania wielomateriałowe, tekstylia, szkło oraz poniesie koszty utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym (niezbędne mycie i dezynfekcja pojemników);

3) w przypadku selektywnej zbiórki odpadów, wyposażenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych.Wyposażenie nieruchomości w worki Gmina zapewni wyłącznie na terenach, w których nie będą ustawione punkty selektywnej zbiórki odpadów;

4) w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów, wyposażenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych zebranych w sposób nieselektywny łącznie według następujących frakcji :odpady zmieszane, papier, tektura, tworzywa sztuczne, metal, tekstylia, odpady wielomateriałowe, szkło;

Rozdział 3.

§ 6. 1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

1) Mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego, pod warunkiem odprowadzenia powstałych ścieków do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych, po uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i odstojnik. Odprowadzenie ścieków bezpośrednio do gleby lub wód powierzchniowych jest zabronione.

2) Naprawę pojazdów samochodowych, związaną z ich bieżącą eksploatacją na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby.

Rozdział 4.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych.

§ 7. 1. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

a) kosze uliczne o pojemności 35-70 l;

b) kosze dla klientów lokali spożywczych 30-50 l;

c) pojemniki na odpady o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l, 7000 l(KP-7);

d) worki o pojemności 120 l.

2. Odpady komunalne zmieszane należy zbierać do następujących pojemników:

a) dla domów jednorodzinnych : 120 l, 240 l ;

b) dla budynków wielomieszkaniowych pojemniki o pojemności: 1100 l lub 7000 l (KP 7);

c) na drogach publicznych i pozostałych terenach publicznych - kosze uliczne o pojemności: 35 - 70 l.

3. Odpady komunalne zebrane w sposób selektywny w punktach selektywnego zbierania odpadów należy zbierać do następujących pojemników:

a) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metalu o pojemności 120 l,240 l,1100 l;

b) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła o pojemności 120 l, 240 l;

c) pojemniki na odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone - o pojemności 240 l, 1100 l, 7 000 l (KP-7);

d) worki o pojemności 120 l.

4. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach przeznaczonych dla konkretnej frakcji odpadów, oznaczonych kolorystycznie w następujący sposób:

1) do pojemników oznaczonych kolorem:

a) brązowym- odpady ulegające biodegradacji;

b) szarym -odpady pozostałe, niesegregowane;

2) do pojemników/worków oznaczonych kolorem :

a) żółtym- tworzywa sztuczne, metale, papier, tekturę, opakowania wielomateriałowe, tekstylia;

b) zielonym- szkło (białe i kolorowe).

5. Ustala się minimalną pojemność urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych, uwzględniając następujące normy:

1) dla gospodarstwa domowego liczącego od 1 do 3 osóbnależy przewidzieć pojemnik na odpady o pojemności :

a) w przypadku odpadów gromadzonych w sposób selektywny - 120 l;

b) w przypadku odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny - 240 l;

2) dla gospodarstwa domowego liczącego od 4 do 6 osób należy przewidzieć pojemnik o pojemności :

a) w przypadku odpadów gromadzonych w sposób selektywny - 240 l;

b) w przypadku odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny - dwa pojemniki o pojemności 240 l;

3) dla domów jednorodzinnych o liczbie osób większej niż 6 oraz nieruchomości wielomieszkaniowych należy dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców, biorąc pod uwagę normatywy zapisane w pkt 1);

6. Zarządzający systemem gospodarki odpadami dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oblicza potrzebną ilość pojemników w oparciu o liczbę osób zamieszkujących nieruchomość, zgodnie ze złożoną deklaracją.

7. Zarządzający systemem gospodarki odpadami przekazuje przedsiębiorcy informację o liczbie pojemników, w jaką musi wyposażyć każdą nieruchomość.

8. Zarządzający systemem gospodarki odpadami przekazuje przedsiębiorcy informacje o liczbie worków, w jaką musi on wyposażyć nieruchomość oraz podaje ich adresy.

9. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny muszą spełniać następujące wymagania:

a) powinny być wykonane z metalu, tworzywa sztucznego lub innego trwałego materiału;

b) oznaczone kolorystycznie z podziałem na frakcje;

c) posiadać nazwę frakcji zbieranych odpadów;

d) nazwą i numerem telefonu przedsiębiorcy;

10. Worki do zbierania odpadów w sposób selektywny muszą spełniać następujące wymagania:

a) muszą być wykonane z tworzywa o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE o grubości minimum 0,06 mm, uniemożliwiającego ich rozerwanie podczas normalnej eksploatacji i pojemności 120 litrów.

b) muszą być oznaczone kolorystycznie, z podziałem na frakcje określone w§ 7 pkt.4 regulaminu,

c) oznakowane nazwą i numerem telefonu przedsiębiorcy,

d) pojemność worków powinna wynosić 120 l;

11. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki komunikacji, parki powinny być obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne. Na przystankach komunikacji publicznej kosze należy umiejscowić poza wiatą, a jeżeli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;

12. Na terenach, na których organizowane są imprezy masowe, zgromadzenia o charakterze publicznym wprowadza się obowiązek zapewnienia wystarczającej ilości urządzeń do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, utrzymywania czystości wokół nich oraz niezwłocznego usuwania urządzeń po zakończeniu oczyszczania terenu.

13. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki o wielkości dostosowanej do ilości i rodzaju produkowanych odpadów, uwzględniając minimum określone w ust. 14.

14. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne należy je gromadzić w pojemnikach, workach, uwzględniając następujące normy:

1) dla szkół wszelkiego typu - 3 l tygodniowo na każdego ucznia, osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo na szkołę;

2) dla przedszkoli - 3 l tygodniowo na każde dziecko i osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo na żłobek lub przedszkole;

3) dla instytucji publicznych - 10 l tygodniowo na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo na instytucję;

4) dla lokali handlowych - 10 l tygodniowo na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 80 l tygodniowo na lokal;

5) dla lokali gastronomicznych - 10 l tygodniowo na miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo na lokal;

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, pomieszczeń biurowych i socjalnych - 10 l tygodniowo na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo na zakład;

7) dla osiedli domków letniskowych zrzeszonych, tzw. ogródków działkowych pojemniki takie jak dla budynków wielomieszkaniowych, dla pozostałych domków letniskowych pojemniki i worki takie jak dla domów jednorodzinnych.

§ 8. 1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić obowiązujące przepisy, w tym w szczególności przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 ze zm.).

2. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego uprawnionego podmiotu w celu ich opróżnienia.

§ 9. 1. Właściciel nieruchomości na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, zobowiązany jest do:

1) Wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów oraz w szczególności w okresie letniego sezonu codziennego ich opróżniania;

2) Bieżącego sprzątania terenu nieruchomości, w szczególności niezwłocznie po zakończeniu działalności w danym dniu;

3) Skutecznego zapobiegania zanieczyszczania terenów przyległych odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania działalności gospodarczej;

4) Selektywnego gromadzenia odpadów.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.

§ 10. 1. Do odbioru odpadów komunalnych upoważniony jest podmiot wyłoniony w drodze przetargu, ogłoszonego przez gminę.

2. Dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, wywóz odpadów komunalnych odbywa się w sposób zapewniający właściwy stan sanitarno - porządkowy nieruchomości, zgodnie z następującą częstotliwością:

1) pojemnik na odpady zmieszane opróżniany nie rzadziej niż co 4 tygodnie;

2) pojemniki na papier, tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, tekstylia odbierane lub opróżniane nie rzadziej niż co 4 tygodni;

3) pojemniki na szkło odbierane nie rzadziej niż co 4 tygodni;

4) pojemnik na odpady ulegające biodegradacji opróżniany nie rzadziej niż co 3 tygodnie.

3. Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane będą dwa razy w roku w czasie zorganizowanych zbiórek, zgodnie z harmonogramem, bądź na bieżąco oddawane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwego ZZO.

4. Odpady zielone odbierane będą 5 razy w roku, w okresie czerwiec - październik, w czasie zorganizowanych zbiórek i odbierane w miejscu wyznaczonym do tego celu i odbierane przez podmiot uprawniony, zgodnie z harmonogramem. Jeżeli wytwarzający te odpady nie mogą oczekiwać na dzień zorganizowanego odbioru, mogą na bieżąco zdeponować je do o punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwego ZZO.

5. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych może ulec zmianie ze względu na stan sanitarno - porządkowy posesji.

6. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego ustala się na:

1) co 4 tygodnie,

2) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, gmina ma obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię;

3) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się w systemie pojemnikowym o poj. 1100 l. opróżnianych co 4 tygodnie.

7. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości na podstawie zawartej umowy z podmiotem uprawnionym do wywozu nieczystości ciekłych, na zlecenie właściciela nieruchomości, z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

8. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w sposób gwarantujący, by nie dochodziło do przepełnienia zbiornika. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczenia określonego w przepisach odrębnych. Określając wielkość i przepustowość tych urządzeń zaleca się przyjąć wskaźniki wytwarzania ścieków:

1) mieszkańcy - 3,0 m3/osobę/miesiąc;

2) bary, restauracje, jadalnie - 3,0 m3/miejsce/miesiąc;

3) sklepy spożywcze - 2,0 m3/zatrudnionego/miesiąc;

4) pozostałe sklepy - 0,9 m3/zatrudnionego/miesiąc;

5) przychodnie lekarskie - 0,5 m3/zatrudnionego/miesiąc;

6) pozostałe zakłady usługowe - 0,45 m3/zatrudnionego/miesiąc;

9) zakłady produkcyjne: bez natrysków - 0,45 m3/zatrudnionego/miesiąc, z natryskami - 1,5 m3/zatrudnionego/miesiąc.

9. Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zachowania właściwych odległości od innych obiektów infrastruktury, zarówno na terenie właściciela jak i działkach sąsiednich.

10. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.

11. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania odbioru ścieków umową z operatorem kanalizacji sanitarnej lub wywożącym ścieki i kwitami regularnego opłacania za korzystanie z tych usług.

12. Władający nieruchomościami zobowiązani są do oddzielnego gromadzenia nieczystości komunalnych oraz gnojowicy.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 11. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem utraty zdrowia lub życia ludzi i zwierząt.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, aby nie było uciążliwe dla ludzi i otoczenia.

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawienia ich bez dozoru.

§ 12. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:

1) wyprowadzania psa w miejsca publiczne tylko na smyczy, natomiast psa rasy uznawanej za agresywną na smyczy i w kagańcu; w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem;

2) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierzęcia;

3) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w szczególności na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również na chodnikach, ulicach i placach, zieleńcach, w parkach i innych miejscach publicznych i umieszczenia tych nieczystości w pojemnikach na odpady komunalne.

2. Zasady przewożenia zwierząt środkami komunikacji zbiorowej określają przewoźnicy świadczący te usługi.

3. Zabrania się właścicielom zwierząt domowych utrzymywania tych zwierząt w sposób uciążliwy dla otoczenia i naruszający wymagania sanitarne.

4. Zabrania się szczucia psami ludzi lub zwierząt oraz doprowadzania psów do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub innego zwierzęcia.

§ 13. 1. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Nr XXVI/233/2013r. z 22 marca 2013r.

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 14. 1. Zabrania się chowu i hodowli zwierząt gospodarskich w zwartej zabudowie mieszkaniowej, w budynkach wielomieszkaniowych, instytucjach użyteczności publicznej, strefie przemysłowej, terenach wyznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako rekreacyjne.

§ 15. 1. Na obszarach wyłączonych z produkcji rolnej, zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem spełnienia wymogów sanitarnych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami.

2. Ustala się minimalną ogólną powierzchnię niezabudowaną nieruchomości, na której dozwolone jest utrzymywanie zwierząt gospodarskich:

1) dla bydła, koni, strusi - 30 arów,

2) dla kóz, owiec, świń - 10 arów,

3) dla drobiu, królików - 4 ary.

3. Wymagania dotyczące usytuowania uli:

1) odległość uli od granicy działki musi wynosić co najmniej 10 m,

2) w odległości mniejszej niż 10 m od granicy mogą się znaleźć tylko wtedy gdy pasieki od innych obiektów dzieli mur, gęsta ściana krzewów lub też inne podobne ogrodzenie wysokości co najmniej 3m.

§ 16. 1. Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

1) wytwarzane podczas prowadzenia chowu lub hodowli nieczystości będą gromadzone zgodnie z przepisami sanitarnymi, a ich usytuowanie nie będzie powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych; nie będą powodować również uciążliwości zapachowych i rozprzestrzeniania się owadów, gryzoni i insektów;

2) zapewnienia zwierzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich;

3) utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie może powodować uciążliwości dla współżytkowników nieruchomości, a także dla osób przebywających na nieruchomościach sąsiednich. Dotyczy to zwłaszcza hałasu i odoru;

4) hodowcy inwentarza żywego zobowiązani są do usuwania z dróg i chodników nieczystości (odchodów zwierząt) powstałych podczas przemieszczania zwierząt.

2. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług przewozowych i rekreacyjnych, zobowiązany jest do usuwania nieczystości pozostawionych po zwierzętach.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.

§ 17. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, w miarę potrzeby, deratyzacji na terenie nieruchomości.

§ 18. 1. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Wójt Gminy Świdwin w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości poprzez sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Świdwin.

§ 19. 1. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Świdwin, po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

Rozdział 9.
Inne wymagania dotyczące gospodarki odpadami.

§ 20. 1. Odpady roślinne należy przekazywać do instalacji bądź miejsc spełniających wymagania art. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późń. zm.)

2. Nieczystości ciekłe odbierane ze zbiorników bezodpływowych oraz z przenośnych kabin WC należy odtransportować do stacji zlewnej wykazanej przewoźnikowi w zezwoleniu. Stacje zlewne zlokalizowane na terenie Gminy Świdwin są zobowiązane do przyjęcia wszystkich nieczystości ciekłych pochodzących z tej gminy.


Załącznik Nr 1 do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwin

ODPADY PRZEZNACZONE DO GROMADZENIA W POJEMNIKACH/WORKACH

RODZAJ ODPADÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI W TYM ODPADY ZIELONE I OPAKOWANIOWE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

Pojemnik oznaczony kolorem brązowym

odpadki kuchenne (stałe)
skorupki jaj,skorupki z orzechów
odpadki z ryb
odpadki z mięsa
resztki owoców i warzyw
zepsuta żywność
filtry do kawy i herbaty z zawartośćią
kwiaty i pozostałości roślin
liście, trawa, przycięte części drzew i krzewów
ręczniki papierowe, chusteczki, serwetki
małe zwierzęce odchody z trocinami
PAPIER, TEKTURA, TWORZYWA SZTUCZNE,OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE,METAL, ODZIEŻ I TEKSTYLIA
Pojemnik/worek oznaczony kolorem żółtym

gazety, czasopisma,
katalogi, prospekty
papier szkolny, biurowy
książki, torebki papierowe,tektura, kartony

tworzywa sztuczne:
- plastikowe opakowania po produktach spożywczych (np. jogurtach, margarynach)
- opakowania z papieru powlekanego (laminowanego)
- opakowania po słodyczach, ciastkach, owocach, mrożonkach
- małe opakowania ze styropianu

butelki plastikowe po:
- napojach, środkach czystości, środkach zmięczających tkaniny, płynach do prania, środkach do pielęgnacji ciała

metalowe puszki po:
- żywności,
- puszki pop napojach,
- puszki po karmie dla zwierząt
- inne opakowania metalowe

opakowania tetrapack (wielomateriałowe)
zużyte ubrania, buty
itp.

PRZEDMIOTY SILNIE ZABRUDZONE NALEŻY OCZYŚCIĆ

SZKŁO (BIAŁE I KOLOROWE)
Pojemnik/worek oznaczony kolorem zielonym

butelki i szklane opakowania po napojach i żywności
słoiki bez nakrętek , zacisków, gumowych uszczelek
szklane opakowania po kosmetykach
stłuczka szklana
inne opakowania szklane
itp.

ODPADY POZOSTAŁE PO SEGREGACJI /ZMIESZANE
pojemnik oznaczony kolorem szarym

worki z odkurzacza z zawartością
sznurki i wstążki
kobiece artykuły higieniczne
zużyta wata, waciki
lustra, szkło zbrojone
szkło nietłukące (naczynia typu arco)
ceramika, szkło okienne, szkło zbrojone
niedopałki papierosów
popiół i żużel - zimny!
zmiotki, (śmieci), pieluchy jednorazowe (tzw. pampersy)

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

meble, dywany, wykładziny,
sprzęt elektryczny i elektroniczny,
duże opakowania ze styropianu,
zużyte opony

ODPADY PROBLEMATYCZNE

Odpady niebezpieczne w tym m in.: baterie, akumulatory, żarówki, świetlówki,
resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin i nawozów,
pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych, tłuszczach, benzynie, środkach chemicznych, środkach ochrony roślin
przeterminowane leki, stare kosmetyki,
tusze do drukarek i tonery, taśmy wideo, kasety magnetofonowe, materiały fotograficzne, taśmy barwiące


Załącznik Nr 2 do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwin

Rodzaje pojemników proponowana minimalna częstotliwość wywozu oraz określenie rodzaju samochodów potrzebnych do zapewnienia ciągłości wywozu.

RODZAJ ODPADÓW

RODZAJ POJEMNIKÓW/WORKÓW

MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU

DLA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH


DLA BUDYNKÓW WIELOMIESZKANIOWYCH

DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
DO 3 OSÓB

DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
OD 3 - 6 OSÓB I WIĘCEJ

ZMIESZANE

a) w przypadku odpadów gromadzonych w sposób selektywny - 120 l;
b) w przypadku odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny - 240 l;

a) w przypadku odpadów gromadzonych w sposób selektywny - 240 l;
b) w przypadku odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny - dwa pojemniki o pojemności 240 l;
Dla domów jednorodzinnych o liczbie osób większej niż 6 należy dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców, biorąc pod uwagę normatywy zapisane w regulaminie: Rozdział 4 § 7. pkt.5 ust. 1).

1. Dla domów wielomieszkaniowych należy dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców, biorąc pod uwagę normatywy zapisane w regulaminie: Rozdział 4 § 7. pkt.5 ust. 1).
2. Zarządzający systemem gospodarki odpadami dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oblicza potrzebną ilość pojemników w oparciu o liczbę osób zamieszkujących nieruchomość, zgodnie ze złożoną deklaracją.
3. Dla budynków wielomieszkaniowych przewiduje się pojemniki o pojemności: 1100 l lub 7000 l (KP 7)


CO 4 TYGODNIE

PAPIER I TEKTURA, TWORZYWA SZTUCZNE, ODPADY WIELOMATERIAŁOWE, METAL I TEKSTYLIAa) pojemniki o pojemności 120 l, 240 l,1100 l;
b) worki o pojemności 120 l;

CO 4 TYGODNIE

SZKŁOa) pojemniki o pojemności 120 l,240 l;
b) worki o pojemności 120 l;

CO 4 TYGODNIE

ODPADY ULEGAJĄCE BIODE - GRADACJI

pojemniki o pojemności 240 l;

CO 3 TYGODNIE

ODPADY
ZIELONE

pojemniki o pojemności 1 100 l, 7 000 l (KP-7);
Odpady te odbierane będą w czasie zorganizowanych zbiórek i odbierane w miejscu wyznaczonym do tego celu i odbierane przez podmiot uprawniony, zgodnie z harmonogramem.

PIĘĆ RAZY W ROKU

ODPADY WIELKOGABARYTOWE, ZUŻYTE OPONY, ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY

Odpady te odbierane będą w czasie zorganizowanych zbiórek i odbierane w miejscu wyznaczonym do tego celu i odbierane przez podmiot uprawniony, zgodnie z harmonogramem.

DWA RAZY W ROKU

ODPADY BUDOWLANO- REMONTOWE

odbierane na indywidualne zgłoszenie

ODBIERANE NA INDYWIDUALNE ZGŁOSZENIE

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »