| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja Nr OSZ-4210-43(7)/2013/417/XI/APo1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 20 września 2013 r.

przedłużająca okres obowiązywania taryfy dla ciepła ustalonej przez Zakład Energetyki Cieplnej Spółkę z o. o. z siedzibą w Białogardzie

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 30 ust. 1, art. 45 i 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz 1059 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku
Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o. o.
z siedzibą w Białogardzie
zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem energetycznym"

zawartego w piśmie z dnia 12 sierpnia 2013 r. (wpływ do Urzędu 16 sierpnia 2013 r.), w sprawie zmiany taryfy dla ciepła poprzez przedłużenie okresu jej obowiązywania,

postanawiam

zmienić moją decyzję z dnia 5 września 2012 r. Nr OSZ-4210-33(12)/2012/417/XI/JC, poprzez przedłużenie okresu obowiązywania taryfy dla ciepła do dnia 31 sierpnia 2014 r.

Uzasadnienie

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany w dalszej części decyzji "Prezesem URE") decyzją z dnia 5 września 2012 r. Nr OSZ-4210-33(12)/2012/417/XI/JC zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, które posiada koncesje udzielone przez Prezesa URE w dniu 9 października 1998 r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/234/417/U/1/98/RG (ze zm.) oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/248/417/U/1/98/RG (ze zm.) . Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został ustalony do dnia 30 września 2013 r.

Pismem z dnia 12 sierpnia 2013 r. Przedsiębiorstwo energetyczne wystąpiło z wnioskiem o zmianę taryfy dla ciepła, poprzez wydłużenie terminu jej obowiązywania. Następnie zostało w dniu 16 sierpnia 2013 r. wezwane do złożenia wyjaśnień w sprawie, a jego odpowiedzi wpłynęły 29 sierpnia i 9 września 2013 r. Pismem z dnia 11 września 2013 r. Przedsiębiorstwo energetyczne zostało poinformowane o zakończeniu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym, lecz zrezygnowało z przysługującego mu uprawnienia (pismo 16 września 2013 r.)

Przedsiębiorstwo energetyczne swój wniosek umotywowało tym, że obecnie przygotowuje się do szeroko zakrojonych prac modernizacyjnych systemu ogrzewania (budowa wysokosprawnej elektrociepłowni kogeneracyjnej, rozbudowa nowoczesnej sieci ciepłowniczej i likwidacja kotłowni lokalnych) i przedłożyło ich harmonogram (zakończenie planowane jest na sierpień 2014 r.). Po zakończeniu modernizacji Przedsiębiorstwo wystąpi o zmianę koncesji i nową taryfę.

Zatem biorąc pod uwagę powyższe Prezes URE uznał, że istnieje podstawa do przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła o kolejne 11 miesięcy tj. do dnia 31 sierpnia 2014 r.

Należy zaznaczyć, iż przedłużenie terminu dotychczasowej taryfy dla ciepła gwarantuje odbiorcom ciepła stały poziom cen i stawek opłat za ciepło w tym okresie.

Przedsiębiorstwo składając wniosek o częściową zmianę obowiązującej taryfy dla ciepła, poprzez jej przedłużenie skorzystało z przewidzianej w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, możliwości "wzruszenia" decyzji ostatecznej. Zgodnie z tym przepisem decyzja ostateczna, na mocy, której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za jej zgodą uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczegółowe nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W powyższej sprawie uznaję, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanawiam zatem orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje Przedsiębiorstwu energetycznemu odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne, w związku z art. 47946pkt 1 i art. 47947§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego /Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296/).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Główny Specjalista


Robert Niewadzik

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art 4 ustawy o opłacie skarbowej, w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt. 53).

inspektor Arkadiusz Pogodziński

Otrzymują:

1. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

ul. Słowińska 1, 78-200 Białogard

2. Wojewoda Zachodniopomorski

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

3. a/a.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Hipoteczny Familia S.A.

Fundusz Hipoteczny Familia S.A. działa w Polsce od lipca 2010 roku. Oferuje usługę odwróconej hipoteki w formie renty dożywotniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »