reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Powiatu w Myśliborzu

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia i zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XVIII/173/2012 Rady Powiatu w Myśliborzu z 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia i zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski (Dz. Urz. Woj. Zach.Pom. z 2012 r. poz. 781), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXV/235/2012 Rady Powiatu w Myśliborzu z 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia i zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 uchwały Nr XXV/235/2012 Rady Powiatu w Myśliborzu z 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia i zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski (Dz. Urz. Woj. Zach.Pom. z 2012 r. poz. 2040), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.";

2) § 3 uchwały Nr XXV/235/2012 Rady Powiatu w Myśliborzu z 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia i zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski (Dz. Urz. Woj. Zach.Pom. z 2012 r. poz. 2040), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.".

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Cezary Krzyżanowski


Załącznik do obwieszczenia
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Uchwała Nr XVIII/173/2012
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie określenia i zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 170, poz. 1218; Dz. U. z 2006 r., Nr 220, poz. 1600; Dz. U. z 2007 r., Nr 17, poz. 95; Dz. U. z 2007 r., Nr 80, poz. 542; Dz.U. z 2007 r., Nr 102, poz. 689; Dz. U. z 2007 r., Nr 158, poz. 1103; Dz. U. z 2007 r., Nr 176, poz. 1238; Dz. U. z 2007 r., Nr 191, poz. 1369; Dz. U. z 2007 r., Nr 247, poz. 1821; Dz. U. z 2008 r., Nr 145, poz. 917; Dz. U. z 2008 r., Nr 227, poz. 1505; Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 1; Dz. U. z 2009 r., Nr 56, poz. 458; Dz. U. z 2009 r., Nr 97, poz. 800; Dz. U. z 2009 r., Nr 213, poz. 1650; Dz. U. z 2009 r., Nr 216, poz. 1706;ostatnia zmiana: Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887), przepisu art. 237 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887; Dz. U. z 2011r. Nr 288, poz. 1690) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) Rada Powiatu w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,

2) Zasady udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne kierownicze stanowiska w szkołach i placówkach oświatowych oraz zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

3) Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązku określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli placówek wychowania pozaszkolnego oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

§ 2. Ustala się zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

§ 3. 1. Zasady powyższe stosuje się do nauczycieli szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, dla których ustalony plan zajęć wynikający z planów nauczania lub organizacji pracy placówki jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i spowodowany jest:

1) Odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów szkół zawodowych,

2) Wcześniejszym zakończeniem zajęć w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych,

3) Przerwami w pracy placówek, dłuższymi niż dwa tygodnie.

2. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć wynikający z planów nauczania lub organizacji placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, zobowiązania są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowego liczby godzin zajęć zwiększonego lub zmniejszonego, aby średni tygodniowy wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć określonemu w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela.

3. Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w ust. 1 i 2 wymiar godzin zajęć różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego nie może w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć przekraczać z tego tytułu 11 etatu.

4. Plan zajęć powinien być określony dla każdego nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.

5. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono godziny zajęć przekraczające tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć - godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony według zasad ustalonych w ust. 2.

6. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.

7. Przydzielone w planie organizacyjnym godziny zajęć, niezrealizowane przez nauczyciela z powodu choroby lub z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie wymienionych w ust. 1, traktuje się dla rocznego rozliczenia godzin, jak godziny zajęć realizowane z zastrzeżeniem ust. 5.

8. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony roczny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym, że za wszystkie przepracowane miesiące bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć określonych w art. 42 ust. 3 - Karty Nauczyciela, a także przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.

§ 4. Ustala się zasady udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz zwolnienia obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

§ 5. 1. Dyrektorom i wicedyrektorom szkół oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

2. Wymiar godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz dla nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole ustala się wg poniższej tabeli.

Lp.

STANOWISKO KIEROWNICZE

TYGODNIOWY
WYMIAR ZAJĘĆ

1.

Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu liczącego:
- 9-16 oddziałów,
- 17 i więcej oddziałów


6
4

2.

Wicedyrektor szkoły (zespołu)
- 12 - 23 oddziałów,
- 24 i więcej oddziałów,


8
6

3.

Kierownik warsztatu szkolnego (szkolenia praktycznego) we wszystkich typach szkól:
- do 4 oddziałów,
- od 5-9 oddziałów,
- 10 i więcej,

- zastępca kierownika warsztatu szkolnego


10
6
4

8

4.

Dyrektor poradni psychologiczno pedagogicznej

10

5.

Dyrektor domu wczasów dziecięcych

6

6.

Wicedyrektor domu wczasów dziecięcych

10

7.

Dyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego

6

8.

Wicedyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego

10

9.

Dyrektor ogniska pracy pozaszkolnej

10

10.

Dyrektor międzyszkolnego ośrodka sportu

10

3. Rada Powiatu w ramach posiadanych środków finansowych może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły (zespołu), placówki od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć określonych w § 1 ust. 2.

4. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 ust. 2 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli , którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 6. Określa się obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli placówek wychowania pozaszkolnego oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

§ 7.

§ 7. [1]) 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się według niżej podanej tabeli:

Lp.

Stanowisko

Obowiązkowy tygodniowy
wymiar godzin

1.

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi zatrudnieni w szkołach, placówkach resocjalizacyjnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych

26

2.

Doradcy zawodowi w szkołach

25

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z dziećmi przez nauczycieli wymienionych w ust. 1 należy rozumieć również zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, doradczych, terapeutycznych i korekcyjnych. Nauczyciele ci zobowiązani są ponadto do realizacji zadań określonych dla nich w odrębnych przepisach.

§ 8. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze, prowadzącego zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin ustala się według następujących zasad:

1) wymiary godzin przedmiotów o różnym wymiarze należy przeliczyć na ułamek dziesiętny i zsumować w celu ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć.

2) Jeżeli ustalony wymiar jest wyższy od jednego etatu, to godziny ponadwymiarowe stanowić będą wartość dziesiętną powyżej etatu. Godzinę ponadwymiarową oblicza się z wymiaru przedmiotu uzupełnianego. Stawkę za godzinę ponadwymiarową określa się z wymiaru przedmiotu realizowanego w niższym wymiarze w przeliczeniu na etat.

3) Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych ustala się wg zasad określonych w pkt. 1.

§ 9. Traci moc uchwała Nr IV/33/2007 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie określenia i zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski oraz uchwała Nr XXVII/218/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U.z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę określa w trybie uchwały zasady udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach, zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

W związku z podjęta uchwałą Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych "Szkuner" w Myśliborzu, w której wyodrębnia się samodzielne placówki: Dom Wczasów Dziecięcych oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportu "Szkuner" konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały w celu ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć dla dyrektora i wicedyrektora Domu Wczasów Dziecięcych oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportu ,,Szkuner" w Myśliborzu.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XXV/235/2012 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia i zasad rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Myśliborski (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 2040), która weszła w życie z dniem 12 października 2012 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama